At­lie­kos: rū­šia­vi­mas, kai­nos, nau­jo­vės

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šio­sios tvar­kos sky­riaus eko­lo­gė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė su PRAC at­sto­vais.
Ko­vo 13 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je įvy­ko su­si­ti­ki­mas su Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vais. Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas, Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Ri­čar­das Sa­bas, vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jur­gi­ta Bru­niu­vie­nė, ra­jo­no se­niū­ni­jų se­niū­nai, PRATC di­rek­to­rius Gin­tau­tas Ulys, rink­lia­vų ad­mi­nist­ra­vi­mo ir kont­ro­lės pa­da­li­nio va­do­vas Man­tas Ta­mo­šiū­nas, UAB „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ va­dy­bi­nin­kė Orin­ta Mau­rai­tė.

Pir­miau­sia kal­bė­ta apie at­lie­kų iš­ve­ži­mo kai­nas. Pa­ne­vė­žio re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro at­sto­vai kal­bė­jo, kad Bir­žų ra­jo­ne at­lie­kų iš­ve­ži­mo kai­nų di­din­ti nė­ra bū­ti­ny­bės, o ma­žin­ti nė­ra ga­li­my­bių.

Se­niū­nai ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai iš­sa­kė pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus dėl at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo gra­fi­kų. Dau­gu­mos su­si­ti­ki­mo da­ly­vių nuo­mo­ne, per re­tai iš­ve­ža­mi teks­ti­lės kon­tei­ne­riai, jų ra­jo­ne ma­žo­ka (25). Se­niū­nai kal­bė­jo, kad kar­tais jie tam­pa teks­ti­lės at­lie­kų rū­šiuo­to­jais: pa­tys at­ve­ža teks­ti­lės at­lie­kas iš ato­kes­nių kai­mų ir su­me­ta į teks­ti­lės kon­tei­ne­rius, nes ne vi­si gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bę jas at­ga­ben­ti. PRATC at­sto­vai ža­dė­jo de­rin­ti šių at­lie­kų iš­ve­ži­mo gra­fi­ką, kar­tu su se­niū­nais ieš­ko­ti ga­li­my­bių pa­sta­ty­ti nau­jų teks­ti­lės at­lie­kų kon­tei­ne­rių. Se­niū­nai ža­dė­jo su­skai­čiuo­ti, kiek to­kių kon­tei­ne­rių dar rei­kė­tų.

Bu­vo kal­ba­ma apie mais­to at­lie­kų iš­ve­ži­mą. Tai nau­jas da­ly­kas ir gy­ven­to­jai dar neįp­ra­tę į bio­lo­giš­kai skai­džių mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­rius pil­ti šias at­lie­kas, be to, to­kių kon­tei­ne­rių vi­so­se aikš­te­lė­se nė­ra. Anot PRATC at­sto­vų, yra pa­skai­čiuo­tos nor­mos, kad per me­tus gy­ven­to­jas iš­me­ta 30 kg mais­to at­lie­kų (ir au­ga­li­nių, ir gy­vū­ni­nių). Pa­gal šią nor­mą Bir­žų ra­jo­no mies­tuo­se per me­tus tu­rė­tų su­si­da­ry­ti 335 to­nos to­kių at­lie­kų, ta­čiau per 5 mė­ne­sius jų su­rink­ta vos 2 to­nos.

Kal­bė­ta apie ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­ta­vi­mo kon­tei­ne­rius. Ra­jo­no gy­ven­to­jai, pa­gei­dau­jan­tys gau­ti to­kius kon­tei­ne­rius, dar ga­li kreip­tis į se­niū­ni­jas. Bet kreip­tis rei­kė­tų per dvi sa­vai­tes.

J. Bru­niu­vie­nė kal­bė­jo, kad tiks­lin­ga bū­tų au­ga­li­nių mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­rius pa­sta­ty­ti prie so­dų bend­ri­jų, kad bent se­zo­no me­tu so­di­nin­kai ga­lė­tų ten su­pil­ti ne­tin­ka­mus vai­sius, dar­žo­ves.

Ne­ma­žai kal­bė­ta apie at­lie­kų rū­šia­vi­mą. Anot spe­cia­lis­tų, kuo dau­giau at­lie­kų tvar­kin­gai rū­šiuo­si­me, tuo pi­ges­nis bus jų tvar­ky­mas, nes ma­žiau at­lie­kų ke­liaus į bran­gius są­var­ty­nus. PRATC at­sto­vai kal­bė­jo, kad Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jai rū­šiuo­ti sten­gia­si, miš­rių at­lie­kų ma­žė­ja, rū­šiuo­ja­mų­jų dau­gė­ja. Bet yra ir bė­dų: gy­ven­to­jai vis ne­no­ri nau­do­tis stam­bių­jų ga­ba­ri­tų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­mis ir re­mon­to at­lie­kas, sta­ty­bi­nes me­džia­gas, net pa­vo­jin­ga at­lie­kas kar­tais su­pi­la į miš­rių at­lie­kų kon­tei­ne­rius. O to­kios miš­rios at­lie­kos – di­džiu­lis nuo­sto­lis jų tvar­ky­to­jams, nes ga­di­na­mi rū­šia­vi­mo įren­gi­niai, ir kt.

Su­si­ti­ki­me kal­bė­ta ir apie nau­do­tų pa­dan­gų tvar­ky­mą, ku­ris tam­pa di­de­le pro­ble­ma ne vie­no­je se­niū­ni­jo­je. Pa­če­riaukš­tės se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas kal­bė­jo apie ne­le­ga­lų nau­do­tų pa­dan­gų są­var­ty­ną se­niū­ni­jo­je ir prie­mo­nes, ku­rių ima­ma­si prieš to­kių pa­dan­gų šei­mi­nin­kus: prie są­var­ty­no jau įreng­tos pa­slėp­tos vaiz­do ka­me­ros, tad fik­suo­ja­mi vi­si pa­žei­dė­jai. Vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ras ke­ti­na­ma įreng­ti ir prie ki­tų pa­na­šių vie­tų, jos jau įreng­tos ar bus įreng­tos prie ne­tvar­kin­gų kon­tei­ne­rių aikš­te­lių, ku­rias ter­šia nuo­la­ti­niai šiukš­lin­to­jai, gy­ven­to­jai ir įmo­nių dar­buo­to­jai. At­lie­kų tvar­ky­mo nor­mi­nių ak­tų pa­žei­dė­jus bau­džia ir ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai, ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius.

Kal­bė­ta ir apie rei­ka­lin­gą nau­jo­vę: kei­ti­mo­si daik­tais punk­tus. G. Ulys ža­dė­jo, kad ki­tais me­tais to­kie punk­tai at­si­ras dau­ge­ly­je Bir­žų ra­jo­no vie­to­vių.

Kal­bė­ta apie at­lie­kų iš­ve­ži­mą iš in­di­vi­dua­lių na­mų, apie tai, kaip at­lie­kas rū­šiuo­ja jų gy­ven­to­jai. O. Mau­rai­tė pri­mi­nė, kad dėl miš­rių at­lie­kų ir ki­tų at­lie­kų iš­ve­ži­mo iš in­di­vi­dua­lių na­mų, dėl rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių rei­kė­tų kreip­tis į „Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai“ tel. 8 698 02 781.