Pastabumas

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Gat­vės pa­va­di­ni­mo len­te­lė­je tu­ri bū­ti ne J. Sa­ba­liaus­ko, o A. Sa­ba­liaus­ko gat­vė.

"Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­ja An­ge­lė pik­ti­na­si: "Bir­žų ra­jo­no val­džia su­si­rū­pi­nu­si V. Mont­vi­los gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mu. Bet gal prieš dis­ku­si­jas pir­miau­sia rei­kė­tų iš­tai­sy­ti se­nas klai­das? Akis ba­do ir eis­mo da­ly­vius klai­di­na V. Mont­vi­los gat­vės kai­my­nė – A. Sa­ba­liaus­ko gat­vė. Bir­žų mies­to že­mė­la­py­je nu­ro­do­ma A. Sa­ba­liaus­ko gat­vė, bet štai va­žiuo­jant Že­mai­tės gat­ve iš kai­rės ir iš de­ši­nės prieš akis iš­dygs­ta J. Sa­ba­liaus­ko gat­vė," – pa­ste­bi bir­žie­tė An­ge­lė.

Dar praė­ju­siais me­tais "Bir­žie­čių žo­dy­je" kraš­to­ty­ri­nin­kas, žur­na­lis­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius jau ban­dė at­kreip­ti dė­me­sį į klai­din­gą nuo­ro­dą, bet klai­da iki šiol nea­ti­tai­sy­ta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.