Biržietės – naktiniame bėgime už gyvenimą

As­me­ni­nė nuo­tr.

Lie­pos 19 die­ną on­kok­lu­bas "Sten­ki­mės nu­ga­lė­ti li­gas" da­ly­va­vo Klai­pė­do­je vy­ku­sia­me Ma­ri­jos Mag­da­le­nos nak­ti­nia­me mo­te­rų ir mer­gi­nų bė­gi­me-ėji­me už mo­te­ris, ser­gan­čias krū­ties vė­žiu. Šis tra­di­ci­nis ren­gi­nys bir­žie­tėms pa­li­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį.

Tra­di­ci­nis ren­gi­nys Klai­pė­do­je vyks­ta tris die­nas. Jį ren­gia Na­cio­na­li­nė krū­ties li­gų aso­cia­ci­ja, ren­gi­nio glo­bė­ja Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. O šio ren­gi­nio su­ma­ny­to­jai – bro­liai pran­ciš­ko­nai Juo­za­pas ir Be­ne­dik­tas.

Ko­dėl šis bė­gi­mas pa­va­din­tas Ma­ri­jos Mag­da­le­nos var­du? Ma­ri­ja Mag­da­lie­tė, atė­ju­si pa­si­mels­ti prie Kris­taus ka­po, ra­do jį tuš­čią ir su­pra­to, jog Kris­tus pri­si­kė­lė. Sku­bė­da­ma šią ži­nią pra­neš­ti, nu­bė­go 5 ki­lo­met­rus. Tad tiek pat ki­lo­met­rų bė­go bė­gi­kės ar­ba nuė­jo tos mo­te­rys, ku­rioms bėg­ti per sun­ku.

Į bė­gi­mą Klai­pė­do­je iš­si­ruo­šė 15 bir­žie­čių mo­te­rų, ne vi­sos iš on­kok­lu­bo "Sten­ki­mės nu­ga­lė­ti li­gas". Vy­ko as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis, tik vie­no­dus marš­ki­nė­lius bir­žie­čių ko­man­dai pa­dė­jo įsi­gy­ti ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys V. Val­kiū­nas. Pa­ra­mą pa­ža­dė­jo ir Sa­vi­val­dy­bė. On­kok­lu­bas ti­ki­si, kad pa­ža­dą ra­jo­no val­džia iš­te­sės.

Nak­ti­nis bė­gi­mas-ėji­mas pra­si­dė­jo 23 va­lan­dą. Pir­miau­sia į 5 ki­lo­met­rų tra­są bu­vo iš­leis­tos ėji­kės, po ku­rio lai­ko – bė­gi­kės. Bir­žie­tės fi­ni­ša­vo 1 val. nak­ties.

– Į šį ren­gi­nį vy­ko­me pir­mą kar­tą. Vi­sos esa­me la­bai pa­ten­kin­tos įspū­džiais. Mus ap­nak­vin­di­no vie­nuo­ly­no pa­tal­po­se. Prieš pra­si­de­dant bė­gi­mui, vy­ko įvai­rūs ren­gi­niai, kon­cer­tai. Kai ku­riuo­se da­ly­va­vo­me, o kai ku­riuos ga­lė­jo­me ste­bė­ti pro vie­nuo­ly­no lan­gus, nes jie vy­ko ša­lia, – sa­kė on­kok­lu­bo va­do­vė Re­nia Žvirgž­die­nė ir ste­bė­jo­si, kad ren­gi­ny­je bu­vo la­bai daug jau­ni­mo. – Ma­no da­ly­vės nu­me­ris bu­vo 408. Tad da­ly­vių bu­vo tik­rai daug.

Grįž­da­mos na­mo, bir­žie­tės ap­lan­kė Kre­tin­gos ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­ną, pa­ke­liui esan­čias baž­ny­čias.

– Sau pa­si­do­va­no­jo­me pi­lig­ri­mi­nę ke­lio­nę, – sa­kė R. Žvirgž­die­nė.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ