Lankė senolius

Sau­sio 11 d. vy­ko tra­di­ci­nė ge­ru­mo ak­ci­ja "Ap­lan­kyk se­no­lį, ser­gan­tį­jį ''.

Smil­gie­čiai mo­ki­nu­kai dai­ne­lė­mis, at­vi­ru­kais ir kuk­lio­mis bend­ruo­me­nės do­va­nė­lė­mis, ti­ki­mės, pra­džiu­gi­no Smil­gių, To­liū­nų, Pa­če­riaukš­tės II, Put­rių kai­mų 28 gy­ven­to­jus.

Vie­ni sen­jo­rai no­rė­jo bend­rau­ti, ki­ti – su­si­pa­žin­ti, tre­ti – šyp­so­jo­si ir plo­jo į dai­nų tak­tą, dar ki­ti – aša­ras šluos­tė­si...

Vai­kai džiau­gė­si ga­lė­da­mi pa­žin­ti sa­vo bend­ruo­me­nės se­no­lius ir praė­ju­sių šven­čių pro­ga juos pa­svei­kin­ti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.