Pataisyta dviračių tako medinė atkarpa

"Bir­žie­čių žo­dy­je" ne kar­tą ra­šė­me apie pa­vo­jin­gai iš­si­krai­piu­sią dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko at­kar­pą prie Šir­vė­nos eže­ro. Nep­raė­jo nė me­tai ki­ti ir ta­ką pri­si­ruoš­ta su­lo­py­ti.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­to Pet­ro Ja­nuš­ke­vi­čiaus, ga­ran­ti­nis lai­ko­tar­pis dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kui bai­gia­si už po­ros mė­ne­sių – 2020-ųjų sau­sį. Prieš pat ga­ran­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­gą dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ką pae­že­rė­je tie­sę ran­go­vai AB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" ta­ką šiek tiek pa­tai­sė: su­lū­žu­sias, su­pu­vu­sias ta­ko len­tas pa­kei­tė nau­jo­mis. Anot P. Ja­nuš­ke­vi­čiaus, pa­keis­ta apie 80 len­tu­čių. Jos – iš dre­bu­lės, imp­reg­nuo­tos.

Nau­jo­sios len­te­lės ta­ke net švie­čia, nes se­no­sios, ku­rios dar ne­su­lū­žu­sios, ko ge­ro taip pat il­gai ne­trauks – jos pa­juo­du­sios ir iš­lin­ku­sios. P. Ja­nuš­ke­vi­čius sa­kė, jog atei­ty bus spren­džia­ma, ką to­liau su ta­ku da­ry­ti.

Ta­ku vaikš­tan­čios sen­jo­rės kal­bė­jo, jog ta­kas vis tiek iš­si­krai­pęs, už len­te­lių ka­bi­na­si ko­jos. Ko ge­ro de­rė­jo vi­są ta­ko me­di­nę da­lį pa­keis­ti. P. Ja­nuš­ke­vi­čius ap­gai­les­ta­vo: ką be­da­ry­tum, vis tiek žmo­nėms blo­gai. Jis pa­ts ta­ku ėjo, ko­jos už len­tu­čių neužk­liu­vo. To­dėl pa­ta­rė: ei­nant ta­ku aukš­čiau kel­ti ko­jas.