Projektas "Išmanusis miestas": Savivaldybė pateikė idėjas

Lapk­ri­čio 29 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me įvy­ko pro­jek­to „Iš­ma­nu­sis mies­tas VI“ pri­sta­ty­mo ren­gi­nys. Šiais me­tais pro­jek­to da­ly­viu ta­po ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Pro­jek­tas kas­met ku­ria plat­for­mą, ku­rio­je su­si­tin­ka Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės ir ge­riau­si ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos, in­ži­ne­ri­jos, sta­ty­bos pro­fe­sio­na­lai bei aukš­to­sio­se moks­lo įstai­go­se be­si­mo­kan­tys stu­den­tai. Da­ly­viai pa­tei­kia idė­jas ir pro­jek­tus, ati­tin­kan­čius pro­jek­te da­ly­vau­jan­čių sa­vi­val­dy­bių po­rei­kius bei lū­kes­čius. Pro­jek­te ga­li da­ly­vau­ti ar­chi­tek­tai, ur­ba­nis­tai, in­ži­nie­riai, kraš­to­vaiz­džio kū­rė­jai, sta­ty­bų in­ži­nie­riai bei ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos, kraš­to­vaiz­džio, sta­ty­bų, in­ži­ne­ri­jos kryp­čių pro­gra­mų stu­den­tai. Vie­no kon­kur­so cik­las trun­ka 10 mė­ne­sių. Šiuo me­tu vyks­ta šeš­ta­sis kon­kur­sas „Iš­ma­nu­sis mies­tas VI". Jis pra­si­dė­jo 2019 m. rug­sė­jį, o nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti 2020 m. bir­že­lį.

Pro­jek­to pri­sta­ty­me da­ly­va­vo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, me­ro pa­ta­rė­ja Ja­ni­na Bag­do­nie­nė, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Lo­re­ta Mu­ni­kie­nė ir vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vai­da Ba­jo­rū­nie­nė.

Su­si­ti­ki­mo pra­džio­je bu­vo per­skai­ty­tas Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos svei­ki­ni­mas. Pre­zi­den­tas pa­svei­ki­no pro­jek­to kū­rė­jus ir da­ly­vius, ku­rie su­si­bū­rė tam, kad kur­tų pa­trauk­lią ir iš­ma­nią ap­lin­ką, ge­rin­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, ska­tin­tų bend­ruo­me­niš­ku­mą ir spręs­tų so­cia­li­nės pro­ble­mas.

Su­si­ti­ki­mo da­ly­vius pa­svei­ki­no LR Sei­mo na­rys An­ta­nas Bau­ra, vie­nas iš šio pro­jek­to glo­bė­jų. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Taut­vy­das Ta­mu­le­vi­čius, vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras, UAB „Vil­niaus plėt­ra“ vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Ar­tū­ras Blot­nys.

Sa­vo ra­jo­nus pri­sta­tė, lū­kes­čius pro­jek­tui pa­tei­kė Jo­niš­kio, Bir­žų, Ute­nos, Ma­žei­kių, Klai­pė­dos, Ši­lu­tės, Jo­na­vos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai. Bir­žų kraš­tą pri­sta­tė ir pa­siū­ly­mus pa­tei­kė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Pir­miau­sia bu­vo pa­ro­dy­tas trum­pas fil­mu­kas apie Bir­žus, kvie­čian­tis ap­lan­ky­ti mū­sų kraš­tą. V. Ja­rec­kas pri­sta­tė ke­tu­rias idė­jas, ku­rias Sa­vi­val­dy­bė siū­lo spręs­ti pro­jek­te da­ly­vau­jan­tiems spe­cia­lis­tams ir stu­den­tams.

Pir­ma iš jų – pla­nuo­ja­ma lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų zo­na Bir­žų mies­to Skra­tiš­kių gat­vė­je. Skly­po plo­tas – 14,2478 ha. Skly­pas šiuo me­tu ne­nau­do­ja­mas, ap­žė­lęs sa­vai­mi­niais me­džiais ir krū­mais. Skly­pe ir gre­ta jo yra nu­ties­ti cent­ra­li­zuo­ti mies­to van­den­tie­kio, nuo­te­kų ša­li­ni­mo bei ši­lu­mos tie­ki­mo tink­lai, ry­šių bei elekt­ros li­ni­jos. 2014 m. ren­giant Bir­žų mies­to bend­rą­jį pla­ną bu­vo pa­siū­ly­ta šio­je vie­to­je for­muo­ti erd­vę įvai­riems mies­to ren­gi­niams. Tam bu­vo su­for­muo­tas že­mės skly­pas. Šis skly­pas, įren­gus vi­są rei­ka­lin­gą inf­rast­ruk­tū­rą (au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, tri­bū­na, est­ra­da, žiū­ro­vams skir­ta vie­ta, žel­dy­nų ma­sy­vai ir pan.), ga­li tap­ti pui­kia vie­ta gy­ven­to­jų poil­siui bei pra­mo­gi­niams ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Ant­ra idė­ja: su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją, ku­riai ke­ti­na­ma siek­ti Li­kė­nų ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­so. Šią te­ri­to­ri­ją su­da­ro da­lys Li­kė­nų ir Kir­šo­nių kai­mų bei da­lis Pa­bir­žės mies­te­lio. Te­ri­to­ri­jos plo­tas – 123,28 ha. Da­ly­vau­da­ma pro­jek­te „Iš­ma­nu­sis mies­tas VI“ Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si, kad bus pa­siū­ly­tos gy­ve­na­mo­sios te­ri­to­ri­jos, ku­riai ke­ti­na­ma siek­ti Li­kė­nų ku­ror­ti­nės te­ri­to­ri­jos sta­tu­so, vys­ty­mo per­spek­ty­vos.

Tre­čia idė­ja – pa­teik­ti pa­siū­ly­mus Bir­žų mies­to cent­ri­nė­je da­ly­je (Pa­ro­dos ir Dva­ro gat­vė­se) esan­čiai ap­leis­tai ga­my­bi­nei te­ri­to­ri­jai bei žel­dy­nams, esan­tiems abi­pus Ag­luo­nos upės, su­tvar­ky­ti. Apy­tiks­lis te­ri­to­ri­jos plo­tas – 9,0 ha. Te­ri­to­ri­jo­je yra ap­leis­tų ga­my­bi­nių pa­sta­tų, ku­rių dau­gu­ma pri­klau­so AB „Pie­no žvaigž­dės“. Te­ri­to­ri­ja yra tan­kiai ur­ba­ni­zuo­to­je mies­to da­ly­je, ne­tu­ri pri­va­žia­vi­mo nuo vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lio Biržai–Rokiškis, da­lis te­ri­to­ri­jos pa­ten­ka į Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko, Bir­žų se­no­jo mies­to vie­tos bei Bir­žų is­to­ri­nės mies­to da­lies te­ri­to­ri­jas. Dau­ge­lio pa­sta­tų būk­lė la­bai blo­ga ir jų re­konst­ra­vi­mo ga­li­my­bės yra abe­jo­ti­nos. At­siž­velg­da­ma į tai, kad te­ri­to­ri­ja yra mies­to cent­re, ri­bo­ja­si ir su vaiz­din­ga Ag­luo­nos upės pa­kran­te bei jo­je esan­čiais žel­dy­nais, Sa­vi­val­dy­bė ti­ki­si, kad bus pa­teik­ta šios te­ri­to­ri­jos vys­ty­mo kon­cep­ci­ja, nu­ma­tan­ti kon­ver­si­ją į gy­ven­to­jų ap­tar­na­vi­mui ir poil­siui skir­tą te­ri­to­ri­ją, su­for­muo­jant ra­cio­na­lius pa­siū­ly­mus su­si­sie­ki­mo (trans­por­to ir pės­čių­jų eis­mo) sis­te­mai plė­to­ti.

Ket­vir­ta idė­ja – J. Me­ko me­no cent­ro kū­ri­mas. Me­ras V. Ja­rec­kas paaiš­ki­no, kad Sa­vi­val­dy­bė ke­ti­na pirk­ti bu­vu­sį pa­što pa­sta­tą ir ja­me įreng­ti mi­nė­tą cent­rą, į pa­sta­tą per­kel­ti bib­lio­te­ką. Pas­ta­tas de­šimt­me­čius bu­vo ne­re­mon­tuo­ja­mas, pa­sta­rai­siais me­tais pra­dė­jo tru­pė­ti fa­sa­dų de­ko­ra­ty­vi­nių ele­men­tų da­lys. Ti­ki­ma­si, kad ren­giant šio pa­sta­to pri­tai­ky­mo vi­suo­me­nės po­rei­kiams kon­cep­ci­ją bus pa­teik­ti ir pa­sta­tui pri­skir­to skly­po tvar­ky­mo spren­di­niai.

Po to, kai sa­vo idė­jas ir pa­siū­ly­mus pri­sta­tė vi­sos sa­vi­val­dy­bės, pri­si­sta­tė pro­jek­to rė­mė­jai, pa­slau­gų ir ga­my­bos įmo­nės.