Šalins medžius, nes trukdo statyboms

B. Petkevičiūtės nuotr.
Želdiniai šalia buvusios Biržų miesto estrados jau pažymėti raudonais kryžiukais, tad greitai jų čia neliks.
Biržų miestas iškastas ir išraustas, nes rekonstruojama J. Janonio aikštė, taip pat teritorija prie buvusios miesto estrados, tvarkomos kitos erdvės. Miesto takeliai grindžiami akmenimis, klojamos plytelės ir tai nėra blogai, tačiau ar reikia aukoti medžius, kurie užstoja lietų ir saulę? Tvarkybos darbai jau pareikalavo ir buvo iškirsti 34 medžiai, o netrukus žemėn kris dar 22 galiūnai ir pusė jų ne todėl, kad būtų seni ar avarinės būklės, bet dėl to, kad trukdo statyboms.

Netinka vieta?

Šiuo metu pradedami Biržų J. Bielinio ir Reformatų gatvių sutvarkymo darbai. Juos atliksiančiam rangovui UAB „Infes“ jau yra išduotas leidimas minėtoje teritorijoje iškirsti 22 medžius: tris beržus, tris klevus, penkias liepas, dešimt uosių ir vieną pušį. Pasak Biržų r. savivaldybės adminstracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės Justinos Micikevičienės, pusė šių medžių yra nepatenkinamos arba blogos būklės, o 11 medžių būklė yra patenkinama, bet jie trukdo statybos darbams, todėl yra įtraukti į kertamų želdinių sąrašą. “Į šį skaičių įeina tiek blogos būklės želdiniai, tiek tie, kurių nepavyksta išsaugoti įgyvendinat projekto sprendinius“,- „Biržiečių žodžiui“ sakė specialistė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/


NUOMONĖS

Duderis

Or­ni­to­lo­gas El­ma­ras Du­de­ris:

„Esu prieš to­kius kir­ti­mus, jei­gu me­džiai yra svei­ki ir nie­kam ne­truk­do. Jei­gu bus at­so­din­ti in­va­zi­niai me­džiai, ku­rie nė­ra tin­ka­mi aug­ti mū­sų są­ly­goms ir ne­pa­rink­ti ur­ba­nis­ti­nėms te­ri­to­ri­joms, bus blo­gai. Jau tu­rė­jo­me aukš­tų me­džių pil­ną mies­tą: ne­tvar­ko­mas lie­pas, ku­rios su­pu­vo ir jas te­ko pa­ša­lin­ti. Tur­būt ne­tu­ri­me sa­vi­val­dy­bė­je tin­ka­mo spe­cia­lis­to...“

kvedaraviciene

Bir­žų mies­to gy­ven­to­ja Bi­ru­tė Kve­da­ra­vi­čie­nė:

„Ma­nau, kad tai pi­ni­gų mė­ty­mas. Per­ka­mi la­bai bran­gūs me­džiai, o pa­skui jų nie­kas ne­pri­žiū­ri, ne­ge­ni, to­dėl iš­si­stie­bia aukš­ti, krei­vi ir griū­na. Nė­ra Bir­žuo­se žmo­gaus, ku­ris tuos me­džius tin­ka­mai pri­žiū­rė­tų. Tad jie užau­ga ap­leis­ti, o pa­skui ten­ka juos nu­kirs­ti“.

Bir­žie­tė Jur­gi­ta Gru­bins­kai­tė:

„Sma­gu, kad ir me­džiai tu­ri įsta­ty­mą, tik klau­si­mas, ar juo kaž­kas va­do­vau­ja­si ker­tant me­džius mies­te? Žel­di­nių įsta­ty­mas nu­ma­to, kad kom­pe­ten­tin­gi suin­te­re­suo­ti as­me­nys tu­ri tei­sę da­ly­vau­ti vyk­dant vi­suo­me­ni­nę žel­di­nių ap­sau­gos kont­ro­lę. Ar at­si­žvel­gia­ma į mi­nė­tų as­me­nų nuo­mo­nes? Ar jie kvie­čia­mi ženk­li­nant no­ri­mus kirs­ti me­džius? Ar tie­siog sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pa­tys žai­džia „kry­žiu­kus — nu­liu­kus“ ant me­džių? Net jei ir priim­ta, kad me­džiai nea­ti­tin­ka sau­gos rei­ka­la­vi­mų ir juos bū­ti­na kirs­ti, aš už tai, kad bū­tų at­so­di­na­mos vie­ti­nės rū­šys, su­tei­kian­čios kraš­to­vaiz­džiui sta­bi­lu­mo, o ne in­va­zi­nės“.