Mero padėkos raštas Astai Petrusevičienei

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Me­ras V. Ja­rec­kas įtei­kė pa­dė­kos raš­tą mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kai As­tai Pet­ru­se­vi­čie­nei.

Va­sa­rio 17 d. Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­dė­kos raš­tą įtei­kė Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei As­tai Pet­ru­se­vi­čie­nei už il­ga­me­tį pe­da­go­gi­nį dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą bei aka­de­mi­nius mo­ki­nių pa­sie­ki­mus.

As­me­ni­nį ju­bi­lie­jų šven­čian­čią mo­ky­to­jai pa­svei­ki­no ko­le­gos.