Lux Express kompanijos autobusai kursuos ir žiemą

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Lux Exp­ress au­to­bu­sas, ką tik va­ka­re ke­lei­vius iš Ry­gos par­ve­žęs į Bir­žus, iš­va­žiuo­ja į Daug­pi­lį.
Ke­lio­nė­mis į Ry­gą bei Daug­pi­lį be­si­mė­gau­jan­tys bir­žie­čiai tei­ra­vo­si, ar pa­mėg­tais marš­ru­tais jie ga­lės mė­gau­tis ir žie­mos se­zo­nu. Žmo­nės nuo­gąs­ta­vo, jog šil­ta­jam me­tų lai­kui pa­si­bai­gus, baig­sis ir kom­for­tiš­kos ke­lio­nės pui­kiais Lux Exp­ress au­to­bu­sais, už­su­kan­čiais tiek pa­ke­liui iš Daug­pi­lio į Ry­gą, tiek pa­ke­liui iš Ry­gos į Daug­pi­lį.

„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai ko­res­pon­den­tei ne kar­tą pa­sa­ko­jo apie tvar­kin­gus au­to­bu­sus, pui­kų vai­ruo­to­jų bend­ra­vi­mą su ke­lei­viais, ne­bran­gius bi­lie­tus, ga­li­my­bę skai­ty­ti in­ter­ne­te (yra kom­piu­te­ri­nė įran­ga). Vi­sus džiu­gi­na ir tai, jog ke­lei­viai tu­ri ga­li­my­bę iš­ger­ti ar­ba­tos, ka­vos ar karš­to šo­ko­la­do, už tai nie­ko ne­mo­kė­da­mi.

Rei­sai į Lat­vi­ją – pui­ki ga­li­my­bė ne tik pa­žin­ti kai­my­ni­nę ša­lį, jo­je pail­sė­ti, ap­si­lan­ky­ti kon­cer­tuo­se, bet ir nu­si­pirk­ti no­ri­mų pre­kių, kreip­tis į me­di­kus bei ki­tus Ry­gos ar Daug­pi­lio spe­cia­lis­tus.

Kom­pa­ni­jos Lux Exp­ress, vyk­dan­čios tarp­tau­ti­nius ke­lei­vių per­ve­ži­mus, Vil­niu­je dir­ban­ti klien­tų ap­tar­na­vi­mo spe­cia­lis­tė Si­mo­na „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė, jog no­rin­tys ke­liau­ti į Lat­vi­jos mies­tus žmo­nės ga­li bū­ti ra­mūs – au­to­bu­sai kur­suos ir žie­mą, ir va­sa­rą taip pat, kaip ir iki šiol – tris kar­tus per die­ną. Iš Bir­žų ke­liau­to­jai ga­lės va­žiuo­ti tiek į Ry­gą, tiek ir Daug­pi­lį. Sva­jo­jan­tys pa­si­žval­gy­ti į Šv. Ka­lė­dų ir Nau­jų­jų me­tų lau­kian­čią Ry­gą, to­kią ga­li­my­bę tik­rai tu­rės.

Skai­ty­to­jai tei­ra­vo­si, ar tuo pa­čiu au­to­bu­su jie ga­lė­tų pa­siek­ti ir Ta­li­ną. Klien­tų ap­tar­na­vi­mo spe­cia­lis­tė pa­tvir­ti­no, jog to­kia ga­li­my­bė vi­sa­da yra, tik Ry­go­je tek­tų per­sės­ti į ki­tą Lux Exp­ress au­to­bu­są, ke­liau­to­jus ve­žan­tį į Ta­li­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.