Konservatoriai pasigedo lėšų maistpinigiams, pliažo smėliui ir kultūros renginiams

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Šių me­tų ra­jo­no biu­dže­to pro­jek­tą ko­men­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Šar­kū­nie­nė.
Praė­ju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vo pa­ta­ria­ma­sis ra­jo­no Ta­ry­bos or­ga­nas – Ko­le­gi­ja. Sep­ty­ni į po­sė­dį at­vy­kę po­li­ti­kai ap­ta­rė šių me­tų biu­dže­to pro­jek­tą bei vėl dis­ku­ta­vo švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos klau­si­mais. Biu­dže­te kon­ser­va­to­riai pa­si­ge­do ei­lu­tės spor­ti­nin­kų maist­pi­ni­giams, kul­tū­ros ren­gi­niams ir plia­žo smė­liui.

Ko­le­gi­jos na­riams šių me­tų biu­dže­to pro­jek­tą pri­sta­tė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Šar­kū­nie­nė. Šiais me­tais ra­jo­no biu­dže­tą su­da­rys 29,9 mln. eu­rų pa­ja­mų ir 32,2 mln. asig­na­vi­mų lė­šos. D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog iki Ta­ry­bos po­sė­dy­je biu­dže­te bus pa­kei­ti­mų, nes tik va­sa­rio 6 d. paaiš­kė­jo, kiek lė­šų ra­jo­nas gaus iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos. Anot Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­jos, dėl šių me­tų biu­dže­to pa­sta­bų iki va­sa­rio 12 d. ga­lė­jo pa­reikš­ti ir ra­jo­no gy­ven­to­jai, ir po­li­ti­kai. Ta­čiau iš vi­suo­me­nės nė vie­nos pa­sta­bos ne­su­lauk­ta. Pa­siū­ly­mų pa­tei­kė tik ra­jo­no Ta­ry­bos kon­ser­va­to­rių frak­ci­ja.

Šiais me­tais ra­jo­no biu­dže­tas bus di­des­nis dau­giau kaip 1 mln. eu­rų nei 2019-ųjų biu­dže­tas. Šie pi­ni­gai nu­ke­liaus at­ly­gi­ni­mams, ka­dan­gi di­dė­ja mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, al­gos me­no ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams ir t. t. Me­no ir kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams pi­ni­gų bus ski­ria­ma iš Vals­ty­bės biu­dže­to, ta­čiau da­lį pri­va­lės pri­si­dė­ti ir sa­vi­val­dy­bė. Al­gos me­no ir kul­tū­ros dar­buo­to­jams di­dės 10 pro­c., iš jų 3 pro­c. pri­si­dės Sa­vi­val­dy­bė.

Vers­lo plėt­ros są­ly­goms ge­rin­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, kaip rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas, bus skir­ta 55000 eu­rų. Apie šių lė­šų nau­do­ji­mą bus skel­bia­ma vie­šai.

2,9 mln. eu­rų ski­ria­ma 21 vals­ty­bės per­duo­tai funk­ci­jai įgy­ven­din­ti. Di­de­lė lė­šų da­lis bus ski­ria­ma ES in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams fi­nan­suo­ti.

D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog di­džiau­sia pro­ble­ma – sa­va­ran­kiš­kų funk­ci­jų fi­nan­sa­vi­mas. Jį pa­tvir­tin­ti be de­fi­ci­to – iš­šū­kis. Anot ve­dė­jos, biu­dže­to for­ma­vi­mas vi­suo­met pra­de­da­mas nuo at­ly­gi­ni­mų biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams. biu­dže­te nu­ma­ty­ta pa­ten­kin­ti 95 pro­c. šio po­rei­kio. D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog taip yra kas­met. Trūks­ta­mų 5 pro­c. bus ieš­ko­ma ant­ro­je me­tų pu­sė­je. Apsk­ri­tai, jie pa­ja­mų pla­nas vyk­do­mas sėk­min­gai, ant­ro­je me­tų pu­sė­je bus ga­li­ma di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą biu­dže­ti­nėms įstai­goms.

Di­džio­ji sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms skir­tų lė­šų da­lis ski­ria­ma švie­ti­mui (4,8 mln. eu­rų), so­cia­li­nei ap­sau­gai. 2020 m. kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą bei pa­šal­poms nu­ma­ty­ta 2 mln. 26 tūkst. eu­rų (per­nai – 1 mln. 942 tūkst. eu­rų). Biu­dže­ti­nių įstai­gų pre­kėms ir pa­slau­goms fi­nan­suo­ti lė­šų nu­ma­ty­ta tik trims ket­vir­čiams.

Sa­vi­val­dy­bė sa­vo ini­cia­ty­va nu­ma­tė 105000 eu­rų so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams di­din­ti.

Kaip ir kas­met, iš­lai­dų po­rei­kis yra di­des­nis, nei fi­nan­si­nės ga­li­my­bės. Po­rei­kis – 40 mln. eu­rų, biu­dže­te nu­ma­ty­ta – 32 mln. eu­rų.

D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog šių me­tų biu­dže­to pro­jek­tas bu­vo pra­dė­tas reng­ti dar praė­ju­sių me­tų spa­lį. Lapk­ri­tį iš­lai­dų po­rei­kį tei­kė biu­dže­ti­nės įstai­gos. Bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė biu­dže­to pro­jek­tui reng­ti. Ren­giant pro­jek­tą ak­ty­viai da­ly­va­vo ir ra­jo­no va­do­vai.

Ra­jo­no Ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos - Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­rys Arū­nas Ans­ki­nas tei­ra­vo­si, kaip bus at­si­žvelg­ta į jų frak­ci­jos tei­kia­mus pa­siū­ly­mus. Jų bu­vo trys. Vie­nas iš jų – skir­ti dau­giau lė­šų Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui ren­gi­niams. D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog nu­ma­ty­ta 17000 eu­rų, nors per­nai bu­vo skir­ta 9000 eu­rų.Tad 17000 tu­rė­tų pa­kak­ti. Tuo la­biau, kad lė­šų ren­gi­niams ski­ria­ma ir Kul­tū­ros cent­rui, ir bib­lio­te­kai, ir "Sė­los" mu­zie­jui.

A. Ans­ki­nas sa­kė, jog iš Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ren­gi­niams skir­tų lė­šų ga­lė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mos kon­cer­ti­nės mo­ki­nių ke­lio­nės ir pan. S. Ei­ta­vi­čie­nė sa­kė, jog tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­tos tai­syk­lės, kam ski­ria­mi šie pi­ni­gai, o ne kaip iki šiol: kas su­si­ta­ria su sky­riaus ve­dė­ju, tam ir ski­ria­ma. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos E. Ja­nu­še­vi­čiaus tei­gi­mu, trans­por­to iš­lai­dos tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mos tiems ko­lek­ty­vams, ku­rie rep­re­zen­tuo­ja ra­jo­ną . Ta­čiau trans­por­to iš­lai­dos di­de­lės, tad lė­šos grei­tai iš­sen­ka.

A. Ans­ki­nas prie­kaiš­ta­vo, kad ne­nu­ma­ty­tos lė­šos spor­ti­nin­kų maist­pi­ni­giams. Per­nai jų bu­vo skir­ta 3 tūks­tan­čiai eu­rų. Ta­čiau D. Šar­kū­nie­nė pa­tiks­li­no: iš 3000 eu­rų per­nai Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­rius pa­nau­do­jo tik 1000 eu­rų, skir­tų maist­pi­ni­giams. Ši ži­nia A. Ans­ki­ną nu­ste­bi­no. S. Ei­ta­vi­čie­nė sa­kė, jog Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro di­rek­to­rius S. Mit­ro­chi­nas tu­rė­tų paaiš­kin­ti, ko­dėl pi­ni­gai ne­bu­vo pa­nau­do­ti. Tuo­met ir bus ga­li­ma biu­dže­te nu­ma­ty­ti po­rei­kį. Gal­būt už­tek­tų 2000 eu­rų?

A. Ans­ki­nas taip pat sa­kė, jog nė­ra nu­ma­ty­ta pi­ni­gų pa­plū­di­mio smė­liui pa­pil­dy­ti, D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog lė­šų smė­liui bu­vo skir­ta tik vie­nais me­tais. Me­ras V. Ja­rec­kas sa­kė, jog rei­kia pa­pra­šy­ti, jog lė­šų po­rei­kį smė­liui nu­ro­dy­tų mies­to se­niū­ni­ja.

Ai­das Vait­ke­vi­čius do­mė­jo­si, kaip pa­si­keis ra­jo­no biu­dže­tas, jei ra­jo­no Ta­ry­ba pri­tars švie­ti­mo tink­lo per­tvar­kai. D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog asig­na­vi­mai nu­ma­ty­ti vi­siems me­tams, tad lė­šų ga­li­mai rei­ka­lin­goms išei­ti­nėms iš­mo­koms tu­rė­tų pa­kak­ti. Pa­sak D. Šar­kū­nie­nės, jei švie­ti­mo tink­las liks toks, koks da­bar, lė­šų biu­dže­te pri­trūk­si­me ki­toms reik­mėms.

Ko­le­gi­jos na­riai tiks­li­no­si, kiek lė­šų biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­ty­ta kai­mo rė­mi­mo pro­gra­mai. D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog 15000 eu­rų (per­nai bu­vo 5000 eu­rų), iš jų 10000 eu­rų bend­ruo­me­nių pro­jek­tams rem­ti.

Spor­to klu­bams nu­ma­ty­ta 20000 eu­rų (per­nai bu­vo 15000 eu­rų).

Biu­dže­tą ra­jo­no Ta­ry­ba pri­va­lo pa­tvir­tin­ti iki va­sa­rio 27 d.