Už radybas – dvidešimt eurų – auklėjamoji priemonė, pasipinigavimas ar gresianti atsakomybė?

V.Leščinskienės nuotr.
Centrinio turgaus valytojas Ričardas Briedis tikino neprašęs pinigų už rastą asmens dokumentą, tačiau priėmęs duotus pinigus, kurie bus tarsi kompensacija už šiukšlių kalnus, kurie paliekami po girtuokliavimo.
Ką da­ry­ti ra­dus pa­mes­tą as­mens do­ku­men­tą? Ar at­si­ly­gi­ni­mas už ra­dy­bas — kiek­vie­no są­ži­nės rei­ka­las? Šie klau­si­mai ak­tua­lūs kiek­vie­nam pi­lie­čiui, ta­čiau ypač su­jau­di­no šio straips­nio he­ro­jus — vie­nas pa­me­tė as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę, ki­tas ją ra­do, o po­li­ci­ja įspė­jo apie at­sa­ko­my­bę.

Už radybas – dvidešimt eurų?

Biržų miesto gyventoja Nida Gučienė tikino susidūrusi su akibrokštu – jos brolis Darius Pančkauskas turguje pametė asmens tapatybės kortelę, o už radybas turgaus valytojas tikėtina pareikalavo dvidešimties eurų.

„Mano brolis neseniai grįžo iš užsienio, norėjo su draugais susitikęs atšvęsti. Aš pasakiau, kad mano namuose jokių išgertuvių nebus ir jie patraukė į miestą. Kitądien gavau iš buvusios brolienės žinutę, kad jis pametė asmens tapatybės kortelę centriniame Biržų turguje, o ji tai sužinojo iš turgaus valytojo. Kadangi brolis dokumento atsiimti negalėjo, nes buvo išvykęs kitur, aš taip pat neturėjau laiko – dirbau, tai paprašiau draugo tuo pasirūpinti. Draugas, nuvykęs į vietą, man pranešė, kad valytojas piktu tonu reikalauja susimokėti dvidešimt eurų, esą brolis su draugais gerdamas turgavietę prišiukšlino ir tai bus jam kompensacija. Tai draugas pinigus ir sumokėjo“,- pasakojo N. Gučienė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/