Metų rinkimai: "Bendruomeniškiausia šeima" ir "Metų atradimas"

Ar­tė­ja me­tų pa­bai­ga ir vėl bir­žie­čius kvie­čia­me da­ly­vau­ti kon­kur­se – "Bend­ruo­me­niš­kiau­sia šei­ma" ir "Me­tų at­ra­di­mas". Jū­sų, mie­li "Bir­žie­čių žo­džio" skai­ty­to­jai, pa­siū­ly­tus pre­ten­den­tus šioms dviems no­mi­na­ci­joms pri­sta­ty­si­me laik­raš­čio pus­la­piuo­se. Nu­ga­lė­to­jais taps dau­giau­siai Jū­sų bal­sų su­lau­kę pre­ten­den­tai. Jų lau­kia spe­cia­lūs "Bir­žie­čių žo­džio" pri­zai.

Pre­ten­den­tus no­mi­na­ci­joms "Bend­ruo­me­niš­kiau­sia šei­ma" ir "Me­tų at­ra­di­mas" kvie­čia­me siū­ly­ti iki gruo­džio 20 die­nos. Bal­suo­ti už pa­siū­ly­tus kan­di­da­tus – iki ki­tų me­tų sau­sio 6 die­nos – Tri­jų Ka­ra­lių.

Nu­ga­lė­to­jus skelb­si­me ki­tų me­tų sau­sio 10 die­nos "Bir­žie­čių žo­dy­je".

Bū­ki­te ak­ty­vūs! Mū­sų kraš­tą gar­si­na pui­kūs žmo­nės ir ge­ri jų dar­bai.

Pra­šo­me kan­di­da­tus siū­ly­ti
tel.: 8 616 53704, 8 670 98794, 8 671 02754,
už­su­ki­te į Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją,
ra­šy­ki­te el. pa­štu redaktorius@birzietis.lt,
ar "Bir­žie­čių žo­džio" "fa­ce­book" pa­sky­ro­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.