Saugios kaimynystės bendruomenė

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas D. Val­ta­ris pa­svei­ki­no Pa­bir­žės bend­ruo­me­nę.

Bir­žų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pa­svei­ki­no Pa­bir­žės bend­ruo­me­nę, ta­pus 25-ąja sau­gia kai­my­nys­te ra­jo­ne. Pa­rei­gū­nai ti­ki­si glau­daus ir nuo­šir­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo. Šiais me­tais tai jau ant­ro­ji įsi­kū­ru­si sau­gi kai­my­nys­tė mū­sų ra­jo­ne!