Metų atradimas. Kraštų dvarininkų Koscialkovskių palaikų perlaidojimas į koplyčios rūsio kriptą.

Skre­biš­kiuo­se sto­vi ma­no gi­mi­nai­čių, šio kraš­to dva­ri­nin­kų Kos­cial­kovs­kių pa­sta­ty­ta kop­ly­čia. Kos­cial­kovs­kių gi­mi­nai­čių pa­li­kuo­nys pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais dėl val­džios per­se­kio­ji­mų pa­si­trau­kė į Ru­si­ją. Kai ku­rie iš­si­bars­tė po Bir­žų kraš­tą. Ma­no tė­tis Jo­nas ir ma­ma tar­na­vo Bir­žuo­se pas po­nus Jan­so­nus. Gi­mi­nai­čiams ma­no tė­ve­lis Jo­nas bu­vo įsi­pa­rei­go­jęs su­ras­ti se­ne­lio Pran­ciš­kaus ir ki­tų gi­mi­nai­čių ka­pa­vie­tės vie­tą. Tė­ve­lis paieš­kas pra­dė­jo, ta­čiau ne­bai­gė. Iš­ke­lia­vo į Am­ži­ny­bę. Jis įpa­rei­go­jo ma­ne. Paieš­kos tę­sė­si vi­są ma­no gy­ve­ni­mą. Bu­vo ne­ra­mūs lai­kai ir paieš­kos vy­ko ty­liai. Se­ne­liai, tė­ve­lis ka­pa­vie­tės ieš­ko­jo. O aš su­ra­dau! Įvyk­džiau tė­ve­lio pra­šy­mą ir nu­si­ra­mi­nau. Spa­lio 12 die­ną gi­mi­nai­čių pa­lai­kai per­lai­do­ti į Skre­biš­kių kop­ly­čios rū­sį. Da­ly­va­vau per­lai­do­ji­mo iš­kil­mė­se, šv. Mi­šio­se ir dė­ko­jau Die­vui už šią ma­lo­nę. Iš­kil­min­gai ir įspū­din­gai Skre­biš­kių kop­ly­čio­je per Mi­šias skam­bė­jo var­go­ni­nin­ko Jo­no Strun­kio at­lie­ka­ma gies­mė "Ma­ri­ja Ma­ri­ja". Pri­si­mi­niau, kad ir ma­no tė­ve­lis Jo­nas bu­vo mu­zi­kan­tas. Gim­to­jo Pa­pi­lio kraš­to žmo­nės kvies­da­vo jį ir pra­šy­da­vo: "Cal­ka­vi­čiau, pa­grok mums "Ma­ri­ja Ma­ri­ja..."

Šis įvy­kis tai ne tik me­tų, vi­so ma­no il­go gy­ve­ni­mo at­ra­di­mas. Už tai nuo­šir­džiai dė­kin­ga skre­biš­kie­tei Ma­ry­tei Un­dzė­nie­nei ir jos bend­ra­min­čiams. Jie ėmė­si la­bai svar­bios ir kil­nios vi­suo­me­ni­nės mi­si­jos. Sa­vo pa­stan­go­mis, au­ko­to­jų lė­šo­mis iš­va­lė, su­tvar­kė kop­ly­čios rū­sį ir or­ga­ni­za­vo pa­lai­kų per­lai­do­ji­mo ce­re­mo­ni­ją. Nie­kam ki­tam, tik vie­nin­te­lei Ma­ry­tei pir­miau­sia pa­rū­po, kas ten kop­ly­čios rū­sy­je de­da­si. Pa­lai­kai so­vie­ti­niais me­tais bu­vo iš­nie­kin­ti. Kiek daug ryž­to, lai­ko rei­kė­jo. Prieš vi­sus už tai že­mai ir pa­gar­biai len­kiu sa­vo gal­vą.

Va­le­ri­ja CAL­KA­VI­ČIŪ­TĖ

Kos­cial­kovs­kių pa­li­kuo­nė

---------------------------------------

Pra­šo­me bal­suo­ti už kan­di­da­tus tel. : 8 670 98794, 8 67102754, 
už­su­ki­te į „Bir­žie­čių žo­džio“ re­dak­ci­ją, ra­šy­ki­te el. pa­štu redaktorius@birzietis.lt, ar „Bir­žie­čių žo­džio“ „fa­ce­book“ pa­sky­ro­je. 

Dė­ko­ja­me.