Biržų turguje – miškų gėrybės

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Pet­ri­nės ir Po­vi­li­nės į miš­kus iš­gi­nė pri­sie­ku­sius gry­bau­to­jus ir uo­gau­to­jus. Bir­žie­čiai su­ko į Lat­vi­ją.

Pet­ri­nės ir Po­vi­li­nės į miš­kus iš­gi­nė pri­sie­ku­sius gry­bau­to­jus ir uo­gau­to­jus. Bir­žie­čiai su­ko į Lat­vi­ją. Bir­žų tur­gu­je šeš­ta­die­nį pa­si­ro­dė pir­mo­sios miš­kų gė­ry­bės – mė­ly­nės ir gry­bai. Lauk­tu­vės la­bai kuk­lios. Pa­ty­ru­si uo­gau­to­ja Ir­ma "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo: jai ži­no­muo­se mė­ly­nių plo­tuo­se uo­gų ra­do per­pus ma­žiau nei praė­ju­siais me­tais tuo pa­čiu me­tu. Uo­gos – smul­kios. Ir­ma tur­gu­je tu­rė­jo 6 lit­rus mė­ly­nių. Už lit­rą mė­ly­nių – 5 eu­rai. Iš­pir­ko.

Gry­bų se­zo­ną tur­gu­je šie­met ati­da­rė Ron­čių šei­ma. Ni­jo­lė ir Juo­zas juo­ka­vo: vo­ve­rai­čių po miš­ko pa­klo­tę ieš­ko­jo kaip ada­tų. Jų su­krapš­tė tik 150 gra­mų in­de­lį. Už šį gry­bų in­de­lį pra­šė 2 eu­rų. Vo­ve­rai­čių ne­be­li­ko. Ant tur­gaus pre­kys­ta­lio nuo­bo­džia­vo tik vie­ni­šius rau­don­vir­šis. Jį gry­bau­to­jai įver­ti­no 50 eu­ro cen­tų. Pir­kė­jas try­nė del­nais: rau­don­vir­šis la­bai tiks prie švie­žių Virš­ku­pė­nų dar­ži­nin­kų Va­ria­ko­jų išau­gin­tų bul­vių...