Savivaldybės gydytoja – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos rengto konkurso nugalėtoja

Aušra Kunčienė (kairėje) su darbo vadove, profesore Aurelija Blaževičiene.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė (sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja) Auš­ra Kun­čie­nė praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­gerb­ta Kau­no ro­tu­šė­je. Ji ta­po Lie­tu­vos jau­nų­jų moks­li­nin­kų są­jun­gos reng­to kon­kur­so „Ge­riau­si ma­gist­ro dar­bai 2019” nu­ga­lė­to­ja.

Šiais me­tais kon­kur­sui bu­vo pa­siū­ly­ti 55 bai­gia­mie­ji dar­bai: bio­me­di­ci­nos, fi­zi­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nių, so­cia­li­nių, tech­no­lo­gi­jos, že­mės ūkio moks­lų sri­ty­se. 73 moks­li­nių ty­ri­mų ir ino­va­ci­jų sri­čių eks­per­tai rug­sė­jo 20 d. – lapk­ri­čio 13 d. ver­ti­no pa­teik­tus ma­gist­ro bai­gia­muo­sius dar­bus ir išaiš­ki­no nu­ga­lė­to­jus ati­tin­ka­mo­se moks­lų sri­ty­se. Auš­ros Kun­čie­nės ma­gist­ri­nis dar­bas „Slau­gy­to­jų pa­tir­tys ver­ti­nant artimųjų/globėjų įtrau­ki­mą į na­mų slau­gos procesą” pri­pa­žin­tas ge­riau­siu bio­me­di­ci­nos moks­lų sri­ties dar­bu. A. Kun­čie­nė šie­met bai­gė ma­gist­ro stu­di­jas Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te.

Kon­kur­są lai­mė­jęs A. Kun­čie­nės ma­gist­ro dar­bas, kon­kur­so ver­tin­to­jų tei­gi­mu, ne­liks tik po­pie­riu­je – jį nu­ma­to­ma nau­do­ti stu­di­jų pro­gra­mo­se.

A. Kun­čie­nė bu­vo ap­do­va­no­ta Kau­no ro­tu­šė­je vy­ku­sio­je nu­ga­lė­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.