Paminėjo Laisvės gynėjų dieną

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Pri­si­mi­ni­mais iš tra­giš­kų sau­sio 13-osios įvy­kių su va­ka­ro da­ly­viais da­li­no­si Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos An­ta­no Sme­to­nos Šau­lių V-osios rink­ti­nės Ste­po­no Gied­ri­ko-Gi­rie­čio Bir­žų 501 kuo­pos va­das Vi­du­tis Šeš­kas. Apie pa­gar­bos bė­gi­mą Vil­niu­je pa­sa­ko­jo jau­no­ji šau­lė Ros­vi­ta.
Sau­sio 13-ąją, Lais­vės gy­nė­jų die­ną, bir­žie­čiai, kaip vi­si ša­lies gy­ven­to­jai, pra­dė­jo už­deg­da­mi vie­ny­bės ir at­mi­ni­mo žva­ku­tes sa­vo na­mų ar dar­bo vie­tų lan­guo­se. Min­ti­mis ar ar­ti­mų­jų pa­sa­ko­ji­mų dė­ka pri­si­lie­tė prie 1991-ųjų me­tų skau­džių sau­sio įvy­kių.

Po pie­tų gy­ven­to­jai bu­vo pa­kvies­ti ak­ty­viai ar bent jau ste­bė­ji­mu, ar min­ti­mis pri­si­jung­ti prie Sau­sio 13-osios Pa­gar­bos bė­gi­mo marš­ru­tu „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nė mokykla–Lietuvos par­ti­za­nų ka­pas Švy­tu­rio gatvėje–Biržų mies­to cent­ri­nė aikš­tė. Gra­žų bū­re­lį jau­nų­jų šau­lių, ka­rių sa­va­no­rių jau tems­tant su­ti­ko prie pa­mink­lo žu­vu­siems už Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę su­si­rin­kę bir­žie­čiai su at­mi­ni­mo ži­bu­rė­liais ar gė­lė­mis ran­ko­se. Vi­sus su­vie­ni­jo skam­ban­čios pa­trio­ti­nės dai­nos.

Į ren­gi­nio da­ly­vius pir­mo­ji krei­pė­si Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Li­na Vi­re­liū­nie­nė. Ji pa­si­džiau­gė su­si­rin­ku­siais žmo­nė­mis ir pa­gar­bos bė­gi­mo da­ly­viais, ku­rie su­spė­jo ap­lan­ky­ti ir kar­tu su vi­sais nu­lenk­ti gal­vas prie pa­mink­lo žu­vu­siems už Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bę. „Nuo tra­giš­kų 1991-ųjų sau­sio die­nų tar­si aki­mir­ka pra­bė­go 29-eri me­tai... Ta­da Vil­niu­je gau­dė baž­ny­čių var­pai, skam­bė­jo gies­mės, de­gė lau­žai ir stip­rus vi­sų ti­kė­ji­mas lais­ve. Ne­di­de­lė Lie­tu­va to­mis die­no­mis vėl ta­po di­de­le, nes ją iš­kė­lė ir išaukš­ti­no žu­vu­sių­jų did­vy­riš­ku­mas, dva­sios stip­ry­bė ir lais­vės mei­lė,“ – sa­kė L. Vi­re­liū­nie­nė. Da­bar mes, pa­sak pra­ne­šė­jos, Sau­sio 13-ąją mes mi­ni­me kaip nu­ga­lė­to­jai. Ji pa­ste­bė­jo, jog žu­vu­sių­jų at­mi­ni­mas Bir­žų baž­ny­čio­se bu­vo pa­mi­nė­tas jau iš­va­ka­rė­se, sek­ma­die­nio mal­do­se.

L. Vi­re­liū­nie­nė džiau­gė­si šau­liais ir ka­riais sa­va­no­riais, ku­rie kas­met pa­kar­to­ja pa­gar­bos ir at­mi­ni­mo sim­bo­li­nį bė­gi­mą, nu­si­lenk­da­mi ir Lais­vės ka­riams, pa­lai­do­tiems Švy­tu­rio gat­vė­je.

Net 53 bir­žie­čių šau­lių at­sto­vai bei pre­ten­duo­jan­tys jais tap­ti Pa­bir­žės pa­grin­di­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai da­ly­va­vo ir tarp­tau­ti­nia­me bė­gi­me Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu Vil­niu­je. Įs­pū­džiais iš bė­gi­mo tra­sos da­li­no­si jau­no­ji šau­lė Ros­vi­ta, bė­gi­me da­ly­va­vu­si jau penk­tą­jį kar­tą.

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė sa­kė, jog Sau­sio 13-oji yra die­na, ku­ri kiek­vie­ną ver­čia pa­gal­vo­ti apie kiek­vie­no žmo­gaus ir vi­sos ša­lies lais­vę, pri­si­min­ti to­kias ver­ty­bes kaip pa­trio­tiš­ku­mas, vie­ny­bė, pa­siau­ko­ji­mas. Vi­ce­me­rė ak­cen­ta­vo, jog tam, kad ga­lė­tu­me pri­rei­kus ap­gin­ti Nep­rik­lau­so­my­bę, tu­ri­me bū­ti vie­nin­gi.

Ren­gi­nio da­ly­viai, pri­si­min­da­mi žu­vu­sius, dė­ko­da­mi jiems už tai, kad esa­me lais­vi, su­si­kau­pė ty­los mi­nu­tei bei pa­dė­jo gė­les ir už­de­gė ži­bu­rius prie Nep­rik­lau­so­my­bės pa­mink­lo.

Po mi­nė­ji­mo bir­žie­čiai rin­ko­si į Sau­sio 13-osios at­mi­ni­mo va­ka­rą Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je. Pri­si­mi­ni­mais iš tra­giš­kų sau­sio 13-osios įvy­kių su va­ka­ro da­ly­viais da­li­no­si Lie­tu­vos Šau­lių są­jun­gos An­ta­no Sme­to­nos Šau­lių V-osios rink­ti­nės Ste­po­no Gied­ri­ko-Gi­rie­čio Bir­žų 501 kuo­pos va­das Vi­du­tis Šeš­kas, tuo­met gy­ve­nęs ir dir­bęs Vil­niu­je, kon­cer­ta­vo jau­nie­ji Bir­žų ta­len­tai – vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ pir­mo­jo tu­ro lau­rea­tai, pa­te­kę į ant­rą­jį tu­rą, ku­ris ne­tru­kus vyks Pas­va­ly­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.