Padėkojo Jūratei Garnelienei

Spa­lio 22 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė už nuo­šir­dų ir kū­ry­bin­gą dar­bą puo­se­lė­jant mū­sų kraš­to folk­lo­ro tra­di­ci­jas, po­pu­lia­ri­nant et­no­mu­zi­ka­vi­mą pa­dė­ko­jo Jū­ra­tei Gar­ne­lie­nei, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro „Siau­de­las“ ir „Di­jū­tos“ ko­lek­ty­vų va­do­vei.

Ra­jo­no va­do­vai dė­ko­jo už iš­ra­din­gą va­do­va­vi­mą suau­gu­sių­jų, vai­kų ir neį­ga­lių­jų me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vams, už pui­kiai or­ga­ni­zuo­tą šeš­tą­jį ša­lies sku­du­ti­nin­kų an­samb­lių, ra­gų ir dau­dy­čių pū­tė­jų fes­ti­va­lį „Du­du­tis“ ir ki­tus pra­smin­gus kul­tū­ri­nius ren­gi­nius Bir­žų kraš­to žmo­nėms.

J. Gar­ne­lie­nė pa­dė­ko­jo už dė­me­sį ir pa­pa­sa­ko­jo, su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis su­si­du­ria or­ga­ni­zuo­da­ma ren­gi­nius, kas tei­kia dau­giau­sia džiaugs­mo, džiau­gė­si vi­sų Bir­žų kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų pa­gal­ba.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.