Gulbių gretos retėja

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Jau ne pir­mą kar­tą bir­žie­čiai Šir­vė­nos pa­kran­tė­je ran­da su­dras­ky­tą gul­bę.
Tar­puš­ven­čiu pae­že­re vaikš­ti­nė­ti pa­mė­gę bir­žie­čiai ap­gai­les­ta­vo, kad Šir­vė­nos eže­rą pa­mė­gu­sių gul­bių pul­ke­lis ma­žė­ja.

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dar vie­na gra­žuo­lė gu­lė­jo ne­gy­va, ant jos ko­jos bu­vo ma­ty­ti žie­das. Žmo­nės svars­tė, ar kas nors su­rinks paukš­čio lie­ka­nas, ar taip ir pa­liks baig­ti iš­ne­šio­ti lau­ki­niams žvė­rims.

Mies­tie­čiai kal­bė­jo, jog to­kį vaiz­dą ma­to ne­be pir­mą kar­tą. Pa­sak pae­že­rės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių žmo­nių, daž­nai pa­lei Šir­vė­ną šmi­ri­nė­ja la­pės. Ga­li bū­ti, jog pa­kan­ka­mai drą­sios bei pa­kran­tė­je vaikš­ti­nė­ti ir il­sė­tis pa­mė­gu­sios gul­bės tam­pa la­pių gro­biu. Pa­sak žmo­nių, tai jau ne pir­mas kar­tas, ka­da pa­kran­tė­je ran­da­mos tik šių dai­lių paukš­čių lie­ka­nos.