Lietuvoje gimusiems biržiečiams – kraiteliai

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės do­va­na 2020 me­tais Lie­tu­vo­je gi­mu­siems bir­žie­čiams – kū­di­kio krai­te­lis.

Tė­ve­liai šiais me­tais už­su­kę į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių įre­gist­ruo­ti šiais me­tais gi­mu­sių sa­vo at­ža­lų iš dar­buo­to­jų su­lau­kia do­va­nų. Krai­te­ly­je mez­gė­jos tau­ti­niais raš­tais iš­gra­žin­tos vil­no­nės ko­ji­nai­tės ir ple­du­kas. Ple­du­kas ir­gi iš na­tū­ra­lių me­džia­gų – vil­nos ir li­no. Iki sau­sio 20 die­nos to­kiais krai­te­liais pa­ma­lo­nin­ti trys šiais me­tais gi­mę kū­di­kiai: Di­la­nas, Pau­lius ir Va­ka­rė.

Nuo 2020-ųjų me­tų pra­džios iki sau­sio 21 die­nos sky­riu­je įre­gist­ruo­ti 6 kū­di­kiai. Trys gi­mę už­sie­nio vals­ty­bė­se. Į klau­si­mą, ko­dėl krai­te­lis do­va­no­ja­mas tik Lie­tu­vo­je gi­mu­siems bir­žie­čiams ir ar už­sie­ny­je gi­mę kū­di­kiai ne­disk­ri­mi­nuo­ja­mi, Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Se­ve­ri­na Au­či­nai­tė "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no, jog už­sie­nio vals­ty­bė­se gi­mę bir­žie­čiai, kai jų tė­ve­liai at­vyks­ta į sky­rių įre­gist­ruo­ti jų gi­mi­mo da­tos bū­na jau ne­be kū­di­kiai o vai­kai – vie­nų ir dau­giau me­tų. Kū­di­kio krai­te­lis do­va­no­ja­mas bū­tent šiais me­tais Lie­tu­vo­je gi­mu­siems bir­žie­čiams. Prii­mant to­kį spren­di­mą at­si­žvelg­ta į ki­tų sa­vi­val­dy­bių pa­tir­tį.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.