Grįžo dirbti į Biržus

As­me­ni­nė nuo­tr.
Gy­dy­to­ja Aud­ro­nė Bu­kaus­kie­nė-Ka­za­ke­vi­čiū­tė

Po dve­jų me­tų per­trau­kos į Bir­žų Li­go­ni­nę ir Po­lik­li­ni­ką grį­žo dirb­ti gy­dy­to­ja aku­še­rė gi­ne­ko­lo­gė Aud­ro­nė Bu­kaus­kie­nė-Ka­za­ke­vi­čiū­tė. Li­go­ni­nė­je gy­dy­to­ja dar­bą pra­dė­jo lie­pos pa­bai­go­je, o Po­lik­li­ni­ko­je dir­ba nuo rugp­jū­čio 5 d. A. Bu­kaus­kie­nė-Ka­za­ke­vi­čiū­tė kan­di­da­ta­vo į ra­jo­no me­rus sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus gy­dy­to­ja dir­bo Pa­ne­vė­žio mies­to po­lik­li­ni­ko­je.