Šildysimės lūkesčiais

An­ta­no Ja­nu­šo­nio ka­ri­ka­tū­ra
Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se jau pa­skelb­tas šil­dy­mo se­zo­nas. Ra­dia­to­riai šy­la ne tik li­go­ni­nė­se, mo­kyk­lo­se, dar­že­liuo­se, bet ir gy­ven­to­jų bu­tuo­se. Bir­žie­čiai ir­gi jau pa­si­gen­da ši­lu­mos, bet ra­dia­to­riai dar šal­ti...

UAB "Li­tes­ko" Bir­žų fi­lia­lo di­rek­to­rė Li­na Va­lot­kie­nė ato­sto­gau­ja, ją pa­va­duo­jan­tis tech­ni­kos di­rek­to­rius Dai­nius Žiž­ma­ras – ko­man­di­ruo­tė­je. Apie ši­lu­mos var­to­to­jų pa­sta­tų pa­ren­gi­mą šil­dy­mo se­zo­nui ne­su­ži­no­si­me. O ši­lu­mos, pa­sak fi­lia­lo va­dy­bi­nin­kų, ieš­ko­ti rei­kia pas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių V. Ei­du­ką. Šil­dy­mo se­zo­no pra­džią juk skel­bia sa­vi­val­dy­bė.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu I ir II gru­pės pa­sta­tuo­se (mo­kyk­lo­se, gy­dy­mo įstai­go­se) šil­dy­mo se­zo­nas pra­dė­tas spa­lio 2 die­ną. O ka­da ims šil­ti ra­dia­to­riai bir­žie­čių bu­tuo­se, ket­vir­ta­die­nį dar bu­vo neaiš­ku. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Gied­rius Ne­vie­ra "Bir­žie­čių žo­džiui" pri­mi­nė: šil­dy­mo se­zo­nas gy­ven­to­jams pra­de­da­mas ta­da, kai pa­gal Lie­tu­vos me­teo­ro­lo­gų skel­bia­mus duo­me­nis 3 pa­ras iš es­mės vi­du­ti­nė lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra ne že­mes­nė už +10 laips­nių C. Ve­dė­jas ti­ki­no: jo su­rink­tais duo­me­ni­mis to­kia ri­ba Bir­žuo­se dar ne­pa­siek­ta.

Vi­sai ki­taip "Bir­žie­čių žo­džiui" aiš­ki­no Bir­žų me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­riau­sia­sis ste­bė­to­jas Bro­nius Me­di­nis. Pa­sak Bro­niaus Me­di­nio, vi­du­ti­nė lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra į šil­dy­mo se­zo­no pra­džią pa­kry­po jau nuo rug­sė­jo 17 die­nos ir vės­ta vi­su smar­ku­mu. Išim­tis tik vie­na pa­ra. B. Me­di­nio duo­me­ni­mis ne­be tris, o ke­lio­li­ka pa­rų vi­du­ti­nė lau­ko oro tem­pe­ra­tū­ra že­mes­nė už +10 laips­nių C. Rug­sė­jo 23 die­ną ji sie­kė net +5 laips­nius C. Sa­vait­ga­lį įsi­vy­raus dar šal­tes­ni orai.

Grū­din­ki­mės, bir­žie­čiai. Tau­py­kim. Ir čiau­dė­kim. Juk esam re­kor­di­nin­kai. Ne­be pir­mą šil­dy­mo se­zo­no ir ne­be pir­mą val­džios ka­den­ci­ją. Jau vien nuo min­ties, kad ir šį šil­dy­mo se­zo­ną mo­kė­si­me bran­giau­siai už vi­sus Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, au­sys kais­ta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.