Klubo „Klasika“ įkūrėjas Egidijus Einoris – apie provincijos sindromą, naujovių baimę ir valdžios atstovų susireikšminimą

Asmeninio albumo nuotr.
Anot klu­bo „Kla­si­ka“ pre­zi­den­to Egi­di­jaus Ei­no­rio, ka­dai­se se­no­vi­nės tech­ni­kos ju­dė­ji­mui „di­ri­ga­vo“ vie­nas klu­bas iš lai­ki­no­sios sos­ti­nės, ban­dęs žlug­dy­ti ini­cia­ty­vas Bir­žuo­se.
Jau šį šeš­ta­die­nį, rugp­jū­čio 6 die­ną, Bir­žų ae­rok­lu­be vyks klu­bo „Kla­si­ka“ organizuojama se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių šven­tė! Apie tai, ko­dėl mies­to šven­tė ne­su­ta­po su se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių pa­ro­da, ko­dėl ra­jo­no val­džia at­su­ko nu­ga­rą ir kas „už­mir­šo“ Bir­žų kraš­to ren­gi­nių skra­ju­tė­je įra­šy­ti apie ne­mo­ka­mą se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių fes­ti­va­lį, kal­ba­mės su se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių klu­bo „Kla­si­ka“ pre­zi­den­tu Egi­di­ju­mi Ei­no­riu.

Pajautę ignoravimą, pasuko savu keliu

Senovinių automobilių parodos „Nesenstanti klasika“ pagrindinį organizatorių Egidijų Einorį greičiausiai ir patį galima vadinti klasika. Šio biržiečio, gyvenančio JAV, dėka mūsų kraštą nuo 2008 metų garsina senovinių automobilių suvažiavimai, kaskart sutraukiantys minias smalsuolių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/