"Metų atradimas": Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos literatūrinės pažintinės kelionės.

Ke­lio­nės or­ga­ni­zuo­ja­mos nuo 2017 me­tų. Pir­ma­sis li­te­ra­tū­ri­nis marš­ru­tas – "Va­bal­nin­ko ly­gu­mų di­de­li žmo­nės". 2018 me­tų at­ra­di­mu ta­po marš­ru­tas "Pa­lat­vės di­džia­vy­rių pė­do­mis". 2019 m. pir­mą­kart iš­ban­dy­tas marš­ru­tas "Gim­ti­nės lais­vei pa­si­šven­tę". Šio­se ke­lio­nė­se da­ly­va­vo pust­re­čio šim­to da­ly­vių.

Li­te­ra­tū­ri­nės, is­to­ri­nės ir pa­žin­ti­nės ke­lio­nės do­mi­na ne tik bir­žie­čius, bet ir ki­tų ra­jo­nų, mies­tų gy­ven­to­jus, žur­na­lis­tus, te­le­vi­zi­jos lai­dų kū­rė­jus, pe­da­go­gus, moks­lei­vius ir vi­sus ki­tus ak­ty­vius, žin­gei­džius žmo­nes.

Gru­pė ke­liau­to­jų "Bir­žie­čių žo­džiui" džiau­gia­si: "Ne vie­nus me­tus va­žia­vę, vaikš­čio­ję to­mis pa­čio­mis vie­to­vė­mis, pa­ma­to­me jas ki­to­mis aki­mis, iš­girs­ta­me kaž­ką nau­jo, ko dar ne­ži­no­jo­me. Šių me­tų at­ra­di­mas – marš­ru­tas "Gim­ti­nės lais­vei pa­si­šven­tę" pir­mą­kart mū­sų iš­ban­dy­tas Par­ti­za­nų pa­ger­bi­mo, ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės vie­ny­bės die­ną. Jis skir­tas lais­vės ko­vų, ku­riant Lie­tu­vos vals­ty­bę, va­do Ka­zio La­di­gos at­mi­ni­mui. Kiek žy­mių mū­sų ra­jo­no li­te­ra­tū­ros žmo­nių su­si­ję su juo ir vi­si jie yra ver­ti mū­sų at­mi­ni­mo, pa­gar­bos. Nu­džiu­gi­no tai, kad šiuo marš­ru­tu vy­ko jau­nie­ji šau­liai, jau­ni­mas, nes ke­lio­nės me­tu iš­girs­ta in­for­ma­ci­ja ska­ti­na pa­si­di­džia­vi­mą sa­vo kraš­tu, jo is­to­ri­ja, ug­do su­vo­ki­mą ko­kią iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­ri kny­gos, li­te­ra­tū­ros kū­ri­niai. Vi­sų ke­lio­nių me­tu skai­to­mos li­te­ra­tū­ri­nių kū­ri­nių iš­trau­kos, re­ko­men­duo­ja­mos kny­gos ke­lio­nės te­ma, ska­ti­nan­čios pla­čiau do­mė­tis vie­na ar ki­ta vie­to­ve, as­me­ny­be. Kai ku­rių ke­lio­nių me­tu bū­na ir ne­ti­kė­tų, bet ma­lo­nių siurp­ri­zų, o ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tiems ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­gai­li pri­zų".

"Bir­žie­čių žo­džio" kal­bin­ta vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Liu­da Pruns­kie­nė pa­si­da­li­no min­ti­mis apie šio įdo­maus su­ma­ny­mo tiks­lus ir pro­ble­mas.

– Su­ma­ny­mas or­ga­ni­zuo­ti li­te­ra­tū­ri­nes-pa­žin­ti­nes ke­lio­nes gi­mė sie­kiant, kad bib­lio­te­kos kraš­to­ty­ri­nin­kų su­kaup­ta­me fon­de sau­go­ma in­for­ma­ci­ja "išei­tų" į žmo­nes, kad bū­tų pri­si­min­ti, pa­gerb­ti iš Bir­žų kraš­to ki­lę, ar čia mo­kę­si, dir­bę žy­mūs žmo­nės, svar­būs kraš­to kul­tū­rai ir is­to­ri­jai įvy­kiai. Eks­kur­si­jos yra la­bai se­nas, dar fi­lo­so­fo An­ta­no Ma­cei­nos pro­pa­guo­tas kraš­to­ty­ri­nių ži­nių pa­tei­ki­mo bū­das, priei­na­mas kiek­vie­nam pa­gal am­žių ir iš­si­la­vi­ni­mą. Sma­gu, kad da­bar vėl po­pu­lia­rė­ja to­kio po­bū­džio, va­di­na­mos ma­žo­sios (ni­ši­nės) ke­lio­nės. Bū­tent ke­lio­nės, nes li­te­ra­tū­ro­je stip­rus ke­lio mo­ty­vas ve­da ke­liau­to­jus į ži­nių, is­to­ri­jos, są­mo­nin­gos at­min­ties pa­sau­lį, – "Bir­žie­čių žo­džiui" vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Liu­da Pruns­kie­nė.

Vie­nin­te­lė šių ke­lio­nių pro­ble­ma, pa­sak bib­lio­te­ki­nin­kės Liu­dos – neas­fal­tuo­ti mū­sų ra­jo­no ke­liai. Ši pro­ble­ma siau­ri­na no­rin­čių­jų ke­liau­ti ra­tą, ver­čia at­si­pra­ši­nė­ti ra­jo­no sve­čius už pra­stą ra­jo­no ke­lių būk­lę, ne­pa­si­ren­gi­mą tu­riz­mui.

Liu­da Pruns­kie­nė dė­ko­jo vi­siems jau vyk­do­mų marš­ru­tų par­tne­riams už jų ge­ra­no­riš­ku­mą, už lei­di­mą lan­ky­ti pri­va­čius mu­zie­jus, pri­va­čias val­das, už pa­gal­bą vie­ši­nant mū­sų kraš­to ži­no­mų žmo­nių in­dė­lį į kraš­to kul­tū­rą ir is­to­ri­ją. Ji dė­ko­jo Al­gir­dui Gar­baus­kui, Al­gir­dui Sruo­gai, Bi­ru­tei Sruo­gai­tei, Auš­rai Ar­ma­ka­vi­čiū­tei, Val­dui Vi­ži­niui, Al­do­nai Ko­lo­pai­lie­nei, Li­nui La­di­gai, Alei Po­dė­nie­nei, Aud­rai ir Do­na­tui Amb­ra­ze­vi­čiams, Mei­lū­nų bend­ruo­me­nei, Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus "Sė­la" Va­bal­nin­ko sky­riui, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zie­jui.

–––––––––––––––––-

Pra­šo­me kan­di­da­tus siū­ly­ti ir už juos bal­suo­ti tel.: 8 616 53704, 8 670 98794, 8 671 02754, už­su­ki­te į Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ją, ra­šy­ki­te el. pa­štu redaktorius@birzietis.lt, ar "Bir­žie­čių žo­džio" "fa­ce­book" pa­sky­ro­je.

 

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.