Dėžučių laiškams nebesugrąžins

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų pa­štas iš­si­kė­lė į ki­tas pa­tal­pas. Iš­sik­raus­tė ir pa­što dė­žu­tės.
"Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jai pa­si­gen­da: iš mies­to cent­ro iš­si­kė­lė pa­štas, o kar­tu su juo ir abo­nen­ti­nės pa­što dė­žu­tės. No­rė­da­mas iš­siųs­ti laiš­ką, tu­ri pė­din­ti jau to­liau, iki Au­to­bu­sų sto­ties, ku­rios kai­my­nys­tė­je įsi­kū­ręs da­bar­ti­nis pa­štas.

AB "Lie­tu­vos pa­štas" Bir­žų pa­što va­do­vė Gre­ta Vė­su­lie­nė paaiš­ki­no: dė­žu­čių Bir­žuo­se bu­vo per daug. Be to, kol prie pa­što sto­vė­jo šios dvi dė­žu­tės, jos ne­bu­vo po­pu­lia­rios, gy­ven­to­jai re­tai jo­mis nau­do­jo­si . Tai ro­do sta­tis­ti­ka, nes kiek­vie­nas išim­tas laiš­kas bū­da­vo re­gist­ruo­ja­mas žur­na­le.

– AB "Lie­tu­vos pa­štas" pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių spren­džia, kiek pa­što dė­žu­čių mies­tui rei­kia. Paš­to dė­žu­čių ne­be­li­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­ro­dy­mu, nes jos bu­vo per­tek­li­nės. Bir­žų mies­te dė­žu­čių laiš­kams net 11, to­dėl gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­rink­ti jiems pa­to­giau­sią ir ar­ti­miau­sią. Kai ku­rio­se gat­vė­se, pa­vyz­džiui, pa­grin­di­nė­je Vy­tau­to gat­vė­je net dvi pa­što dė­žu­tės, – "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė Bir­žų pa­što va­do­vė Gre­ta Vė­su­lie­nė.

Ir dar kar­tą pa­kar­to­jo: Bir­žų mies­te li­ko 11 pa­što dė­žu­čių, o, pa­vyz­džiui, Pas­va­ly­je jų tik 6. Bir­žie­čiams nė­ra dėl ko skųs­tis.