Palieku žurnalistiką vardan naujų tikslų

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Anglų politikas ir rašytojas Benjamin Disraeli sakė, kad sėkmės paslaptis – būti pasiruošus galimybei tada, kai ji ateina. Šiandien skaitote paskutinį mano komentarą, kaip politikos apžvalgininko. Pasitraukiu iš žurnalistikos, likdamas tik laikraščio direktoriumi, nes atėjo laikas išsikelti didesnius tikslus.

Priešakyje – dar aukštesnė kartelė

Žiūrėdamas į tai, ką pavyko nuveikti su laikraščio „Biržiečių žodis“ kolektyvu per dvejus su puse metų, džiaugiuosi rezultatu. Suburta pajėgi žurnalistų komanda, kuri kovoja dėl paprastų biržiečių interesų, nebijo pastovaus valdžios spaudimo ir jų platinamų apkalbų. Kokybiško turinio dėka laikraščio skaitytojų ratas nuolat didėja. Didžiuojuosi kolegomis. Man pačiam atėjo laikas išsikelti aukštesnius tikslus.

Pirmiausia tai liečia antrąjį vasaros muzikinį festivalį, kuris vyks 2023 metų liepos mėnesį Kilučių ežero pusiasalyje. Atskleisiu paslaptį, kad kartu su renginio komanda išsikėlėme kartelę dar aukščiau – „Biržiečių žodžio“ festivalio scenoje kitais metais koncertuos net 4 užsienio atlikėjai! Bus pasiektas naujas lygis, kitas lankomumo rekordas, Biržų rajoną aplankys net 4 pasaulinio garso legendos. Jų vardai bus atskleisti iki lapkričio vidurio.

Biržiečiai nusipelnė gyventi geriau

Užvakar, vaikščiodamas kartu su naujuoju viešbučio „Avanti“ savininku Justu Kavecku Agluonos pakrantėmis, Biržų miesto centre ir matydamas apleistus pastatus, purvo ir duobių sklidinus žvyrkelius, apžėlusią upę, galvojau ne apie dabartinę neįgalią rajono valdžią, apie kurią jau daug kartų parašyta ir viskas pasakyta, o apie tą milžinišką ir neišnaudotą potencialą, kuris glūdi šiame rajone.

„Pažiūrėk, šioje vietoje galėtų iškilti daugiabučiai. Čia puiki vieta SPA viešbučiui, o ten turėtų atsirasti didelis vaikų pramogų parkas“, – sakė man Justas, investuojantis į nekilnojamojo turto projektus ir gerai suprantantis, kaip pritraukti investicijas į gimtąjį kraštą. Biržų rajone daug vietų ir problemų, kurias būtina sutvarkyti. Kalbu apie Pabiržę ir Likėnus, Vabalninką, Medeikius, Kupreliškį, Nemunėlio Radviliškį, kitus kaimus ir patį rajoninį centrą. Šimtai neįveiklintų pastatų, gerai apmokamų darbo vietų trūkumas. Ką jau kalbėti apie gyvenamąjį fondą, kokiomis baisiomis sąlygomis gyvena žmonės „barakuose“, o rajone beprotiškai sunku išsinuomoti ar įsigyti būstą.

Priežastis aiški – per trisdešimt metų Biržų rajone nebuvo pastatytas praktiškai nė vienas daugiabutis gyvenamasis namas. Kodėl? Tai, taip pat, akivaizdu. Dėl valdžios požiūrio, užkertančio kelią inovacijoms ir naujovėms. Ilgamečiai „politikai“ tiek paskendo rietenose ir intrigose bei savų interesų tenkinime, kad niekada ir negalvojo apie paprastų biržiečių gerovę. Žodį „politikai“ rašau kabutėse, nes jokios tikrosios politikos savivaldoje tiesiog nėra ir neturi būti. Yra krūva nespręstų ūkinių ir ekonominių problemų. Jei tarybos nariai ir rajono vadovai nevaizduotų savęs didžiaisiais „politikais“, bet užsiimtų realia ekonomika, daugelį klausimų galėtų išspręsti. Kai kuriuos greitai, kitiems – reikėtų laiko.

Biržiečiai gali daug

Vadovaudamas Chriso Normano koncerto organizavimui įsitikinau, kad iš pirmo žvilgsnio paprasti biržiečiai yra nepaprastai išmintingi ir gabūs. Malonu buvo girdėti iš vilniečių ir rygiečių, kurie sakė, kad pirmas muzikos festivalis su pasaulinio lygio žvaigžde praėjo nepaprastai aukštame lygyje. Tą pripažino ir pats Chrisas Normanas, pavadindamas renginį fantastišku. Ir tai padarė niekas kitas, o Biržų krašto žmonės. Reikėjo tik juos suburti, motyvuoti ir jie nuvertė kalnus, pasiekė naują lygį, kuris seniau atrodė nepasiekiamas.

Todėl šiandien išsikeliu sau naują užduotį – suburti komandą, kuri galėtų pakeisti Biržų kraštą. Ryžtingą, turinčią idėjų ir ekonominį mąstymą, motyvuotą ir beprotiškai mylinčią savo gimtąjį kraštą. Po šios mano frazės „politikai“ iš karto prakalbs apie tai, kad aš sieksiu posto. Jie nesupranta, kad ne pareigos yra svarbios ir ne jų dydis, o nuveikti darbai ir įgyvendinti projektai. Kas turi eiti į merus, privalo nuspręsti tik komanda, t.y. veiklūs žmonės, o ne kažkoks lyderis-lokomotyvas muštis į krūtinę ir veržtis į postą. Pirmame plane turi būti ne asmeniniai interesai, o rūpestis Biržų rajonu ir jo gyventojais.

Permainas gali inicijuoti tik susibūrę biržiečiai

Žinote, už ką aš nekenčiu „politikų“? Už tai, kad jie nevykdo pažadų rinkėjams. Man sunku suprasti, kaip jie gali žiūrėti į akis krašto žmonėms ir žinoti, kad juos tiesiog apgavo. Juk didžiausia vertybė – duotas žodis ir jo vykdymas. Suprantu, kodėl biržiečiai nusivylę visomis partijomis ir jų vedliais. Būtent todėl krašto gyventojai rajono valdymą turi paimti į savo rankas ir patys spręsti klausimus. Be partinių interesų, be nurodymų „iš viršaus“ ir politinio laviravimo, kai vardan posto parduodama viskas – net paprastų biržiečių gerovė.

Aš ti­kiu, kad pa­vyks su­bur­ti veik­lius, mo­ty­vuo­tus bir­žie­čius į vie­ną ko­man­dą, ku­ri su­ge­bės ini­ci­juo­ti Bir­žuo­se per­mai­nas. Pir­miau­sia — val­džios po­žiū­rio į pa­pras­tą žmo­gų. Sa­vi­val­dy­bė tu­ri tar­nau­ti ra­jo­no gy­ven­to­jams, o ne at­virkš­čiai. Tai — di­de­lis iš­šū­kis ir tiks­las, dėl ku­rio tenka paau­ko­ti žur­na­lis­ti­nį dar­bą.

P.S. Komentaro autorius nepriklauso jokiai partijai ar politinei organizacijai ir nedalyvauja jų veikloje. Atstovauja tik viešajam interesui.