Baltoji senjorų vakarienė

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.

Gy­ve­ni­mas yra gra­žus ir rei­kia džiaug­tis kiek­vie­na jo aki­mir­ka. To ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti iš bir­žie­čių sen­jo­rų, ku­rie sek­ma­die­nio va­ka­rą rin­ko­si į Bal­tą­ją va­ka­rie­nę prie mies­to fon­ta­nų. Skam­bė­jo mu­zi­ka, su­ko­si po­ros, skamb­čio­jo šam­pa­no tau­rės. Ir vi­sur bal­ta bal­ta...

Prie mies­to fon­ta­nų apie bal­to­mis stal­tie­sė­mis deng­tus sta­lus su­kio­jo­si bal­tos da­mos ir bal­ti džen­tel­me­nai: bal­tos su­kne­lės, skry­bė­lai­tės, nė­ri­niai, bal­ti kos­tiu­mai. Ir net vai­šės – bal­tos. "Kaip gra­žu..." – su­sto­ję ste­bė­jo­si mies­to sve­čiai, at­kly­dę pa­si­vaikš­čio­ti eže­ro pa­kran­te.

Į Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­ją Da­nu­tės Mar­tin­kė­nie­nės su­bur­ti žmo­nės nuo­bo­džiau­ti sau ne­lei­džia. Jiems žo­dis "nuo­bo­du­lys" ne­lim­pa, nes nuo­bo­džiau­ti jie ne­sus­pė­ja!

Į Bal­tą­ją va­ka­rie­nę bir­žie­čiai sen­jo­rai ren­ka­si ant­rą kar­tą. Ka­dan­gi per­nai li­jo lie­tus, ren­gi­nys vy­ko Sen­jo­rų sek­ly­čio­je. Šie­met – pa­čio­je mies­to šir­dy­je, prie fon­ta­nų. Bal­to­sios va­ka­rie­nės sve­čiai – sen­jo­rai iš Pak­ruo­jo, Kė­dai­nių, vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė su di­džiu­le puokš­te bal­tų hor­ten­zi­jų.

Pir­mą kar­tą va­ka­rie­nę bal­tai kar­tu su bi­čiu­lių bū­riu Fran­çois Pas­quier, da­bar jau so­li­daus am­žiaus vy­riš­kis, su­ren­gė 1988-ai­siais Pa­ry­žiu­je. Bal­to­ji va­ka­rie­nė per­ko­pė 30-tą­jį ju­bi­lie­jų. Į ją kiek­vie­nais me­tais su­si­ren­ka apie 15000 žmo­nių. Bal­to­sios va­ka­rie­nės iš­po­pu­lia­rė­jo pa­sau­ly­je. Šio ren­gi­nio au­to­riaus idė­ja bu­vo ta, kad kas­met bal­to­sios va­ka­rie­nės da­ly­vis į ją at­si­ves­tų nau­ją drau­gą.

Da­nu­tė Mar­tin­kė­nie­nė, svei­kin­da­ma ren­gi­nio da­ly­vius, ki­tą­met taip pat pa­kvie­tė atei­ti su nau­ju drau­gu.

Šil­tus svei­ki­ni­mus sen­jo­rams sky­rė vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė. Ji lin­kė­jo drau­gau­ti, bend­rau­ti, džiau­gė­si, kad mies­to šven­tę vai­ni­kuo­ja toks gra­žus ir ele­gan­tiš­kas ren­gi­nys. At­sip­ra­šiu­si, kad il­giau ren­gi­ny­je ne­ga­li už­truk­ti, nes tik va­kar at­šven­tė vien­tur­tės duk­ros ves­tu­ves ir anū­kės krikš­ty­nas ir to­dėl lai­ką no­ri pra­leis­ti su ar­ti­mai­siais, A. Kor­sa­kie­nė pa­ly­dė­ta plo­ji­mais.

Sen­jo­rams už­gro­jo mu­zi­kan­tas Jo­nas Strun­kis. Po­ros su­ko­si ant žo­lės, vai­ši­no­si šam­pa­nu bei bal­tais ska­nės­tais, ku­riuos at­si­ne­šė iš­ra­din­gos da­mos.