Mažieji biržiečiai sulaukė kalėdinės dovanėlės – poezijos knygos vaikams

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Poe­tė Ri­ma Tun­kū­nie­nė (ant­ra iš de­ši­nės) su pa­gal­bi­nin­kė­mis – kny­gos re­dak­to­re ir ren­gi­nio ve­dė­ja Vla­da Bal­bie­rie­ne (pir­ma iš kai­rės), mu­zi­kos mo­ky­to­ja Re­gi­na Ba­ro­nie­ne ir dai­lės klau­si­mais ją kon­sul­ta­vu­sia mo­ky­to­ja Dai­va Za­lo­gie­ne.
Kny­gos su­tik­tu­vė­se Bir­žų pi­lies me­nė­je dar­že­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai da­ly­va­vo kar­tu su mo­ky­to­jo­mis ir tė­ve­liais.

Be­siar­ti­nant Ka­lė­doms ma­žie­ji bir­žie­čiai su­lau­kė ma­lo­nios do­va­nė­lės – juos pa­sie­kė kraš­tie­tės li­te­ra­tės Ri­mos Tun­kū­nie­nės poe­zi­jos kny­ge­lė „Ne­šu Tau žie­de­lį ma­žu­tėj šir­dy“. Pa­sak au­to­rės, ji skir­ta prieš­mo­kyk­li­nio ir mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­ku­čiams, jų tė­ve­liams ir mo­ky­to­joms. R. Tun­kū­nie­nei pa­žįs­ta­mos ma­žų­jų sva­jo­nės, nes pa­čiai te­ko juos mo­ky­ti pa­žin­ti pa­sau­lį.

Poe­tė kar­tu su sa­vo skai­ty­to­jais ke­liau­ja nuo pa­va­sa­rio iki žie­mos. Sus­to­ja­ma pa­si­žval­gy­ti ne tik į „gė­ly­čių vei­de­lius“, rau­do­nas uo­ge­les, ru­dens nu­skriaus­tą so­de­lį ar bal­tas žie­mos užuo­lai­das, bet ir į šven­ti­nius – Ve­ly­kų, Mo­ti­nos die­nos, Tė­vo die­nos, Rug­sė­jo pir­mo­sios, Ka­lė­dų, Nau­jų­jų me­tų – su­si­ti­ki­mus.

Skai­ty­to­ją kny­ge­lė vi­lio­ja pa­pras­tu­mu, ei­lė­raš­čių me­lo­din­gu­mu, su­pran­ta­mai per­tei­kia­mu vai­kiš­ku džiaugs­mu ir spal­vin­go­mis, ro­man­tiš­ko­mis iliust­ra­ci­jo­mis, ku­rias nu­pie­šė pa­ti au­to­rė.

Ren­gi­nio me­tu poe­tė Ri­ma Tun­kū­nie­nė bu­vo ap­sup­ta sa­vo ma­žų­jų skai­ty­to­jų, ku­rie dek­la­ma­vo ei­lė­raš­tu­kus, dai­na­vo, šo­ko. Kny­gos au­to­rė pa­ste­bė­jo, jog dirb­da­ma mo­kyk­lo­je ji la­bai pa­si­ges­da­vo ei­lė­raš­čių, skir­tų vai­kams. Iki šiol au­to­rė sa­vo kraš­tie­čius jau yra nu­džiu­gi­nu­si tri­mis kny­go­mis –poezijos rin­ki­niais suau­gu­siems „Aki­mir­kų la­šai“ bei „Al­suo­ti gy­ve­ni­mą“ ir pro­zos rin­ki­niu vai­kams „Gė­lių fė­ja ir ki­tos pa­sa­kos“.

Poe­zi­jos kny­ge­lę vai­kams pri­sta­čiu­si ir au­to­rei re­da­ga­vi­mo dar­buo­se gel­bė­ju­si mo­ky­to­ja Vla­da Bal­bie­rie­nė džiau­gė­si, kad rin­ki­ny­je pui­kiai de­ra trys me­no rū­šys: poe­zi­ja, mu­zi­ka (dai­ne­lėms me­lo­di­jas su­kū­rė mo­ky­to­ja Re­gi­na Ba­ro­nie­nė) ir dai­lė (iliust­ra­ci­jos).

Bu­vu­siai ko­le­gei Ri­mai Tun­kū­nie­nei komp­li­men­tų ne­gai­lė­jo ir vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė, ir Sei­mo na­rio A. Ši­mo pa­dė­jė­ja E. Pro­ko­po­vi­čie­nė. Bib­lio­te­ki­nin­kė, li­te­ra­tė Liu­da Pruns­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad išė­jo kū­ry­ba ma­žie­siems skai­ty­to­jams, nes „nė vie­nas vai­kas neu­žau­go be kny­gos“.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.