Už renovatorių neįžvalgumą moka visi gyventojai

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Adol­fas Ka­mins­kas „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo, jog praė­jo tik pen­ke­ri me­tai po šim­ta­me­čio na­mo re­no­va­ci­jos, o skai­tik­lis jau su­ge­do ir te­ko už jį pa­klo­ti apie 70 eu­rų.
Po dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos bir­žie­čius už­griu­vo nau­ji rū­pes­čiai – nu­kal­ki­ni­mo įran­gos ir karš­to van­dens skai­tik­lių pir­ki­mas, už tai pa­klo­jant ne­ma­žas pi­ni­gų su­mas. Ne­nu­gin­či­ja­ma tie­sa, jog pra­di­nia­me re­no­va­ci­jos eta­pe to­kia pro­ble­ma ne­bu­vo nu­ma­ty­ta.

Sep­ty­nias­de­šimt eu­rų – pen­si­nin­kui di­de­li pi­ni­gai

Bir­žuo­se, Ro­tu­šės gat­vės 24-aja­me na­me gy­ve­nan­tis pen­si­nin­kas Adol­fas Ka­mins­kas bu­vo la­bai nu­ste­bin­tas, kai paaiš­kė­jo, jog karš­to van­dens skai­tik­lį tu­ri pa­keis­ti ki­tu, nau­ju, už sa­vo pi­ni­gus. Se­niau, pa­sak vy­ro, skai­tik­lį nu­pirk­da­vo ir vis jį kas ke­le­ri me­tai keis­da­vo prie­žiū­ra be­si­rū­pi­nan­ti bend­ro­vė. Adol­fas Ka­mins­kas „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo, jog praė­jo tik pen­ke­ri me­tai po šim­ta­me­čio na­mo re­no­va­ci­jos, o skai­tik­lis jau su­ge­do ir te­ko už jį pa­klo­ti apie 70 eu­rų. Pers­kai­tęs prie nau­jo­jo pri­dė­tus ga­myk­li­nius do­ku­men­tus, iš­siaiš­ki­no, jog ga­ran­ti­ja su­tei­kia­ma tik po­rai me­tų. Bir­žie­tis nuo­gąs­ta­vo, jog pen­si­nin­kams per di­de­lė naš­ta taip daž­nai mo­kė­ti ne­ma­žus pi­ni­gus. Vy­ras tei­ra­vo­si, ko­dėl skai­tik­lių kei­ti­mu su­ge­ba pa­si­rū­pin­ti ki­tos įmo­nės, pa­vyz­džiui, pri­žiū­rin­čios du­jų ar šal­to van­dens tie­ki­mą, o pri­žiū­rin­čios karš­to van­dens par­da­vi­mą to ne­be­da­ro. „Vis­kas už­krau­ta ant var­guo­lio sa­vi­nin­ko pe­čių“, – kal­bė­jo tie­sos ne vie­no­je bend­ro­vė­je ieš­ko­jęs A. Ka­mins­kas.

Skai­tik­lių ne­be­kei­čia ir prie­žiū­ros dar­bų neat­lie­ka

Ko­dėl už skai­tik­lius ten­ka su­si­mo­kė­ti pa­tiems gy­ven­to­jams, pir­miau­sia pa­si­tei­ra­vo­me UAB „Ma­no būs­tas Aukš­tai­ti­ja“ Bir­žų fi­lia­lo ir UAB „Bir­žų bu­tų ūkis“ va­do­vės Ai­dos Kul­bie­nės. Ji paaiš­ki­no, jog „karš­to van­dens skai­tik­lis – gy­ven­to­jų rei­ka­las“. Taip pat pri­dė­jo, jog bend­ro­vė "Bir­žų ši­lu­ma" už skai­tik­lius jau neat­sa­kin­ga, nes gy­ven­to­jai jiems ne­be­mo­ka prie­žiū­ros mo­kes­čio, kaip bū­da­vo anks­čiau. Kai žmo­nės pa­de­juo­ja, kad jų bu­te su­ge­do karš­to van­dens skai­tik­lis, yra in­for­muo­ja­mas ran­go­vas – UAB „Mo­der­naus būs­to pro­jek­tai“.

To­kią in­for­ma­ci­ją pa­tvir­ti­no ir UAB "Li­tes­ko" fi­lia­lo "Bir­žų ši­lu­ma" di­rek­to­rė Li­na Va­lot­kie­nė. „Mes jau nuo 2012-ųjų me­tų skai­tik­lių ne­be­kei­čia­me“, – sa­kė va­do­vė. Pa­sak di­rek­to­rės L. Va­lot­kie­nės, bend­ro­vės dar­buo­to­jai rū­pi­na­si tik iki na­mo įva­do tie­kia­ma ši­lu­ma, o prie­žiū­ros dar­bų ne­beat­lie­ka jau nuo 2012-ųjų me­tų.

Nu­kal­ki­ni­mo prie­tai­sas – bran­gus ma­lo­nu­mas

UAB „Mo­der­naus būs­to pro­jek­tai“ dar­bų va­do­vas Jo­nas Ka­ra­zi­ja „Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jui pri­ta­rė, jog nuo­to­li­nio nu­skai­ty­mo skai­tik­liai yra bran­gūs. Elekt­ro­ni­ka esan­ti ma­žiau pa­ti­ki­ma, jei šiuos skai­tik­lius ly­gin­tu­me su me­cha­ni­niais. Ga­min­to­jas tik­rai duo­dan­tis tik po­ros me­tų ga­ran­ti­ją. Bet tai ne­reiš­kia, kad skai­tik­lis su­ges po dve­jų me­tų. Ka­da rei­kia nuim­ti skai­tik­lį pa­tik­rai, pa­pras­tai nu­spren­džia jo eksp­loa­tuo­to­jas. Kei­čia­ma, kai skai­tik­lis ne­be­fik­suo­ja rod­me­nų, kai ku­rių skai­tik­lių vi­dus tie­siog už­kal­kė­ja. To­kia pro­ble­ma Bir­žų kraš­te ge­rai ži­no­ma. Kad taip ne­nu­tik­tų, gy­ven­to­jai tu­ri pa­si­rū­pin­ti, jog bū­tų įreng­tas va­di­na­ma­sis nu­kal­kin­to­jas, ku­ris ir­gi ne­pi­gus.

Pa­sak Jo­no Ka­ra­zi­jos, pra­di­nia­me re­no­va­ci­jos eta­pe to­kia pro­ble­ma ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Da­bar, re­no­vuo­jant dau­gia­bu­čius, nu­kal­kin­to­jų įren­gi­mas – pri­va­lo­mas da­ly­kas. Apie tai in­ves­ti­ci­jų pro­jek­te įra­šo­ma at­ski­ru punk­tu. Bir­žų van­duo esąs "kie­tas". Apie bir­žie­čiams ky­lan­čias pro­ble­mas jau esą ži­nan­ti vi­sa Lie­tu­va. Pui­kiai apie tai in­for­muo­ti ir van­dens nu­kal­ki­ni­mo įran­gą par­da­vi­nė­jan­tys vers­li­nin­kai.

UAB „Mo­der­naus būs­to pro­jek­tai“ dar­bų va­do­vas Jo­nas Ka­ra­zi­ja pa­ste­bė­jo, jog ga­li bū­ti, kad van­dens tie­kė­jai ne­pa­kan­ka­mai in­ves­tuo­ja į van­dens ge­ri­ni­mą (iš­va­ly­mą nuo pa­ša­li­nių prie­mai­šų). „Nu­kal­ki­ni­mas – bran­gus ma­lo­nu­mas“, – sa­kė Jo­nas Ka­ra­zi­ja.

Nu­kal­ki­ni­mo įran­ga pa­di­din­tų mo­kes­čius

UAB „Bir­žų van­de­nys“ di­rek­to­rius Ri­man­tas Mar­ti­no­nis tvir­ti­no, jog van­dens ko­ky­be yra rū­pi­na­ma­si, mies­te įreng­ti nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­niai. Pras­tes­nė si­tua­ci­ja yra kai­miš­ko­se vie­to­vė­se. Dėl su­var­to­ja­mo ma­žo van­dens kie­kio, ja­me ran­da­ma dau­giau ge­le­žies, ta­čiau jau ki­tais me­tais pla­nuo­ja­ma nu­ge­le­ži­ni­mo įren­gi­nius pa­sta­ty­ti Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je ir Va­bal­nin­ke. Vė­liau jie bus su­mon­tuo­ti ir ki­tuo­se ra­jo­no mies­te­liuo­se.

Di­rek­to­rius R. Mar­ti­no­nis pa­tvir­ti­no, jog mies­te įreng­ti nu­kal­ki­ni­mo įran­gą van­den­vie­tė­je bū­tų la­bai bran­gi in­ves­ti­ci­ja. Rei­kė­tų daug pi­ni­gų. Pas­lau­gos gy­ven­to­jams pa­brang­tų. Va­do­vas dar pa­ste­bė­jo, jog Hi­gie­nos nor­ma rei­ka­la­vi­mų kal­kių kie­kiui ne­nus­ta­to.

Ri­man­tas Mar­ti­no­nis in­for­ma­vo, jog žmo­nių svei­ka­ta ne­juo­kau­ja­ma ir van­dens ty­ri­mai yra at­lie­ka­mi kiek­vie­nų me­tų pa­bai­go­je.

UAB „Bir­žų van­de­nys“ var­to­to­jams van­duo yra tie­kia­mas iš po­že­mi­nių šal­ti­nių. Kaip nu­ro­do­ma bend­ro­vės tink­la­la­py­je, Bir­žų mies­to van­den­vie­tė­je „įreng­ti ir vei­kia van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai, ša­li­nan­tys ge­le­žį ir amo­nį. Van­duo yra sau­gus nau­do­ti – vie­šai tie­kia­ma­me van­de­ny­je nė­ra mik­ro­bi­nės tar­šos, che­mi­niai tok­si­niai ro­dik­liai ne­vir­ši­ja leis­ti­nų ri­bi­nių ver­čių“. Ta­čiau pa­ste­bė­ta, jog „kiek­vie­nu konk­re­čiu at­ve­ju var­to­to­jo čiau­pe van­dens ko­ky­bei ga­li tu­rė­ti įta­kos vi­daus tink­lų būk­lė, van­dens su­var­to­ji­mo in­ten­sy­vu­mas, van­dens tem­pe­ra­tū­ra“.

Pa­sak R. Mar­ti­no­nio, 2018 m. var­to­to­jams yra par­duo­ta 318934 m3 ge­ria­mo­jo van­dens. Duo­me­nys apie van­dens kie­kį ir van­dens ko­ky­bę 2019 me­tais jau ir­gi yra, bet vi­suo­me­nei apie juos bus in­for­muo­ta šių me­tų sau­sio pa­bai­go­je, kai bus baig­ti in­for­ma­ci­jos sis­te­mi­ni­mo dar­bai.