Pabiržėje žydi Lietuvos nepriklausomybė

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Šven­ti­nė kom­po­zi­ci­ja Pa­bir­žė­je.
Iš­si­puo­šė Pa­bir­žės mies­te­lio cent­ras. La­bai pra­smin­gai. Sko­nin­gai. Tau­tiš­kai.

Taip pro ša­lį pra­va­žiuo­jan­čius sve­čius, vie­ti­nius su­gal­vo­jo pa­svei­kin­ti Pa­bir­žės se­niū­ni­jos se­niū­nė Vi­ta Zur­bai­tė ir vi­sa se­niū­ni­jos dar­buo­to­jų ko­man­da: Vio­le­ta, Ada, Al­gir­das, Bro­nis, Alis...

Kovo 11 d., Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną, Pa­bir­žės įvaiz­dį pa­gy­vins iš­kel­tos vė­lia­vos. Pa­bir­žie­čiai pi­lie­tiš­kė­ja ir džiau­gia­si Lie­tu­va.