Ko Biržų rajono vadovai tikisi iš forumo Kazachstane?

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė.
Va­sa­rio 3 die­ną Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, jog Sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja vyks į fo­ru­mą Ka­zachs­ta­ne. "Bir­žie­čių žo­dis" tei­ra­vo­si de­le­ga­ci­jos na­rės vi­ce­me­rės Ast­ros Kor­sa­kie­nės, ko­kią nau­dą ši iš­vy­ka duos mū­sų ra­jo­nui ir kiek ji kai­nuos ra­jo­no biu­dže­tui. Vi­ce­me­rė į pa­teik­tus klau­si­mus at­sa­kė, iš­sky­rus klau­si­mą apie iš­vy­kos kai­ną. Anot A. Kor­sa­kie­nės, iš­lai­das bus ga­li­ma pa­tiks­lin­ti grį­žus iš fo­ru­mo. Vi­ce­me­rė sa­kė, jog jos vie­nos ke­lio­nė kai­nuos apie 2000 eu­rų, svei­ka­tos drau­di­mo iš­lai­das ji den­gė sa­vo lė­šo­mis.

Ko­kios nau­dos ti­ki­tės iš fo­ru­mo Ka­zachs­ta­no sos­ti­nė­je Al­ma­to­je?

Vers­lo fo­ru­mą „Lie­tu­vos re­gio­nų ir Ka­zachs­ta­no eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plėt­ra“ or­ga­ni­zuo­ja Bal­ti­jos ša­lių-Ka­zachs­ta­no eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plėt­ros aso­cia­ci­ja ir Ka­zachs­ta­no am­ba­sa­da Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je. Fo­ru­mas vyks ko­vo 2–5 die­no­mis Al­ma­to­je. Jo tiks­las – Ka­zachs­ta­no va­do­vams pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos re­gio­nus, ska­tin­ti Ka­zachs­ta­no vers­li­nin­kų in­ves­ti­ci­jas Lie­tu­vos re­gio­nuo­se bei Lie­tu­vos vers­li­nin­kų veik­lą Ka­zachs­ta­ne, di­din­ti bend­rų įmo­nių skai­čių, už­tik­rin­ti Lie­tu­vos re­gio­nų sa­vi­val­dy­bių bend­ra­vi­mą su Ka­zachs­ta­no sa­vi­val­dy­bė­mis.

Or­ga­ni­zuo­ti Lie­tu­vos re­gio­nų ir Ka­zachs­ta­no vers­lo fo­ru­mą Al­ma­to­je nu­tar­ta po to, kai de­vy­nio­li­ko­je Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių ap­si­lan­kė Ka­zachs­ta­no vers­li­nin­kai ir paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vos re­gio­nams įdo­mūs po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai iš Ka­zachs­ta­no, sa­vi­val­dy­bės ga­li su­da­ry­ti vers­lui pa­lan­kias są­ly­gas, vie­tos vers­li­nin­kai įval­dę šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas, ku­rių taip trūks­ta Ka­zachs­ta­ne, ir pa­tei­kė konk­re­čius bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­siū­ly­mus. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad fo­ru­mas bus mak­si­ma­liai pra­ktiš­kas ir efek­ty­vus.

Ka­zachs­ta­no vers­li­nin­kai yra vie­ni iš di­džiau­sių in­ves­tuo­to­jų, ski­rian­čių di­de­lį dė­me­sį ga­myk­lų plėt­rai ir di­de­lių ne­kil­no­ja­mo tur­to pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui. Fo­ru­me po­ten­cia­liems in­ves­tuo­to­jams bus pri­sta­ty­tos ga­li­my­bės in­ves­tuo­ti į tu­riz­mo ir pra­mo­nės sek­to­rių Bir­žų ra­jo­ne.

Ar į fo­ru­mą Ka­zachs­ta­ne vyks ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių de­le­ga­ci­jos?

Į fo­ru­mą vyks­ta 14 sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ją su­da­ro 42 da­ly­viai.

Ko­kia Bir­žų ra­jo­no de­le­ga­ci­jos su­dė­tis?

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei at­sto­vaus me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas.