Biržų autobusų parkas palaidos tolesnę V. Valkiūno ir I. Varzienės politinę karjerą?

Autoriaus nuotr.
Kęstutis ISAKAS

Bir­žų ra­jo­no val­džios su­si­ti­ki­mas su mer­din­čio au­to­bu­sų par­ko dar­buo­to­jais at­vė­rė pū­liuo­jan­čias kraš­to su­si­sie­ki­mo pro­ble­mas. Dau­giau­siai pre­ten­zi­jų su­lau­kė bu­vu­si me­rė Iru­tė Var­zie­nė. „Ko­dėl ne­par­da­vė­te įmo­nės es­tams, kai bu­vo to­kia ga­li­my­bė, ko­dėl per jū­sų ka­den­ci­ją nie­ko ne­bu­vo pa­da­ry­ta dėl au­to­bu­sų par­ko at­nau­ji­ni­mo“, – klau­sė kon­ser­va­to­rių ly­de­rės nu­si­vy­lę UAB „Bir­žų au­to­bu­sų par­kas“ dar­buo­to­jai. Žo­džio ki­še­nė­je daž­niau­siai neieš­kan­ti ir ge­ra iš­kal­ba pa­si­žy­min­ti I. Var­zie­nė at­sa­ky­mų ne­tu­rė­jo ir iš­le­me­no vos ke­lis žo­džius, kad praė­ju­sio­je ka­den­ci­jo­je au­to­bu­sų par­kas bu­vo ne jos ži­nio­je. Pri­min­si­me, kad UAB „Bir­žų au­to­bu­sų par­kas“ no­rė­jo įsi­gy­ti es­tų įmo­nė „Lux express”, ku­rios šiuo­lai­ki­niai au­to­bu­sai da­bar ve­žio­ja bir­žie­čius į Ry­gą ir Daug­pi­lį. Ta­čiau Bir­žų ra­jo­no val­džios pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė.

To­kiu bū­du I. Var­zie­nė at­sa­ko­my­bę per­me­tė koa­li­ci­jos par­tne­riui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui. Pas­ta­ra­sis rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu gy­rė­si, kad pa­dė­jo par­kui įsi­gy­ti de­šimt au­to­bu­sų iš Ry­gos. Ir ne­svar­bu, kad tai se­nie­nos, ku­rias Ry­gos trans­por­to įmo­nė nu­ra­šė. Vai­ruo­to­jus ste­bi­no, ko­dėl už „lau­žus“ bu­vo su­mo­kė­ta ne­pap­ras­tai di­de­lė kai­na. Ma­tyt, V. Val­kiū­nas ke­ti­no Bir­žų au­to­bu­sų par­ką pa­vers­ti ke­lei­vi­nio trans­por­to mu­zie­ju­mi. O an­tik­va­ria­tas, kaip ži­nia, vi­sa­da daug kai­nuo­ja. Vi­du­ti­nis tarp­mies­ti­nių au­to­bu­sų am­žius sie­kia 24 me­tus, prie­mies­ti­nių – net 27 me­tus.

Bu­vu­sio me­ro Val­de­ma­ro Val­kiū­no ka­den­ci­jos me­tu pa­skir­ta Bir­žų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­re Gied­ra Pla­dy­tė-Pet­ro­vič taip pat pri­si­dė­jo prie įmo­nės žlug­dy­mo. Pir­miau­sia at­sai­niu po­žiū­riu į vai­ruo­to­jus ir ki­tus dar­buo­to­jus. Anot jos, bend­rau­ti su pa­val­di­niais ir pra­neš­ti jiems vi­sas nau­jie­nas tu­ri ne di­rek­to­rė, o sky­rių va­do­vai ir pro­fsą­jun­gos. Ki­ta bė­da – di­rek­to­rė ne­tu­rė­jo nei pla­no, nei vi­zi­jos kaip iš­trauk­ti Bir­žų au­to­bu­sų par­ką iš duo­bės. Tuo me­tu per ket­ve­rius me­tus įmo­nė ne­te­ko dau­gy­bės vai­ruo­to­jų ir to­liau tik di­di­no nuo­sto­lius, ku­rie per­ko­pė šim­tą tūks­tan­čių eu­rų per me­tus net ir su su­bsi­di­jo­mis. Be jų Bir­žų au­to­bu­sų par­kas iš kar­to bū­tų bank­ru­ta­vęs. Liūd­niau­sia, kad tuo­me­ti­niam me­rui V. Val­kiū­nui ir vi­ce­me­rei I. Var­zie­nei sa­vi­val­dy­bės įmo­nės pro­ble­mos ne­rū­pė­jo. Jie neįž­vel­gė di­rek­to­rės dar­be nie­ko blo­go ir net ban­dė gin­ti ją, kai da­bar­ti­nis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas pa­rei­ka­la­vo iš G. Pla­dy­tės-Pet­ro­vič atąs­kai­tos. Juk res­pub­li­ko­nų ly­de­ris ir kon­ser­va­to­rių ved­lė vie­šuo­ju trans­por­tu ne­si­nau­do­ja. Kal­ba­ma, kad ne vis­kas tvar­ko­je Bir­žų au­to­bu­sų par­ke ir su vie­šai­siais pir­ki­mais. Jei įmo­nę pa­tik­rin­tų rim­tas au­di­tas, tur­būt ras­tų daug įdo­mios me­džia­gos net pro­ku­ro­rams.

Dėl tei­sy­bės rei­kia pri­pa­žin­ti, kad bu­vu­sio­je Bir­žų au­to­bu­sų par­ko val­dy­bo­je dir­bo ir da­bar­ti­nis Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Ko­dėl tuo­me­ti­nis mies­to se­niū­nas ne­skam­bi­no pa­vo­jaus var­pais, ži­no­ma tik jam vie­nam. Ypač ma­tant rea­lią si­tua­ci­ją. O ji šiuo me­tu kri­ti­nė. Sup­ra­tęs tai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas pir­miau­sia pa­pra­šė Bir­žų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rės atąs­kai­tos ir at­sa­ko­my­bės. Su­si­ti­ki­mas su dar­buo­to­jais pa­ro­dė, kad G. Pla­dy­tė-Pet­ro­vič rea­liai net ne­tu­ri su­pra­ti­mo kaip val­dy­ti trans­por­to įmo­nę. Tai­gi pir­miau­sia jai rei­ka­lin­gas pro­fe­sio­na­lus ir pa­ty­ręs va­do­vas. Ir jo­kiu bū­du ne po­li­ti­nis sta­ty­ti­nis.

Bir­žų au­to­bu­sų par­ką dar ga­li­ma iš­gel­bė­ti. Už­dirb­ti įmo­nė ga­lė­tų iš au­to­mo­bi­lių ir au­to­bu­sų re­mon­to, tarp­mies­ti­nių ir tarp­tau­ti­nių rei­sų ir trans­por­to nuo­mos. Aiš­ku, tam tiks­lui rei­kė­tų pir­miau­sia at­nau­jin­ti me­cha­ni­nes dirb­tu­ves, nu­pirk­ti ke­lis di­de­lius tu­ris­ti­nius au­to­bu­sus, ku­rie bū­tų skir­ti nuo­mai, įsi­gy­ti eko­no­miš­kus mik­roau­to­bu­sus ra­jo­ni­niams rei­sams. Su sa­vi­val­dy­bės ga­ran­ti­ja įmo­nė pa­jė­gi tai pa­da­ry­ti, bet su są­ly­ga, kad jai va­do­vaus pro­fe­sio­na­lus spe­cia­lis­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.