Galiūnų šventės Biržuose nebus

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Ga­liū­nų var­žy­bų šie­met Bir­žuo­se ne­bus. Tą pa­tvir­ti­no Žyd­rū­nas Sa­vic­kas, teig­da­mas, kad po pa­sku­ti­nės šven­tės tam tik­ri as­me­nys iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir pa­žė­rė kri­ti­ką, ku­rią iš­gir­du­si Ga­liū­nų fe­de­ra­ci­ja nu­spren­dė var­žy­bas reng­ti drau­giš­kes­niuose mies­tuo­se.
Prieš mėnesį Biržų garbės pilietis, galiūnas Žydrūnas Savickas dėl dalyvavimo protesto akcijoje, kuri buvo surengta Sausio 13-osios minėjimo metu, užsitraukė kai kurių rajono politikų ir visuomenės veikėjų rūstybę. Buvo net iškeltas klausimas, ar dėl tokio elgesio pasaulio galiūnui nereikėtų atimti Garbės piliečio titulo.

Todėl nenuostabu, kad po minėtų įvykių, viešojoje erdvėje pasklido kalbos, kad Ž. Savickas, dėl tokio valdininkų požiūrio, Biržuose nebeorganizuos galiūnų šventės. Pats Ž. Savickas „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad Lietuvos galiūnų federacija varžybų šiemet Biržuose neorganizuos dėl tam tikrų vietos asmenų požiūrio į šį renginį.

“Varžybų nebus, nes po paskutinės galiūnų šventės Biržuose, vietinėje spaudoje renginys buvo kritikuojamas, išreikštas nepasitenkinimas. Kadangi kai kurie asmenys labai rėkė, juos išgirdo ir Lietuvos galiūnų federacija. Todėl buvo nuspręsta renginiui pasirinkti tuos miestus, kurie yra nusiteikę draugiškiau“,- sakė Ž. Savickas. Jis taip pat vieną iš priežasčių nurodė rėmėjų trūkumą.

“Biržai – mažas miestas, sunku su rėmėjais, privačius rasti sudėtinga, o didžiosioms kompanijoms Biržų miesto renginiai nelabai įdomūs“,- kalbėjo galiūnas.