Remontuojamas gatves numatoma uždaryti

Vyks­ta dar­bai ke­lio­se Bir­žų mies­to gat­vė­se. Pra­dė­ta Sto­ties gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Vyks­ta pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai Že­mo­jo­je gat­vė­je (ve­da­mos van­den­tie­kio ir nuo­te­kų at­ša­kos į gat­vės pa­kraš­čius).

Ren­gia­ma­si ka­pi­ta­li­niam ke­tu­rių gat­vių re­mon­tui: bus as­fal­tuo­ja­ma vi­sa Ge­le­žin­ke­lio gat­vė, Ag­luo­nos gat­vės da­lis nuo Sto­ties iki Va­bal­nin­ko gat­vės, J. Nas­top­kos gat­vės da­lis nuo Kęs­tu­čio iki Są­jun­gos gat­vės. Šiuo me­tu ve­da­mos cent­ra­li­zuo­tų tink­lų at­ša­kos į gat­vių pa­kraš­čius.

Kad dar­bai vyk­tų spar­čiau, be gai­ša­ties, nu­ma­to­ma už­da­ry­ti re­mon­tuo­ja­mas gat­ves. Gy­ven­to­jų pra­šo­me pa­si­rū­pin­ti bū­ti­nais at­si­vež­ti da­ly­kais. At­sip­ra­šo­me dėl ne­pa­to­gu­mų ir ti­ki­mės gy­ven­to­jų su­pra­tin­gu­mo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.