Ge­ra ži­nia

Pa­sie­kė ži­nia, kad Sa­vi­val­dy­bė per­ka bu­vu­sį pa­što pa­sta­tą. Ja­me įsi­kurs ne tik bib­lio­te­ka, bet ir bro­lių Jo­no bei Adol­fo Me­kų stu­di­jų cent­ras. Ap­si­džiau­giau. Kai žmo­gus įko­pęs į de­vin­tą­ją de­šim­tį, žings­nis ne­be toks spar­tus, kaip prieš de­šimt ar pen­ke­rius me­tus. Bū­tų ge­ra tu­rė­ti bib­lio­te­ką mies­to cent­re. Prie pat na­mų. Be­veik pa­šo­nėj. Nors ir kas­dien su­si­gal­vo­jęs ga­li be var­go nuei­ti kny­gą pa­si­keis­ti, nau­ją žur­na­lą ar laik­raš­tį pa­sklai­dy­ti. Tik ka­da tai bus? Ar mes, kar­tais sen­jo­rais ti­tu­luo­ja­mi pen­si­nin­kai, vi­si tos ge­ro­vės su­lauk­si­me? Ne­ži­nia, kiek lai­ko už­truks pro­jek­ta­vi­mas, re­mon­to, re­konst­ruk­ci­jos, se­nų­jų iš­li­ku­sių ar­chi­tek­tū­ros de­ta­lių res­tau­ra­vi­mo dar­bai. O ir bib­lio­te­kai per­si­kraus­ty­ti die­nos ar sa­vai­tės ne­pa­kaks. Pa­na­šu, kad bib­lio­te­kos įkur­tu­vė­se ga­li švy­tė­ti jau ki­tą ka­den­ci­ją rink­ta val­džia. Tik ne val­džia čia svar­biau­sia.

Bib­lio­te­ka, šio­mis die­no­mis šven­čian­ti sa­vo 90–me­tį, po ke­le­rių me­tų tik­riau­siai grįš į uni­ka­lų pa­sta­tą. Išs­kir­ti­nį ne tik ar­chi­tek­tū­ra. Čia 1908 me­tais bu­vo skai­to­mos kny­gos. Ta­da ten įsi­kū­ru­si Bir­žų ke­turk­la­sė mo­kyk­la tu­rė­jo sa­vo bib­lio­te­ką. Tik­riau­siai, dar ne­gau­sią. Dau­giau­sia iš ru­sų kal­ba iš­leis­tų ru­sų kla­si­kų kny­gų. O 1917 me­tų pa­bai­go­je čia jau ai­di jau­nat­viš­ki Bir­žų gim­na­zis­tų bal­sai. Bir­žų gim­na­zi­ja tu­rės žy­miai di­des­nę bib­lio­te­ką.

Sim­bo­liš­ka, kad Sa­vi­val­dy­bės J. Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka tar­si tę­sia tra­di­ci­ją – įsi­kurs pa­sta­te, ku­ria­me dau­giau kaip prieš šim­tą me­tų jau bū­ta dvie­jų mo­kyk­li­nių bib­lio­te­kų. Ir dar – šis pa­sta­tas me­na Bir­žų kraš­to li­te­ra­tū­ros kū­rė­jų jau­nys­tę. Ke­turk­la­sė­je mo­kyk­lo­je pir­muo­sius ei­lė­raš­čius ra­šė ne­nuo­ra­ma bei vė­ja­vai­kis Ka­zys Bin­kis, re­vo­liu­ci­nės iliu­zi­jos su­vi­lio­tas idea­lis­tas Ju­lius Ja­no­nis, ra­šy­to­jo ir ver­tė­jo ke­lią pa­si­rin­kęs, nuo Sa­lo­čių ki­lęs Ka­zys Kie­la. Vė­liau šiuo­se Jan­so­no rū­muo­se į lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą ke­lio ieš­ko­jo ta­len­tin­gi gim­na­zis­tai Ber­nar­das Braz­džio­nis, Leo­nar­das Žit­ke­vi­čius, Ka­zys Ja­ku­bė­nas, Ha­li­na Kor­sa­kie­nė, Kos­tas Snars­kis ir ki­ti ga­būs jau­nuo­liai. Skir­tin­gai su­si­klos­tė jų gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos ke­liai. Nea­be­jo­ju, vi­si jie vie­naip ar ki­taip tu­rė­tų iš­lik­ti, ir, ti­kiuo­si, iš­liks bib­lio­te­kos lan­ky­to­jų at­min­ty. O Jan­so­no rū­mai – tik­riau­siai Bir­žuo­se tin­ka­miau­sia vie­ta Bib­lio­te­kai – jau­kiems kny­gų ir jas kū­ru­sių kraš­tie­čių na­mams.