Gerumo ratas sukasi

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bend­ro­vės "Aga­ras" sa­vi­nin­kė Le­ta Vai­no­rie­nė tu­rė­jo apie ką pa­si­kal­bė­ti su Va­ka­re ir jos ma­ma.
Lapk­ri­čio 6-ąją bend­ro­vės "Aga­ras" ko­lek­ty­vas į dar­bą ke­lia­vo ne tuš­čio­mis – su pa­čių kep­tais gar­džiais py­ra­gais. Py­ra­gus ke­pė net ko­lek­ty­vo vy­rai. Tą­dien, mi­nė­da­mi Py­ra­gų die­ną, "Aga­ro" dar­buo­to­jai ne tik vai­ši­no­si, bet ir au­ko­jo pi­ni­gus.

Bend­ro­vė "Aga­ras" Py­ra­gų die­ną mi­ni sep­tin­tą kar­tą. Pir­mai­siais me­tais bend­ro­vės ko­lek­ty­vas su­rink­tus pi­ni­gus paau­ko­jo bend­ro­vės dar­buo­to­jų dau­gia­vai­kei šei­mai, ant­rai­siais ak­ci­jos me­tais – bend­ro­vės dar­buo­to­jo vai­ku­čiui aky­tėms gy­dy­ti. Ir taip kas­met už py­ra­gus suau­ko­ti pi­ni­gai pa­si­tar­nau­da­vo ge­riems dar­bams.

Ant­rus me­tus iš ei­lės bend­ro­vė suau­ko­tus pi­ni­gus do­va­no­ja Va­ka­rei – mer­gai­tei, apie ku­rią ra­šė­me "Bir­žie­čių žo­dy­je". Praė­ju­sį penk­ta­die­nį ko­lek­ty­vo suau­ko­tus pi­ni­gus ir lauk­tu­ves Va­ka­rei nu­ve­žė "Aga­ro" sa­vi­nin­kė Le­ta Vai­no­rie­nė bei dar­buo­to­jos As­ta Gar­jo­nie­nė ir Re­na­ta Nak­ti­ny­tė. Bend­ro­vės ko­lek­ty­vas suau­ko­jo 361 eu­rą ir įdė­jo lauk­tu­vių.

Vieš­nios ste­bė­jo­si, kaip stip­riai nuo praė­ju­sių me­tų paau­go Va­ka­rė, džiau­gė­si jos lai­mė­ji­mais, ge­rais pa­žy­miais, op­ti­miz­mu, ap­žiū­rė­jo pie­ši­nu­kus, do­mė­jo­si, kuo ga­lė­tų pa­dė­ti.

Va­ka­rės ma­ma Li­na sa­kė, jog po ra­ši­nio "Bir­žie­čių žo­dy­je" jų bė­dos bu­vo iš­girs­tos ir rei­ka­lai pa­ju­dė­jo į prie­kį. Šią sa­vai­tę ap­lan­ky­ti Va­ka­rės at­vyks­ta LNK lai­dos "Svei­ka­tos na­mai" ve­dė­ja gy­dy­to­ja Auš­ra Bud­rie­nė. Va­ka­rės ma­ma te­le­fo­nu su­pa­žin­di­no lai­dos ve­dė­ją su Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čiu įsta­ty­mu, pa­gal ku­rį neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­liai kom­pen­suo­ja­mi tik kas pen­ke­rius me­tus. Kom­pen­suo­ja­mi iš da­lies. Mer­gai­tė pen­ke­ris me­tus lauk­ti ne­ga­li, nes užau­go ir į ve­ži­mė­lį ne­tel­pa. Šią pro­ble­mą gy­dy­to­ja ža­da kel­ti te­le­vi­zi­jos lai­do­je ir kal­bė­tis apie tai su Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais.

Dar vie­na pro­ble­ma – Va­ka­rė il­gai tu­ri lauk­ti rea­bi­li­ta­ci­jos. Taip at­si­ti­ko to­dėl, kad... nė­ra vie­tų. San­ta­ros kli­ni­kos su­ma­ži­no vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jai skir­tų pa­la­tų kie­kį. Lai­dos ve­dė­ja ke­ti­na ir į tai at­kreip­ti val­džios dė­me­sį.

Va­ka­rės ma­ma Li­na pa­si­džiau­gė ir vie­nu ge­ru įsta­ty­mu: da­bar Va­ka­rę į ki­to mies­to li­go­ni­nę rea­bi­li­ta­ci­jai įsta­ty­mas lei­džia vež­ti grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu. Ta­čiau Li­na gal­vo­ja ir apie ki­tus: kai grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis iš­veš Va­ka­rę, ra­jo­ne liks tik vie­nas dir­ban­tis eki­pa­žas?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.