Tiesiamas pėsčiųjų takas Apaščios pakrantėje

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Va­žiuo­jant Res­pub­li­kos gat­ve pre­ky­bos cent­ro "Nor­fa" link, prie­šais til­tą per Apaš­čią, upės pa­kran­tė­je tie­sia­mas pės­čių­jų ta­kas.

Bir­žų sa­vi­val­dy­bės Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir tur­to val­dy­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Jur­ga Ba­ga­mo­lo­vie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog vyk­do­mas Lat­vi­jos-Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tas "Ža­lio­sios inf­rast­ruk­tū­ros vys­ty­mas že­mu­mų upių kraš­to­vaiz­dy­je". Šio pro­jek­to pra­džia – 2018m. ge­gu­žė – pa­bai­ga – 2020 ba­lan­dį.

Pės­čių­jų ta­kas abi­pus Res­pub­li­kos gat­vės til­to bus 800 m il­gio. Dar­bus at­lie­ka bend­ro­vė "Bir­žų ran­ga". Dar­bų ver­tė – 60000 eu­rų. Pa­lei Apaš­čios upę bus nu­ties­tas pės­čių­jų ta­kas, įreng­ti suo­liu­kai, šiukš­lia­dė­žės, per­si­ren­gi­mo ka­bi­na. Taip pat bus su­re­mon­tuo­ti liep­tai per Apaš­čią į Upės ir Kal­no gat­ves.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.