Kom­pen­sa­ci­jos už pri­vačius va­ly­mo įren­gi­nius – tva­rios ap­lin­kos ska­ti­ni­mas ar cent­ra­li­za­ci­jos stab­dy­mas?

B. Petkevičiūtės nuotr.
To­kius ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nė­lius įsi­ren­gę dau­ge­lis Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jų, ku­rie nau­do­ja­si nuo­te­kų iš­siur­bi­mo ir iš­ve­ži­mo pa­slau­go­mis. Sa­vi­val­dy­bė siū­lo kom­pen­suo­ti da­lį iš­lai­dų, jei­gu žmo­gus nu­spręs­tų tau­so­ti gam­tą ir įsi­reng­ti in­di­vi­dua­lius nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius. Ta­čiau iš­lie­ka svar­bi są­ly­ga — at­si­ra­dus ga­li­my­bei, vis tiek teks jung­tis prie cent­ra­li­zuo­tų nuo­te­kų tink­lų.
Nemaža dalis Biržų rajono gyventojų iki šiol negali naudotis centralizuotais nuotekų tinklais, todėl patys įsirengia kanalizacijos šulinėlius. Savivaldybės taryba patvirtino tvarką, kurioje numatė skirti kompensacijas tiems rajono gyventojams, kurie savo lėšomis įsirengs nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus. Nors UAB „Biržų vandenys“ vadovė Edita Barkauskienė tokiam siūlymui nepritarė, teigdama, kad dabar netinkamas metas, politikai sprendimą palaimino.

Vieni galvoja apie centralizaciją, kiti – privatumą

Sprendimą skirti kompensacijas gyventojams, kurie savo lėšomis įsirengs nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus, inicijavo Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė. Ji nurodė savivaldybės Statybos ir architektūros skyriaus vedėjui Giedriui Nevierai parengti sprendimo projektą, kurį politikai svarstė vasario mėnesį vykusiame tarybos posėdyje.

Savo poziciją šiuo klausimu pareiškė posėdyje dalyvavusi UAB „Biržų vandenys“ direktorė E. Barkauskienė. Ji teigė, kad įmonės tikslas – turėti daugiau namų, prisijungusių prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, nes yra įsipareigojimai Europos Sąjungai. Be to, rajono kaimuose iki šių metų pabaigos bus vertinama vandentiekio ir nuotekų tinklų būklė ir tik tada paaiškės jų plėtra. Direktorės nuomone, žinant realią situaciją, galima planuoti darbus ir leidimus įsirengti privačius nuotekų įrenginius bei už tai gauti kompensacijas išduoti tik tiems asmenims, kurie neturės galimybių jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų.

„Todėl šis laikas sprendimo įgyvendinimui įmonei nelabai palankus. Tai pareikalauja daugiau žmogiškųjų išteklių – kitaip tariant, padidėja darbo krūvis, kurio ir taip įmonei pakanka“,- sakė direktorė.

Tačiau tiek sprendimo teikėjos I. Varzienės, tiek daugumos tarybos narių nuomone, UAB „Biržų vandenys“ susitvarkys ir įmonė bus pajėgi įvertinti vieno ar kito pareiškėjo prašymą bei nuspręsti – duoti ar neduoti leidimą. Todėl šiam sprendimui taryba vienbalsiai pritarė, sprendimas įsigaliojo vasario 21 dieną.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/