Lėšų paskirstymas sporto organizacijoms – pagal principą „kiekvienas žiūri į savus vartus“?

B. Petkevičiūtės nuotr.
Pasak Biržų visuomeninės sporto tarybos pirmininko Konstantino Strelcovo, lėšas sporto organizacijoms skirsto kompetentingi žmonės, o nepatenkintų bus visada, nes pinigų visiems neužtenka.
Sa­vi­val­dy­bė šie­met spor­tui Bir­žų ra­jo­ne pa­rem­ti sky­rė 50 tūkst. eu­rų. Kiek lė­šų skirti pa­raiš­kas pa­tei­ku­sioms ra­jo­no spor­to or­ga­ni­za­ci­joms, siū­lė pa­ta­ria­mą­jį bal­są tu­rin­ti Bir­žų ra­jo­no vi­suo­me­nės spor­to ta­ry­ba, o spren­di­mą priė­mė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Iru­tė Var­zie­nė. Paaiš­kė­jo, kad vie­niems spor­to klu­bams ko­mi­si­ja sky­rė tik ke­lis šim­tus eu­rų, o ki­tiems — net 15 tūkst. eu­rų, to­dėl ne­nuos­ta­bu, kad nu­skriaus­tie­ji su pa­klau­si­mu krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bę. De­ja, nė vie­nas re­dak­ci­jos kal­bin­tas ko­mi­si­jos at­sto­vas ne­ga­lė­jo paaiš­kin­ti, ko­kiais prin­ci­pais va­do­vau­ta­si skirs­tant fi­nan­sa­vi­mą.

Įžvelgia ryšius, jaučiasi pažeminti

Labiausiai nusivylęs lėšų paskirstymu liko Biržų motoklubo „Ponoras“ narys Liutauras Variakojis. Sportininką papiktino žinia, kad klubui šiemet skirti tik 500 eurų, o tuo tarpu kitam motoklubui „Agaras“ – 5800 eurų.

“Tai yra pasityčiojimas, kaip šlapiu skuduru per veidą. Visada mūsų klubas gaudavo žymiai mažesnę paramą negu kitas motoklubas, tačiau šiemet komisija tikrai perlenkė lazdą. Manau, kad pinigų paskirstymas yra neskaidrus, nes pati komisija net neturi konkrečių parametrų, kaip skiriami pinigai. Tikėtina vadovaujamasi subjektyvia nuomone ir tarpusavio susitarimais“,- „Biržiečių žodžiui“ sakė L. Variakojis. Jo nuomone, yra ne tik neteisinga, bet ir labai keista, kad motoklubas „Agaras“ gavo daugiau nei dešimčia kartų didesnę sumą.

“Labai įdomus sutapimas, kad Tado Špoko, kuris taip pat yra komisijos narys, vadovaujamam klubui „Agaras“ skirta daugiau nei dešimt kartų didesnė parama negu klubui „Ponoras“, kurio atstovai su komisija jokių ryšių neturi“,- piktinosi L. Variakojis.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/