Kalėdų stebuklas įvyko – Vakarė turi tik jai pritaikytą vežimėlį

Va­ka­rės šei­mos al­bu­mo nuo­tr.
Kol Va­ka­rė su­si­kau­pu­si ties kom­piu­te­rio ek­ra­nu, ma­ma Li­na mo­ko­si, kaip rei­kės su­dė­ti ir išar­dy­ti nau­ją­jį duk­ros ve­ži­mė­lį.
Sun­kia ge­ne­ti­ne li­ga ser­gan­ti ir sa­va­ran­kiš­kai ju­dė­ti ne­ga­lin­ti vie­nuo­lik­me­tė bir­žie­tė Va­ka­rė Šli­kai­tė su­lau­kė ge­rų žmo­nių pa­gal­bos. Jai do­va­no­tas bran­gus ve­ži­mė­lis, ku­ris Bir­žus pa­sie­kė šią sa­vai­tę.

„Bir­žie­čių žo­dis“ ne kar­tą ra­šė, kaip ga­bi Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los penk­to­kė sten­gia­si mo­ky­tis, pa­žin­ti pa­sau­lį, kaip kant­riai ka­bi­na­si į gy­ve­ni­mą. Išt­vė­ru­si ne vie­ną ope­ra­ci­ją mer­gai­tė stro­piai krem­ta moks­lo šak­nis, jos ži­nios ver­ti­na­mos tik de­šim­tu­kais. Be to, Va­ka­rė Šli­kai­tė dai­liai pie­šia, pui­kiai val­do kom­piu­te­rį, į me­di­ci­ni­nį vamz­de­lį įmon­tuo­tą tu­ši­nu­ką lai­ky­da­ma bur­ny­tė­je. Pa­sak mer­gai­tės ma­mos Li­nos Rus­tei­kai­tės, duk­ry­tė ypač no­riai gi­li­na­si į in­for­ma­ti­ką, kal­bas. Va­ka­rė su­si­do­mė­ju­si is­pa­nų kal­ba.Ji sva­jo­ja ne tik ge­rai iš­mok­ti ang­lų kal­bą, bet ir iš­mok­ti kal­bė­ti vo­kiš­kai.

Ma­my­tė Li­na pri­si­mi­nė tas die­nas, kai Va­ka­rė per­nai da­ly­va­vo neį­ga­lių­jų ir spe­cia­lius po­rei­kius tu­rin­čių vai­kų pro­jek­te „Ta­vo – Ma­no pa­sau­lis“ ir jos pie­ši­niai bu­vo eks­po­nuo­ti Bir­žų pi­lies me­nė­je. Jie kri­to į akį ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jai Ast­rai Kor­sa­kie­nei, ku­ri Va­ka­rės ma­mos pa­si­tei­ra­vo, ko mer­gai­tei la­biau­siai rei­kė­tų. Įsi­kal­bė­jus apie neį­ga­lios moks­lei­vės gy­ve­ni­mą, paaiš­kė­jo, jog Va­ka­rei la­biau už vis­ką stin­ga spe­cia­laus ve­ži­mė­lio, ku­ris bū­tų kom­pen­suo­ja­mas tik po pen­ke­rių me­tų. Pa­sak L. Rus­tei­kai­tės, su duk­rai pa­gal diag­no­zę ir am­žių pri­tai­ky­tu ve­ži­mu jos ga­lė­tų da­ly­vau­ti ir kla­sės ren­gi­niuo­se, iš­va­žiuo­ti į mies­tą. Tuo­met ir bu­vo už­si­min­ta apie kas­met ren­gia­mą Me­ro ka­lė­di­nį lab­da­ros va­ka­rą, ku­rio me­tu su­rink­ti pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mi Va­ka­rės ve­ži­mu­kui

Li­na Rus­tei­kai­tė džiau­gė­si, kad grei­tai mer­gai­tės sva­jo­nė bus iš­pil­dy­ta. „Bio­me­di­kos cent­ro“ spe­cia­lis­tų už­sa­ky­tas ir ke­lias ša­lis ap­ke­lia­vęs ve­ži­mai­tis praė­ju­sį ant­ra­die­nį jau pui­ka­vo­si Va­ka­rės na­muo­se. Tie­sa, dar ne­pil­nai pa­ruoš­tas Va­ka­rei, nes ma­my­tei ten­ka mo­ky­tis nau­ją­ją trans­por­to prie­mo­nę su­rink­ti, val­dy­ti, išar­dy­ti. Apie tris tūks­tan­čius eu­rų kai­nuo­jan­tis, pa­gal in­di­vi­dua­lų už­sa­ky­mą pa­ga­min­tas ve­ži­mas at­ke­lia­vo iš Nor­ve­gi­jos, pa­bu­vęs Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Da­ni­jo­je. Svar­biau­sia, kad ve­ži­mo nu­ga­rė­lė ne­leis kryp­ti Va­ka­rės stu­bu­rui. Ve­ži­mu­ką ma­ma ga­lės išar­dy­ti ir lyg di­de­lį ir sun­kų la­ga­mi­ną pa­dė­ti į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę.

Li­na Rus­tei­kai­tė ir jos duk­re­lė Va­ka­rė yra dė­kin­gos lab­da­ros va­ka­ro me­tu joms au­ko­mis pa­dė­ju­siems žmo­nėms bei Ro­ta­ry klu­bo na­riams, ku­rie pri­dė­jo trūks­ta­mą pi­ni­gų su­mą.