Jau nutraukiamas vilkų medžioklės sezonas

Ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­mu nu­trau­kia­mas 2019-2020 m. vil­kų me­džiok­lės se­zo­nas, iš­nau­do­jus jų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą. Nuo sau­sio 17 d. šiuos žvė­ris drau­džia­ma me­džio­ti.

Vil­kų me­džio­ji­mo se­zo­nas pa­gal Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­les pra­si­de­da spa­lio 15 d. ir trun­ka iki ba­lan­džio 1 d., ta­čiau jis už­bai­gia­mas anks­čiau tuo at­ve­ju, kai iš­nau­do­ja­mas su­me­džio­ji­mo li­mi­tas. Šį se­zo­ną bu­vo leis­ta su­me­džio­ti 120 vil­kų, su­me­džio­ta 122, iš jų Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­je – 24 (Bir­žų rjao­ne – 3, Ro­kiš­kio – net 14).

Tarp­tau­ti­niai tei­sės ak­tai įpa­rei­go­ja Lie­tu­vą už­tik­rin­ti pa­lan­kią vil­ko rū­šies ap­sau­gos būk­lę, to­dėl vil­kų me­džiok­lė ri­bo­ja­ma nu­sta­tant ne tik leis­ti­ną jos ter­mi­ną, bet ir su­me­džio­ji­mo li­mi­tą. Pa­na­šiai vil­kų po­pu­lia­ci­jų gau­su­mas re­gu­liuo­ja­mas ir Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je. Len­ki­jo­je vil­kų ap­sau­gai stei­gia­mos „Na­tu­ra 2000“ te­ri­to­ri­jos, o su­me­džio­ti lei­džia­ma tik pro­ble­mi­nius in­di­vi­dus.

Tai, kad li­mi­tas iš­nau­do­tas taip anks­ti, pa­sak Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos ir miš­kų po­li­ti­kos gru­pės vy­res­nio­jo pa­ta­rė­jo Vil­man­to Grai­čiū­no, lei­džia ma­ny­ti, kad vil­kų po­pu­lia­ci­ja ša­ly­je yra ge­ros būk­lės. Šiai būk­lei iš­sau­go­ti pa­si­tar­naus ir anks­čiau pa­si­bai­gu­si jų me­džiok­lė – ne­bus trik­do­ma ru­ja, ku­ri trun­ka nuo sau­sio pa­bai­gos iki ko­vo vi­du­rio, ne­bus me­džio­ja­mos ir ki­taip ne­trik­do­mos vai­kin­gos vil­kų pa­te­lės, ku­rios ba­lan­džio pa­bai­go­je jau at­si­ve­da jau­nik­lių.

Vil­kai eko­sis­te­mo­se at­lie­ka la­bai svar­bų vaid­me­nį. Nai­kin­da­mi la­pes, man­gu­tus ir ki­tus smul­kes­nius plėš­rū­nus, jie pa­de­da iš­sau­go­ti nyks­tan­čias, ant že­mės pe­rin­čių paukš­čių rū­šis (kur­ti­nius, te­ter­vi­nus, je­ru­bes). Šve­di­jo­je at­lik­ti ty­ri­mai pa­ro­dė, kad du kar­tus pa­dau­gė­jus vil­kų, vi­du­ti­nio dy­džio plėš­rū­nų gau­sa su­ma­žė­ja ke­tu­ris kar­tus.

Šį me­džiok­lės se­zo­ną bu­vo at­si­sa­ky­ta li­mi­to skirs­ty­mo pa­gal ra­jo­nus, kai dau­giau vil­kų lei­džia­ma su­me­džio­ti to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rio­se jie da­ro di­des­nę ža­lą ūki­niams gy­vū­nams. Vil­kai bu­vo me­džio­ja­mi pro­por­cin­gai jų na­tū­ra­liai gau­sai. To­dėl su­ma­žė­jo ti­ki­my­bė, kad bus su­me­džio­ti vi­si vie­nos šei­mos in­di­vi­dai, nu­skur­di­nant ge­ne­ti­nę įvai­ro­vę. Su­da­rius vie­no­das ga­li­my­bes me­džio­ti vil­kus vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, šie­met moks­li­nin­kai ga­lės tiks­liau įver­tin­ti jų uži­ma­mą area­lą, gau­su­mą ir ki­tus po­pu­lia­ci­jos būk­lę at­spin­din­čius duo­me­nis.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai pri­me­na me­džio­to­jams, kad jie pri­va­lo kiek­vie­ną me­džiok­lės se­zo­ną at­lik­ti me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų ap­skai­tą pa­gal pėd­sa­kus snie­ge ir vi­sus me­tus teik­ti in­for­ma­ci­ją apie pa­ste­bė­tus vil­kus, lū­šis ir ru­duo­sius lo­kius.

Už ne­tei­sė­tai su­me­džio­tą vil­ką tek­tų su­mo­kė­ti nuo 800 iki 1800 eu­rų bau­dą ir at­ly­gin­ti lau­ki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tą 1046,6 Eur ža­lą. Be to, kon­fis­kuo­ja­mi gink­lai, trans­por­to prie­mo­nės, pa­nau­do­tos ne­tei­sė­tai me­džiok­lei ar ne­tei­sė­tai su­me­džio­tiems gy­vū­nams ga­ben­ti. To­kį nu­si­žen­gi­mą pa­da­ręs as­muo ne­ten­ka tei­sės me­džio­ti nuo vie­nų iki pen­ke­rių me­tų.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.