Rutuliukai iš kruopų mėtėsi sodyboje

"Bir­žie­čių žo­dis" su­lau­kė Lyg­lau­kių kai­mo so­dy­bos gy­ven­to­jų klau­si­mo ir nuo­trau­kos. Praė­ju­sią sa­vai­tę sa­vo so­dy­bo­je, ša­lia na­mo, gy­ven­to­jai ap­ti­ko ke­lis "ru­tu­liu­kus". Mi­nė­tas ru­tu­liu­kas pa­da­ry­tas iš kruo­pų, grū­dų "ir dar kaž­ko", įdė­tas į tink­le­lį. So­die­čiai ne­ga­lė­jo su­pras­ti, iš kur ša­lia jų na­mų tie ru­tu­liu­kai at­si­ra­do. "Gal­būt juo­se ko­kie nuo­dai lau­ki­niams gy­vū­nams", – spė­lio­jo "Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jai.

Or­ni­to­lo­gas El­ma­ras Du­de­ris paaiš­ki­no, jog tai – le­sa­las zy­lėms. To­kias do­va­nas iš grū­dų ir kruo­pų žmo­nės zy­lu­tėms pa­ka­bi­na ant me­džių ša­kų. Ta­čiau jais pa­si­mė­gau­ti mėgs­ta ir var­nos. Grei­čiau­siai jos sa­vo gro­bį ir pa­me­tė mi­nė­tų žmo­nių so­dy­bo­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.