Pirks Pašto pastatą

Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai pri­ta­rė spren­di­mo pro­jek­tui iš AB Lie­tu­vos pa­što pirk­ti pa­sta­tą, esan­tį Vy­tau­to g. 23 ir nu­ma­tė, kad už jį biu­dže­to lė­šo­mis bus su­mo­kė­ta 2019 – 2022 me­tais.

"Bir­žie­čių žo­dy­je" jau ra­šė­me, kad Paš­to pa­sta­tą ra­jo­no Ta­ry­bai siū­lo­ma pirk­ti ne dau­giau kaip už 81400 eu­rų, o mo­kė­ji­mą iš­dės­ty­ti 2019 – 2022 me­tais. AB Lie­tu­vos pa­štas su­tin­ka, kad už pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­bė at­si­skai­ty­tų da­li­mis iki 2022 m. ko­vo 1 d., kas ket­vir­tį, pra­de­dant nuo 2019 m. gruo­džio mėn., su­mo­kė­da­ma po 8140 eu­rų. Į pa­sta­tą iš Pi­lies rū­mų pla­nuo­ja­ma per­kel­ti Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šą­ją bib­lio­te­ką.

V. Val­kiū­nas ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je tei­ra­vo­si, ar ne­pa­vy­ko kai­nuos nu­de­rė­ti? V. Ja­rec­kas paaiš­ki­no, jog Lie­tu­vos pa­štas kai­nos ne­nu­lei­do, nes jam rei­kia pi­ni­gų Paš­to fi­lia­lo plėt­rai. Ta­čiau su­ti­ko at­si­skai­ty­mą iš­dės­ty­ti per 2019 – 2022 me­tus. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė at­sa­ky­mą, ku­riuo paaiš­ki­no, jog pa­sta­to per­duo­ti ne­mo­ka­mai ne­ga­li­ma. Nors Paš­to ak­ci­jos pri­klau­so vals­ty­bei, jis vei­kia kaip pri­va­tus as­muo.

A. Ans­ki­nas do­mė­jo­si, kiek kai­nuos pa­što pa­sta­to šil­dy­mas, nes nu­trau­kus šil­dy­mą pa­sta­tas dar spar­čiau ims ir­ti.. Me­ras at­sa­kė, jog šil­dy­mo kaš­tai bus pa­skai­čiuo­ti tuo­met, jei ra­jo­no Ta­ry­ba pri­tars spren­di­mo pro­jek­tui.

V. Tre­čio­kas do­mė­jo­si, ar dėl pa­što pa­sta­to žo­džio tar­ti ne­ga­lė­tų Sei­mo na­riai. Paš­to pa­sta­tas dar se­nes­nis nei Kau­no, ku­ris per­duo­tas nau­do­ti Kau­no sa­vi­val­dy­bei. A. Ši­mas pa­tiks­li­no, jog Kau­no pa­što pa­sta­tas ne­per­duo­tas. Ak­ci­nių bend­ro­vių įsta­ty­mas to pa­da­ry­ti ne­lei­džia. Anot A. Ši­mo, per tre­jus me­tus iš­dės­ty­ta su­ma ne­bus di­de­lė naš­ta ra­jo­no biu­dže­tui ir rep­li­ka­vo, kad jo kai­my­no, ša­lia sė­din­čio V. Val­kiū­no dži­pas bran­ges­nis už tą kai­ną, ku­ri bus su­mo­kė­ta už pa­što pa­sta­tą. Ta­čiau A. Ši­mas taip pat su­lau­kė rep­li­kos: jis pa­ts va­ži­nė­ja ne su ką pra­stes­niu dži­pu.

A. Garš­vai­tė kal­bė­jo, jog pa­što pa­sta­tas yra mū­sų mies­to sim­bo­lis. Ap­mau­du, kas Lie­tu­vos pa­štas jį nu­gy­ve­no ir pra­šo Sa­vi­val­dy­bės įsi­gy­ti. Įsi­gi­jus is­to­ri­nį pa­sta­tą, de­rės jį pri­žiū­rė­ti, o jei ne­bus tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas, Sa­vi­val­dy­bė bus bau­džia­ma. Ta­ry­bos na­rė krei­pė­si į Sei­mo na­rius, kad šie pa­tar­pi­nin­kau­tų ir pa­što pa­sta­tas bū­tų ati­duo­tas vel­tui. To­dėl bal­suo­da­ma ža­dė­jo su­si­lai­ky­ti.

D. Ja­ku­bė­nas taip pat nuo­gąs­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bė pa­sta­to ne­su­ge­bės at­gai­vin­ti. Tuo la­biau, kad re­konst­ruo­ti ža­da­ma ir bal­tą­ją vais­ti­nę. Ta­ry­bos na­rys taip pat pa­ste­bė­jo, kad iš bu­vu­sio pa­što pa­sta­to šil­dy­mo sis­te­mos jau iš­leis­tas van­duo, tad var­gu, ar jis bus šil­do­mas.

G. Ku­čins­kie­nė taip pat nuo­gąs­ta­vo, kad pa­sta­tas bus per di­de­lė naš­ta Sa­vi­val­dy­bei ir abe­jo­jo, ar jis bus tin­ka­mas bib­lio­te­kai.

D. Dre­vins­kas nea­be­jo­jo: ne­pirk­ti to­kio pa­sta­to mies­to cent­re ne­va­lia. M. Vi­soc­kas kal­bė­jo, jog pa­sta­tą pirk­ti rei­kia, nes ne­bus kur per­kel­ti bib­lio­te­kos, o ir mu­zie­jus ne­tu­rės kur plės­tis.

A. Ans­ki­nas bal­suo­da­mas ža­dė­jo su­si­lai­ky­ti, nes ne­pas­kai­čiuo­tos eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­dos.

A. Ši­mas ir vėl ra­gi­no Ta­ry­bos na­rius ap­si­spręs­ti: kol pa­sta­tas ne­nu­pirk­tas, nė­ra ko kal­bė­ti ir apie pi­ni­gus jo re­konst­ruk­ci­jai.

Už pa­si­sa­kė 12, su­si­lai­kė 9 ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.