Senas padangas išmetė priešais piliavietę

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Se­nos pa­dan­gos iš­mes­tos prieš­pi­ly­je, prie in­for­ma­ci­nio sten­do.
Įžū­lu­mo vir­šū­nė: kaž­kas ne­pa­si­var­gi­no ir se­nas pa­dan­gas su­kro­vė prie­šais įva­žia­vi­mą į Pi­lį, prie in­for­ma­ci­nio ženk­lo apie mū­sų mies­to lan­ko­miau­sią ob­jek­tą. Į ren­gi­nį at­vy­kę žmo­nės pik­ti­no­si: gra­sink ko­kio­mis no­ri bau­do­mis, jei są­ži­nės nė­ra.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus eko­lo­gė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė pik­ti­no­si: žmo­nės vi­siš­kai suį­žū­lė­jo. Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Skra­tiš­kių gat­vė­je du miš­rioms at­lie­koms skir­ti kon­tei­ne­riai iki vir­šaus bu­vo pri­krau­ti be­to­no lui­tų. Eko­lo­gė kar­tu su vie­nu sky­riaus spe­cia­lis­tu vy­ko žval­gy­tis: gal­būt kas nors ne­to­lie­se at­lie­ka re­mon­to dar­bus ir pa­vyks nu­tver­ti ter­šė­ją.

Anot eko­lo­gės, jei žmo­gus ne­baus­tas už at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą, pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są jis pir­mą kar­tą gau­na įspė­ji­mą. Ta­čiau jau kar­tą nu­tver­tas, ter­šė­jas bū­tų bau­džia­mas pi­ni­gi­ne bau­da – nuo 140 iki 600 eu­rų.

Komentarai

kameros    Ant, 2020-01-21 / 12:29
Tai negi prie pilies stovėjimo aikštelėje nėra stebėjimo kamerų ???

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.