Alaus daryklos direktorius ir gamybos vadovė bus teisiami dėl „juodo alaus“

Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti Bir­žuo­se įsi­kū­ru­sios alaus da­ryk­los di­rek­to­riui bei pa­grin­di­niam ak­ci­nin­kui J. N. ir ga­my­bos va­do­vei A. N. Jie kal­ti­na­mi di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu ir ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mu vei­kiant bend­ri­nin­kų gru­pė­je.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl Bir­žuo­se įsi­kū­ru­sio­je už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je ga­li­mai vyk­do­mų eko­no­mi­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mų vei­kų bu­vo pra­dė­tas Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­rui ga­vus žval­gy­bi­nės in­for­ma­ci­jos. Ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­li­ko Pa­ne­vė­žio ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo val­dy­bos 1 sky­riaus vir­ši­nin­kė Sand­ra Juš­kaus­kie­nė, o va­do­va­vo Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ant­ro­jo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Kęs­tu­tis Grei­ciū­nas.

Ty­ri­mo me­tu su­rink­tais duo­me­ni­mis, 2010 – 2016 me­tais da­lis alaus, pa­ga­mi­na­mo nau­do­jant bend­ro­vės įran­gą, ža­lia­vą ir pa­tal­pas, bu­vo par­duo­da­ma ne­fik­suo­jant jo par­da­vi­mo ir gau­na­mų pa­ja­mų.

Pa­gal bend­ro­vės di­rek­to­riaus ga­li­mai pa­reng­tą nu­si­kals­ta­mą pla­ną, pa­ga­min­ta pro­duk­ci­ja bu­vo pa­tei­kia­ma į san­dė­lį, kur kom­piu­te­ry­je esan­čio­je bu­hal­te­ri­nė­je pro­gra­mo­je alus bū­da­vo už­pa­ja­muo­ja­mas (už­pil­dant vi­di­nius pa­ja­ma­vi­mo važ­ta­raš­čius) ir pa­ruo­šia­mas iš­ve­ži­mui. Po to, iš­ra­šius są­skai­tas-fak­tū­ras (jo­se nu­ro­dant tik­rą alaus kie­kį), jis bū­da­vo iš­ga­be­na­mas nuo­la­ti­niams va­di­na­mą „juo­dą alų“ per­kan­tiems pir­kė­jams. Pris­ta­čius alų į vie­tą, są­skai­tos-fak­tū­ros tik­ram alaus kie­kiui bū­da­vo su­nai­ki­na­mos, o jų vie­to­je iš­ra­šo­mos su­klas­to­tos są­skai­tos, jau su ženk­liai ma­žes­niu pro­duk­ci­jos kie­kiu. Šios su­klas­to­tos są­skai­tos- fak­tū­ros bū­da­vo įtrau­kia­mos į bend­ro­vės bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Rea­li­za­vus „juo­dą alų“, gau­ti pi­ni­gai bū­da­vo pa­si­sa­vi­na­mi, neį­ne­šant jų į bend­ro­vės ka­są. Įta­ria­ma, kad per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį rea­li­za­vus neaps­kai­ty­tą pro­duk­ci­ją bu­vo pa­si­sa­vin­ta be­veik 200 tūkst. eu­rų, o vals­ty­bei ne­su­mo­kė­ta dau­giau nei 88 tūkst. eu­rų mo­kes­čių.

Pa­sak iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­va­vu­sio pro­ku­ro­ro K. Grei­ciū­no, apie bend­ro­vė­je ga­mi­na­mą va­di­na­mą „juo­dą alų“ bend­ro­vės dar­buo­to­jai ži­no­jo, ta­čiau ty­lė­jo bai­min­da­mie­si ne­tek­ti dar­bo. At­lie­kant ty­ri­mą įta­ri­mai dėl pa­dė­ji­mo ap­gau­lin­gai tvar­ky­ti bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą bu­vo pa­reikš­ti dar 6-iems alaus da­ryk­los dar­buo­to­jams, bet vė­liau, jiems pri­pa­ži­nus sa­vo kal­tę ir da­vus iš­sa­mius pa­ro­dy­mus, ty­ri­mas jų at­žvil­giu bu­vo nu­trauk­tas at­lei­džiant juos nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai nu­sta­tė ir neuž­pa­ja­muo­to alaus pir­kė­jus. Iš mi­nė­tos by­los bu­vo at­skir­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ria­me kal­ti­ni­mai dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo pa­reikš­ti Vil­niu­je re­gist­ruo­tai už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei ir jos di­rek­to­riui R. Š. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ši bend­ro­vė ga­li­mai rea­li­zuo­da­vo di­džiau­sią da­lį neaps­kai­ty­to bir­žie­tiš­ko alaus. Ma­no­ma, kad 2010 – 2016 me­tais, neįt­rau­kus į bend­ro­vės PVM dek­la­ra­ci­jas dau­giau nei 165 tūkst. eu­rų gau­tų pa­ja­mų už „juo­dą alų“, vals­ty­bei ne­bu­vo su­mo­kė­ta be­veik 29 tūkst. eu­rų PVM mo­kes­čio. Ši at­skir­ta by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo Vil­niaus rū­mams.

Da­bar į teis­mą ati­duo­to­je by­lo­je kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti ir vie­nos Ku­piš­ky­je re­gist­ruo­tos bend­ro­vės di­rek­to­riui V. V. Jis kal­ti­na­mas ap­gau­lin­gu bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mu. Įta­ria­ma, kad jo bend­ro­vė per 4 mė­ne­sius iš bir­žie­čių alu­da­rių įsi­gi­jo neuž­pa­ja­muo­to alaus už be­veik 4,5 tūkst. eu­rų. Ki­tiems „juo­do alaus“ pir­kė­jams, pri­pa­ži­nu­siems sa­vo kal­tę ir su­mo­kė­ju­siems mo­kes­čius vals­ty­bei, iki­teis­mi­niai ty­ri­mai su­trauk­ti pa­gal lai­da­vi­mą.

Bir­žų alu­da­rių by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti į Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mą.