POKALBIS APIE RAŠLIAVĄ

– Pas­ku­ti­nis? Pa­sis­link, leisk at­si­sėst. O kur dak­ta­ras, ar greit pa­si­ro­dys?

– Ma­čiau, nuė­jo į bu­hal­te­ri­ją. Gal il­gai neužt­ruks.

– Aiš­ku... Ei, klau­syk, ar tu tik ne P.G.?

– Taip, o iš kur ma­ne pa­žįs­tat?

– Iš nuo­trau­kos ra­jo­no laik­raš­ty. Ži­nok, tu la­bai pa­tin­ki ma­no žmo­nai. Nu, ne tu pa­ts, kur jau ten, o ta­vo pe­zė. Ma­tai, žmo­na ta­vo ra­ši­nius va­di­na esė, bet man jie, kai pa­skai­tau, at­ro­do pe­zė ir dau­giau nie­ko. Aš ir pa­ts, ma­nau, ne blo­giau pa­ra­šy­čiau. Tik ne­su­pyk už at­vi­ru­mą.

– Prie­šin­gai, džiau­giuo­si, kad ma­no raš­lia­vą taip tiks­liai įvar­di­jot. Aš sa­vo ra­šy­mo me­to­dą pu­siau juo­kais va­di­nu "sa­pa­lio­niš­kuo­ju pais­ta­liz­mu". Ma­no, kaip jūs va­di­nat, pe­zė yra al­ter­na­ty­vio­ji esė at­mai­na.

– O ko­dėl pa­si­rin­kai to­kį ne­rim­tą... eee...žan­rą – pais­ta­lus?

– To­dėl, kad jiems ra­šy­ti ne­rei­kia pro­to. Va­do­vau­juo­si gu­ru iš­tar­me: "Su gal­va to­li ne­nuei­si." O ir liau­dies iš­min­tis by­lo­ja: "Tuš­čias puo­das gar­siai skam­ba." Skam­ba, ir tai yra svar­biau­sia.

– Nuot­rau­ko­je pa­ts sto­vi ne­to­li nuo par­duo­tu­vės "Vin­Vin". Gal esi nuo­la­ti­nis klien­tas? Ko ge­ro, ir pais­ta­lus ra­šai pa­da­ręs gra­mą.

– Kas be ko. Bū­da­mas blai­vas kaip asi­las (pa­ra­dok­sas!), pa­do­riai ne­pa­pais­ty­si.

– Sup­ra­tau. Ir koks vis dėl­to tų nie­kų pais­ty­mo tiks­las?

– Džiu­gin­ti skai­ty­to­jus. Juk, su­ti­kit, kiek­vie­nam ma­lo­nu pa­si­jus­ti pra­na­šes­niam, pro­tin­ges­niam už ki­tą. Šiuo at­ve­ju už ma­ne, ra­šei­vą.

– Ar, bū­da­mas ra­šei­va, ne­si­jau­čiat bal­ta var­na?

– Anaip­tol, to­kių kaip aš ga­nė­ti­nai daug.

– O ei­liuot ne­ban­dėt?

– Dar ne, bet jei­gu ban­dy­siu, tai tik ver­lib­ru ar­ba hai­ku. Kad ne­reik­tų su­kt gal­vos dėl ri­mų.

– Mat kaip... Nu, bet, ži­nok, nu­ste­bin­siu žmo­ną, kai pa­pa­sa­ko­siu, kad šne­kė­jau­si su P.G.! Tai da­bar būk ge­ras, ap­šviesk ma­ne, kas yra gu­ru, esė, ver­lib­ras, hai­kas, pa­ra­dok­sas, ką reiš­kia "al­ter­na­ty­vus".. Ne­no­riu pa­si­ro­dyt kvai­les­nis už žmo­ną. Ne, ši­to ma­lo­nu­mo bran­gio­ji iš ma­nęs ne­su­lauks!