Teisme – Parovėjos seniūnijos vadovų skyrimo užkulisiai

Ž. Katkūnaitės nuotr.
Trečiadienį teismo posėdyje susitiko ne tik kaltinamieji Viktoras Rinkevičius, Vidas Eidukas ir Edis Trapikas, bet ir kiti, pretendavę į Parovėjos seniūno ir seniūno pavaduotojo pareigas.
Ba­lan­džio 20 die­ną Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­me įvy­ko ant­ra­sis teis­mo po­sė­dis, ku­ria­me nag­ri­nė­ja­ma ky­ši­nin­ka­vi­mu kal­ti­na­mo Bir­žų me­ro Vy­to Ja­rec­ko ir dar ke­tu­rių kal­ti­na­mų­jų by­la. Šį­kart ap­klaus­ti Bir­žų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai.

Suabejota skaidrumu

Pir­mo­jo teis­mo po­sė­džio me­tu bu­vo pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl to, kad bu­vęs Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, kar­tu su tuo­me­ti­niu sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi Vi­du Ei­du­ku tikėtina sie­kė, kad Edis Tra­pi­kas bū­tų pa­skir­tas į Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos se­niū­no, o vė­liau — se­niū­no pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, ku­rias jis da­bar ir eina. Teis­me V. Rin­ke­vi­čius kal­tin­tas da­ręs įta­ką tuo­me­ti­niam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, jog šis pikt­nau­džiau­tų tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, siek­da­mas pa­dė­ti įsi­dar­bin­ti mi­nė­tam E. Tra­pi­kui. Kal­ti­na­mie­ji kal­tės ne­pri­pa­ži­no, to­dėl teis­mas, tęs­da­mas pra­dė­tą ty­ri­mą, ba­lan­džio 20 die­ną į teis­mo sa­lę su­kvie­tė liu­dy­to­jus — į mi­nė­tas se­niū­ni­jos va­do­vų pa­rei­gas kan­di­da­ta­vu­sius as­me­nis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/