Nerimas dėl koronaviruso – ligoninėje karantinas, masiniai susibūrimai ribojami

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Ko­mi­si­jos na­riai kal­bė­jo, jog pa­ni­kuo­ti ne­rei­kia, bet ruoš­tis ga­li­miems at­ve­jams yra bū­ti­na.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį ir pir­ma­die­nį Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vo Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja. Ji bu­vo sku­biai su­šauk­ta paaiš­kė­jus, jog Lie­tu­vo­je, Šiau­liuo­se, nu­sta­ty­tas pir­ma­sis su­si­rgi­mo ko­ro­na­vi­ru­su at­ve­jis. Ko­mi­si­ja penk­ta­die­nį priė­mė spren­di­mą Bir­žų li­go­ni­nė­je pa­skelb­ti ka­ran­ti­ną. Tar­ta­si dėl ma­si­nių ren­gi­nių ir ki­to po­bū­džio su­si­bū­ri­mo vie­tų ri­bo­ji­mo.

Rū­pi­no­si in­for­ma­ci­jos sklai­da

Į su­si­rin­ku­siuo­sius penk­ta­die­nį pir­ma­sis krei­pė­si Bir­žų ra­jo­no ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos va­do­vas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, ku­ris pa­kvie­tė ap­tar­ti, kaip yra pa­si­ruoš­ta ga­li­miems šio su­si­rgi­mo at­ve­jams mū­sų ra­jo­ne. Di­rek­to­rius pa­gei­da­vo, kad Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai pa­si­rū­pin­tų, jog rei­ka­lin­ga in­for­ma­ci­ja pa­siek­tų vi­sus gy­ven­to­jus, bū­tų pla­ti­na­ma ne tik in­ter­ne­tu, bet ir ki­tais bū­dais, nes da­lis ra­jo­no gy­ven­to­jų ne­si­nau­do­ja elekt­ro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis. V. Ei­du­kas pra­šė in­for­ma­ci­ją apie ko­ro­na­vi­ru­są pla­tin­ti ne tik so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, bet ir lanks­ti­nu­kus pa­lik­ti vi­so­se įstai­go­se, pre­ky­bos cent­ruo­se. Di­rek­to­rius krei­pė­si į žur­na­lis­tus, kad jie iš­sa­miai in­for­muo­tų žmo­nes spau­do­je.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Jus­ti­na Ka­sa­kaus­kie­nė tvir­ti­no, jog in­for­ma­ci­ja yra tei­kia­ma ug­dy­mo ir ki­toms įstai­goms, da­li­na­ma ne tik jau­ni­mui, bet ir vy­res­nie­siems ra­jo­no gy­ven­to­jams įvai­rio­se įstai­go­se, vi­sur, kur tik įma­no­ma ją pa­lik­ti. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro in­ter­ne­ti­niuo­se pus­la­piuo­se skel­bia­ma, kaip elg­tis, kur kon­sul­tuo­tis. Svar­biau­sia, pa­sak di­rek­to­rės, kad žmo­nės bū­tų suin­te­re­suo­ti do­mė­tis.

Pir­mo­jo po­sė­džio me­tu tei­rau­ta­si, ar ga­li­mam vi­ru­so pro­trū­kiui yra pa­si­ruo­šu­si bend­ro­vė „Bir­žų van­de­nys“ – ar pa­kaks van­de­niui va­ly­ti rei­ka­lin­gų prie­mo­nių, jei ku­riam lai­kui su­trik­tų lo­gis­ti­ka. Bend­ro­vės di­rek­to­rius Ri­man­tas Mar­ti­no­nis tvir­ti­no, jog vis­ko tu­ri­ma pa­kan­ka­mai, pro­ble­mų ne­tu­rė­tų kil­ti.

Ko­mi­si­jos na­riai kal­bė­jo, jog pa­ni­kuo­ti ne­rei­kia, bet ruoš­tis ga­li­miems at­ve­jams yra bū­ti­na.

Bir­žų me­di­kai pa­si­ruo­šę, ga­li stig­ti tik ap­sau­gi­nių prie­mo­nių

Bir­žų li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba, po­sė­dy­je at­sto­va­vęs ir Bir­žų sa­vi­val­dy­bės po­lik­li­ni­kai, ir­gi pa­tvir­ti­no, jog in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą su­si­rgi­mą yra sklei­džia­ma vi­sais ga­li­mais bū­dais. Grį­žę iš vie­to­vių, kur jau ser­ga­ma ko­ro­na­vi­ru­so su­kel­to­mis li­go­mis ir pra­sčiau pa­si­ju­tę kraš­tie­čiai tu­rė­tų me­di­kus kvies­tis skam­bin­da­mi te­le­fo­nu 112. Pas gy­ven­to­jus at­vyk­tų pa­si­ruo­šęs vie­ti­nis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos eki­pa­žas, ku­ris jau yra pa­si­ren­gęs teik­ti ati­tin­ka­mą pa­gal­bą. Tam yra pa­reng­tas grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis, me­di­kai ap­rū­pin­ti spe­cia­liais kos­tiu­mais. Pa­cien­tas bus nu­vež­tas į vie­ną iš ša­ly­je pa­si­ren­gu­sių su­si­rgu­sius priim­ti li­go­ni­nių in­fek­ci­jos sky­rių Pa­ne­vė­žy­je, Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, ar Šiau­liuo­se, kur bus vie­tų.

Bir­žų li­go­ni­nė taip pat yra pa­si­ren­gu­si su­teik­ti bū­ti­ną­ją pa­gal­bą bei ap­sau­go­ti sa­vo me­di­kus bei Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je esan­čius pa­cien­tus. Yra nu­ma­ty­tos už­da­ros pa­tal­pos li­go­niams bei spe­cia­li ap­ran­ga per­so­na­lui, be­si­rū­pi­nan­čiam už­si­krė­tu­siuo­ju ko­ro­na­vi­ru­su. Iš­ve­žus su­si­rgu­sį žmo­gų į ki­tą li­go­ni­nę, Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­rius bū­tų trum­pam už­da­ro­mas ir de­zin­fe­kuo­ja­mas. Spe­cia­lis­tai yra pa­si­ruo­šę vi­so­kiems at­ve­jams ir ra­jo­no gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų ne­ri­mau­ti. Pa­sak li­go­ni­nės di­rek­to­riaus, gy­dy­to­jo Pet­ro Bim­bos rei­ka­lin­go­mis prie­mo­nė­mis pa­si­rū­pin­ta li­go­ni­nės lė­šo­mis, pa­pil­do­mų kol kas nie­kas ne­sky­rė. Ar jų už­teks, pri­klau­sys nuo su­si­rgu­sių­jų skai­čiaus.

Šiuo me­tu, pa­sak Pet­ro Bim­bos, jau yra pa­pil­do­mai at­lie­ka­ma de­zin­fek­ci­ja – va­lo­mos du­rų ran­ke­nos, ko­ri­do­riai, tua­le­tai. Vi­sur, kur rei­kia, ka­bo ran­kų de­zin­fe­ka­to­riai. De­ja, jau pra­dė­ta tal­pyk­las su de­zin­fek­ci­nė­mis prie­mo­nė­mis iš­plė­ši­nė­ti.

Va­kar li­go­ni­nė jau ėmė­si jų ap­sau­go­ji­mo prie­mo­nių – prie de­zin­fe­ka­to­rių jau bu­vo pa­ka­bin­ti įspė­ji­mai, kad žmo­nės ste­bi­mi vaiz­do ka­me­ro­mis.

Di­rek­to­rius P. Bim­ba in­for­ma­vo, jog pra­dė­tas ri­bo­ti pa­cien­tų lan­ky­mas, iš­sa­kė pa­gei­da­vi­mą skelb­ti ka­ran­ti­ną, ką jau yra pa­da­rę kai ku­rios kai­my­ni­nės li­go­ni­nės. Dau­gu­ma li­go­ni­nės pa­cien­tų yra gar­baus am­žiaus žmo­nės, ku­rie yra im­les­ni ga­li­mam už­si­krė­ti­mui ag­re­sy­viu vi­ru­su. Jei yra vie­nas su­si­rgi­mo at­ve­jis, grei­tai ga­li at­si­ras­ti ir dau­giau. Pas­te­bė­ta, jog su­si­rgi­mo simp­to­mų ga­li­ma ne­pas­te­bė­ti ne iki ke­tu­rio­li­kos, bet iki dvi­de­šimt sep­ty­nių die­nų nuo už­si­krė­ti­mo. Vi­ru­sas nė­ra iki ga­lo iš­tir­tas, spe­ci­fi­nio gy­dy­mo nė­ra iš­ras­ta. Į ri­zi­kos gru­pes pa­ten­kan­čius as­me­nis bus sten­gia­ma­si iš li­go­ni­nės iš­leis­ti į na­mus, kur už­si­krės­ti yra kur kas ma­žes­nė ti­ki­my­bė.

Ko­mi­si­jos na­riai vi­sais bal­sais pri­ta­rė Li­go­ni­nė­je pa­skelb­ti ka­ran­ti­ną ir ri­bo­ti ma­si­nius ren­gi­nius. Svars­ty­ta ir ga­li­my­bė už­da­ry­ti tur­gų. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl to nu­tar­ta priim­ti pir­ma­die­nį.

Vi­ce­me­rė ra­gi­no im­tis veiks­mų ne­lau­kiant nė die­nos

Ko­mi­si­ja ap­ta­rė ri­zi­ką reng­ti ma­si­nius ren­gi­nius, svars­tė ga­li­my­bę lai­ki­nai jų veng­ti. Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė pa­ste­bė­jo, jog per moks­lei­vių ato­sto­gas vai­kai su tė­vais ar be jų vy­ko į ke­lio­nes už­sie­ny­je, šiuo me­tu yra žmo­nių, grį­žu­sių iš šiau­rės Ita­li­jos. Kol kas jiems sa­vii­zo­lia­ci­ja dar ne­tai­ko­ma. Vi­ce­me­rė ra­gi­no sku­biai im­tis prie­mo­nių, ne­lauk­ti nė die­nos ir tei­ra­vo­si, „kas konk­re­čiai pa­ruoš raš­tą ug­dy­mo įstai­goms ne pir­ma­die­nį po pie­tų, bet da­bar“. Vi­ce­me­rė pra­šė, kad ug­dy­mo įstai­gos gau­tų sa­vi­val­dy­bės nu­ro­dy­mus, ku­rie įpa­rei­go­tų pa­si­rū­pin­ti, kad sve­čio­se ša­ly­se bu­vę moks­lei­viai po­rą sa­vai­čių lik­tų na­muo­se. Jiems ne­ga­li­ma nie­kur ei­ti iš na­mų. Me­ro pa­va­duo­to­ja A. Kor­sa­kie­nė pa­ste­bė­jo, jog vai­kai lan­ko mo­kyk­las, nes tė­vai jiems lei­džia taip elg­tis.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Pa­ne­vė­žio de­par­ta­men­to Bir­žų sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Ku­bi­lie­nė pa­ste­bė­jo, jog se­niai ži­no­ma, kad iš Ita­li­jos, Ki­ni­jos ir ki­tų ša­lių grį­žę žmo­nės tu­rė­tų pa­tys pa­si­rū­pin­ti sa­vii­zo­lia­ci­ja.

Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo nė vie­nas sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jas. Va­kar į po­sė­dį at­vy­kęs sky­riaus ve­dė­jas Ege­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė penk­ta­die­nį ne­bu­vęs Bir­žuo­se, ta­čiau pa­ste­bė­jo, jog nei jis, nei sky­riaus dar­buo­to­jai į po­sė­dį ne­bu­vo kvies­ti.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jo E. Ja­nu­še­vi­čiaus, iš už­sie­nio, šiau­rės Ita­li­jos, kur ser­ga­ma ko­ro­na­vi­ru­su yra grį­žę ke­li „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, jie mo­kyk­los ne­lan­kė. Nuo grį­ži­mo jau praė­jo trys sa­vai­tės. Su­lauk­ta įvai­rių nuo­mo­nių. Bū­ta pa­si­pik­ti­ni­mų, ko­dėl vai­kams ne­ga­li­ma ei­ti į mo­kyk­lą. Ve­dė­jas tei­gė dau­giau in­for­ma­ci­jos iš mo­kyk­lų va­do­vų dėl vai­kų lan­ky­mo­si už­sie­ny­je ne­su­lau­kęs.

Pra­šys ka­riš­kių pa­la­pi­nių

Va­kar Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja bei ki­ti at­sa­kin­gi as­me­nys priė­mė spren­di­mus dėl to­les­nių veiks­mų ra­jo­ne. Nu­tar­ta nau­jų ren­gi­nių neor­ga­ni­zuo­ti. Taip pat bus per­žvelg­ti jau su­pla­nuo­ti ren­gi­niai ir nu­tar­ta, ku­riuos bū­tų ga­li­ma at­šauk­ti, o ku­riuos pa­lik­ti, jei ne­bus su­lauk­ta ži­nių apie su­si­rgi­mo at­ve­jus ra­jo­ne ir vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jei ne­bus re­gist­ruo­ta nau­jų li­gos at­ve­jų, Ko­vo 11-osios ren­gi­niai vyks.

Ko­mi­si­jos na­riai priė­mė spren­di­mą pra­šy­ti ka­riš­kių pa­gal­bos. Ti­ki­ma­si, jog jiems su­ti­kus pa­dė­ti, prie Li­go­ni­nės ir Po­lik­li­ni­kos ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­ta pa­la­pi­nė, ku­rio­je įta­ria­miems su­si­rgi­mu bū­tų su­teik­ta sku­bio­ji pa­gal­ba. Bir­žų li­go­ni­nė­je nė­ra in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus, to­dėl ne­bū­tų kur nu­kreip­ti li­go­nių, rei­ka­lin­gų to­kios sri­ties spe­cia­lis­tų pa­gal­bos. To­kiu bū­du Li­go­ni­nės Priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riaus me­di­kai ir pa­cien­tai iš­veng­tų kon­tak­to su ser­gan­čiai­siais.

Paim­ti mė­gi­nius dėl ko­ro­na­vi­ru­so mū­sų me­di­kai ir­gi ne­ga­lės, nes tam ne­tu­ri nei prie­mo­nių, nei ki­to­kių ga­li­my­bių. Gy­ven­to­jai, ki­lus įta­ri­mų, vi­są pa­rą ga­li skam­bin­ti te­le­fo­nu 8 618 79984, kur dir­ba juos ga­lin­tys pa­kon­sul­tuo­ti ki­tų mies­tų spe­cia­lis­tai. Dau­giau in­for­ma­ci­jos žmo­nės ga­lė­tų ras­ti ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos tink­la­la­py­je. Grei­tu lai­ku ša­ly­je pra­dės veik­ti trys te­le­fo­nų va­di­na­mo­sios „karš­to­sios“ li­ni­jos. Gy­ven­to­jai pra­šo­mi ne­vyk­ti į gy­dy­mo įstai­gas, tai­ky­ti sa­vii­zo­lia­ci­ją, į me­di­kus kreip­tis te­le­fo­nu, ne­prii­mi­nė­ti sve­čių, ma­tuo­tis kū­no tem­pe­ra­tū­rą... Įtar­ti­nais at­ve­jais bus su­tei­kia­mas 14 die­nų ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lis, darb­da­viai, jei įma­no­ma, su­teiks ga­li­my­bę dirb­ti na­muo­se.

Kol kas tur­gaus už­da­ry­ti ir­gi ne­pla­nuo­ja­ma. Ja­me vyks­tan­ti pre­ky­ba pa­na­ši į pre­ky­bą par­duo­tu­vė­se, kur pir­kė­jai kur kas daž­niau ran­ko­mis lie­čia pre­kes.

Nors ma­si­niu ren­gi­niu va­di­na­mas toks, ku­ria­me da­ly­vau­ja apie 500 žmo­nių, nu­tar­ta to­kio for­ma­lu­mo ne­si­lai­ky­ti. Ma­ža­me mies­te rei­kė­tų veng­ti ir kur kas ma­žes­nio gy­ven­to­jų skai­čiaus su­si­bū­ri­mų. Pas­te­bė­ta, jog ne vi­sos ša­lys su­tei­kia tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją apie su­si­rgi­mo at­ve­jus, nes bai­mi­na­si, kad ne­nu­ken­tė­tų tu­riz­mo vers­las.

Bir­žų li­go­ni­nės di­rek­to­rius, gy­dy­to­jas Pet­ras Bim­ba iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl vie­ni­šų žmo­nių, ypač gy­ve­nan­čių nuo­ša­lio­se kai­miš­ko­se vie­to­vė­se. Jis tei­ra­vo­si, kas juos ga­lė­tų lan­ky­ti, pa­si­rū­pin­ti mais­to ir vais­tų at­sar­go­mis.

Nus­ta­čius, jog ra­jo­ne jau yra su­si­rgu­sių ko­ra­no­vi­ru­su, bus el­gia­ma­si kaip gri­po epi­de­mi­jos at­ve­ju.