Diskusijos dėl nupirkto buvusio pašto pastato

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Bir­žų val­džia iš vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės nu­si­pir­ko bu­vu­sį Bir­žų cent­ri­nio pa­što pa­sta­tą.
So­cia­li­nia­me tink­le FA­CE­BOOK pra­ne­šus, kad AB Lie­tu­vos pa­štas Bir­žų sa­vi­val­dy­bei už 81,40 tūks­tan­čio eu­rų par­da­vė bu­vu­sio cent­ri­nio Bir­žų pa­što pa­sta­tą, ku­rio plo­tas 1257,33 kvad­ra­ti­nių me­rų, ki­lo su­ju­di­mas. Žmo­nės FA­CE­BOOK'E pa­ta­ri­nė­ja, ką su tuo pa­sta­tu val­džia tu­ri da­ry­ti, nors Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra priė­mu­si spren­di­mą šį pa­sta­tą nu­pirk­ti ir iš Pi­lies per­kel­ti bib­lio­te­ką bei įkur­ti me­ni­nin­kų Adol­fo ir Jo­no Me­kų stu­di­jų cent­rą. Iš Pi­lies iš­kel­ti bib­lio­te­ką bu­vo svars­to­ma ir anks­tes­niais me­tais. Pla­nuo­ta nau­ją bib­lio­te­ką sta­ty­ti aikš­tė­je ne­to­li Evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios ar skly­pe prie Kęs­tu­čio ir Pa­ro­dos gat­vių san­kry­žos. Bu­vo pa­reng­ti be­ne du nau­jų pa­sta­tų sta­ty­bos pro­jek­tai.

Is­to­ri­nis pa­sta­tas

Nu­pirk­tas pa­sta­tas - XX am­žiaus pra­džios ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­las. Šį pa­sta­tą 1903 me­tais pa­sta­tė bir­žie­tis pra­mo­ni­nin­kas Teo­do­ras Jan­so­nas. Net­ru­kus šiuos rū­mus po­nas Jan­so­nas pa­do­va­no­jo Bir­žams. Pas­ta­te 1908 – 1914 m. bu­vo įsi­kū­ru­si Bir­žų ke­turk­la­sė mo­kyk­la, o 1917 – 1931 m. – Bir­žų gim­na­zi­ja. Pas­ta­tą nu­pir­kus Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai, nuo 1931 m. vei­kė pa­štas, te­leg­ra­fas ir te­le­fo­no įstai­ga. Da­bar iš vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės AB Lie­tu­vos pa­štas Bir­žų sa­vi­val­dy­bė nu­si­pir­ko anks­čiau tu­rė­tą tur­tą.

Nuo­mo­nės FA­CE­BOOK'E

Dia­na Gra­baus­kie­nė: Pir­ki­nio su­ma ne to­kia jau ir di­de­lė. Pas­ta­tas pui­kus, vie­ta taip pat ir jo pa­skir­tis, ma­nau, pui­ki.

Da­lius Ma­ge­nis: Pas­kir­tis tik­rai ne pui­ki. Kam mums dar vie­nos bib­lio­te­kos?

Dia­na Gra­baus­kie­nė: Ga­li­ma su­ma­ny­ti ko­kią nors te­mi­nę bib­lio­te­ką. Kad jo­je bū­tų Bir­žų kraš­to li­te­ra­tų ir ki­tu įžy­mių žmo­nių raš­tai, rank­raš­čiai... Te­mi­nės va­ka­ro­nės vyk­tų ir t.t. Žo­džiu, rei­kia ten rim­tus da­ly­kus pla­nuo­ti, ne ka­pe­lų su­si­gro­ji­mus.

Ne­rin­ga Si­mo­na­vi­čie­nė: Vis­kas ir taip da­bar vyks­ta bib­lio­te­ko­je.

Da­lius Ma­ge­nis: Rei­kia jau­ni­mui kaž­ko, o ne kaž­ko­kių mo­čiu­čių va­ka­ro­nių.

Ind­ra Dre­vins­kai­tė: Tai ne­tu­rė­tų bū­ti DAR vie­na bib­lio­te­ka. Pla­nuo­ja­ma per­kel­ti.

Si­mo­na Bin­da­riu­tė: Jau­ni­mui bib­lio­te­ka juk ir­gi rei­ka­lin­ga.

Me­rū­nas Ju­ko­nis: Mies­tas, jei no­ri tu­rė­ti atei­tį, tu­ri bū­ti pa­trauk­lus jau­noms šei­moms. Kas no­ri "tū­sų", te­gu va­žiuo­ja į Pa­ne­vė­žį, Ry­gą ir t.t. Su jais Bir­žų mies­tas ne­pa­kon­ku­ruos, ir ne­tu­ri to da­ry­ti. Aiš­ku, jau­nat­viš­kų pra­mo­gų gal­būt rei­kia - fil­mai, kon­cer­tai ir pan.

Ra­sa Ka­če­raus­kie­nė: Juk bu­vo Bir­žuo­se klu­bas jau­ni­mui. Tik kaž­ko­dėl neil­gai gy­va­vo. O bib­lio­te­ka - pui­ki min­tis mies­to cent­re.

Ed­mun­das Čir­bu­lė­nas: Re­mon­tui gal vie­no "le­mo­no" už­teks. Vien pro­jek­ta­vi­mo dar­bai pir­ki­mo su­mą vir­šys. Dėl pa­vel­do sie­nų tin­ka­mai ne­leis ap­šil­dy­ti. Va­di­na­si, bus di­de­li iš­lai­ky­mo kaš­tai. Pap­ras­tai, nau­ją pa­sta­tą pa­sta­ty­ti apie 3 kar­tus ma­žiau kai­nuo­ja.

Si­mo­na Bin­da­riu­tė: Ar bū­tų ge­riau leis­ti su­nyk­ti šiam nuo­sta­biam pa­sta­tui?

Lu­kas Sval­de­nis: Pa­si­do­mė­ki­te, kiek kai­nuo­ja 3 mie­ga­mų­jų mū­ri­nį na­mą pa­sta­ty­ti. Pa­ly­gin­ki­te su 80 tūks­tan­čių eu­rų.

Ed­mun­das Čir­bu­lė­nas: Rei­kia ver­tin­ti rea­lias sa­vi­val­dy­bės ga­li­my­bes. Rei­kė­jo siek­ti pa­sta­tą pe­rim­ti už sim­bo­li­nį 1 eu­rą.

Da­lius Mi­ke­lio­nis: Tik­rai taip. Ga­lė­jo pa­siim­ti už dy­ką. Ale nie­kas ne­da­vė...

Me­rū­nas Ju­ko­nis: Pui­ku, kad rū­pin­sis ir su­tvar­kys, ne­sto­vės griu­ve­na cent­re. O nau­ją pa­sta­ty­ti tik­rai nė­ra pi­gu.

Ar­vy­das Ar­vy­das Ge­laž­ni­kas: Ge­ri lai­kai bu­vo, sė­dė­jom prie pa­što, ir bu­vo vis­kas dzin.

Da­lius Ma­ge­nis: Kam ta bib­lio­te­ka šiais lai­kais? Vi­si už­dir­ba ir ga­li no­ri­mą kny­gą nu­si­pirk­ti. Ar­ba: vi­si ne­tu­ri lai­ko, vi­sur sku­ba, tam yra skir­tos au­diok­ny­gos in­ter­ne­te. Ge­riau lu­pa­ty­ną, dau­giau nau­dos bū­tų.

Fe­lik­sas: Šiais lai­kais kny­gos nė­ra pi­gios, to­dėl bib­lio­te­kos rei­ka­lin­gos... Net ir sku­ban­tiems rei­kia vie­ną ki­tą kny­gą, jei ne­skai­ty­ti, tai bent pa­var­ty­ti... To­kie žmo­nės, bend­rau­jan­tys tik FB, su­ži­no­tų, jog yra lie­tu­vių kal­bos abė­cė­lė, ku­rio­je yra net tik S, bet ir Š raidė… yra rai­džių su no­si­nė­mis Ų, Ą, Į... Pra­sip­lės­tų aki­ra­tis, ta­da ir in­ter­ne­te žmo­nės bend­rau­tų lie­tu­viš­kai - ne­švep­luo­da­mi.

Dai­vis Kly­bas: Kai per­skai­to per me­tus vie­ną kny­gą, tai rea­lu nu­si­pirk­ti... nor­ma­lios kny­gos kai­na apie 15-30 eu­rų. Jei­gu, pa­vyz­džiui, per mė­ne­sį pen­si­nin­kas per­skai­to 10-15 kny­gų, tiek ne tik iš pen­si­jos, bet ir gau­nant ge­rą al­gą, sun­ku kny­gų nu­si­pirk­ti. Jei­gu ir nu­si­per­ki, kur dė­ti per­skai­ty­tą kny­gą?!

In­ga Puo­dziū­nie­nė: Aš gi­miau ir au­gau Bir­žuo­se. Kiek aš pri­si­me­nu, tai juk bu­vo ra­šy­to­jo Ja­no­nio na­mas? At­leis­ki­te, aš jau 20 me­tų, kaip ne­ma­tau Lie­tu­vos.

My­ko­las Bar­sus­kas: Ge­ri ir ne­ge­ri pri­si­mi­ni­mai. Ant fa­sa­di­nės pa­što sie­nos ka­bė­jo juo­das ru­po­ras, ku­ris skleis­da­vo Krem­liaus pro­pa­gan­dą, trans­liuo­da­vo "pies­nias"...

Ma­ry­tė Bal­tuš­kie­nė: Šis pa­sta­tas - bir­žie­čių pa­si­ma­ty­mo vie­ta. O bib­lio­te­ka la­bai rei­ka­lin­ga.

Ida­li­ja Ti­lin­die­nė: Bib­lio­te­ka la­bai rei­ka­lin­ga mies­to cent­re. Da­bar nu­kak­ti į pi­lį ga­na su­dė­tin­ga, o no­ri­si kny­gų nau­jie­nų.

Me­rū­nas Ju­ko­nis: Džiu­gu, kad sa­vi­val­dy­bė nu­si­pir­ko to­kį iš­skir­ti­nį pa­sta­tą už to­kią že­mą kai­ną - vie­no kvad­ra­to kai­na ma­žiau nei 70 eu­rų. Ti­kiu, kad rengs pro­jek­tus ir su­tvar­kys iš ES ar ki­tų struk­tū­ri­nių fon­dų. Pui­kus pa­sta­tas mies­to cent­re kul­tū­ri­niams po­rei­kiams.

Re­mi­gi­jus Sto­nys: IKI par­duo­vė pra­si­plės.

Da­li­ja Gud­liaus­kie­nė: Ko­dėl? Pra­dė­jo pa­sta­tas veik­lą kaip pra­di­nė mo­kyk­la, da­bar - ir­gi kul­tū­rai, švie­ti­mui - bib­lio­te­kai tar­naus, Me­ko cent­rą įkurs... Ne­ti­kit?

Ry­tas Use­vi­cius: Už dy­ką ga­lė­jo pa­siimt.

Da­li­ja Gud­liaus­kie­nė: Praė­jo į gi­lią praei­tį tie lai­kai, kai ga­li­ma bu­vo "už dy­ką" pri­va­ti­zuot...

Ry­tas Use­vi­čius: Ga­lė­jo iš­si­nuo­muo­ti 99 me­tams?

Ind­ra Dre­vins­kai­tė: Už dy­ką ar­ba be­veik už dy­ką ga­lė­jo pa­siimt prieš ko­kį de­šimt­me­tį. Neė­mė. O lai­kas my­li pi­ni­gus.

Rim­vi­das Žu­kaus­kas: Kai­na tai tik­rai ne­di­de­lė. Mies­to cent­re ir dar pa­do­rus pa­sta­tas, pa­re­mon­ta­vai ir da­ryk vers­lą.

Si­mo­na Bin­da­riu­tė: La­bai ge­ra vie­ta bib­lio­te­kai! Da­bar­ti­nė bib­lio­te­ka tik­rai per to­li. Be­je, da­bar už­lip­ti į ant­rą aukš­tą taip pat iš­šū­kis. Ma­nau, ir mu­zie­jui rei­kia dau­giau pa­tal­pų, to­dėl vi­sai ge­rai, jei bib­lio­te­ką per­kel­tų.

Bi­ru­te Kve­da­ra­vi­čie­nė: O ko­dėl Bal­to­ji vais­ti­nė už­mirš­ta? Pa­lauks kol vi­sai su­grius... o bu­vo ir­gi gal­vo­ta apie bib­lio­te­ką.....va ten tai pa­to­gu­mas - ir ne­ga­lia tu­rin­čiam, ir se­nam, ir ma­žam... dar aikš­te­lę ko­kią vai­ku­čiams pa­žai­di­mui, kol kaž­kas iš šei­mos skai­to... na, vie­ta ma­nau ten pres­ti­ži­nė, bet kaip tik val­džia kei­čia­si taip ir nuo­mo­nės, ir pla­nai: vie­ni griū­va, ki­ti - nei i tvo­rą nei į mie­tą.... O čia į per­kel­tą bib­lio­te­ką ne­rei­kės lip­ti? Skai­to dau­giau­sia pa­gy­ve­nę žmo­nės. Nei­šar­džius sie­nų, lif­to ne­pa­da­ry­si... da­bar, kaip yra, tai nė­ra pro kur pa­tek­ti, jei esi su ve­ži­mė­liu ar silp­nų ko­jų... ne tam šis pa­sta­tas, ne tam ma­nau... kam­ba­riu­kai - ki­še­nė­lės…

Si­mo­na Bin­da­riu­tė: Gra­žu ir nau­ja, mo­der­ni bib­lio­te­ka. Bet nau­ją pro­jek­tuo­ti, ma­nau, dar bran­giau at­siei­tų, tiek lai­ko, tiek pi­ni­gų at­žvil­giu. Bal­to­ji vais­ti­nė kaž­kaip pa­mirš­ta, ten tik­rai ge­ra vie­ta bū­tų, pa­vyz­džiui, tu­riz­mo cent­rui, ša­lia au­to­bu­sų sto­ties, bet ne bib­lio­te­kai. Ma­nau, bib­lio­te­ka, kaip na­mų ži­di­nys, tu­ri bū­ti cent­re, iš to­li ma­ty­tis.

Kes­tu­tis Te­ku­tis: Rei­kia įreng­ti so­cia­li­nius bu­tus ir iš­da­lin­ti varg­šams.

Jo­nas Uk­ri­nas: Da­bar par­duos ki­tam, ir pa­da­rys strip­ti­zo klu­bą.

Bi­ru­tė Kve­da­ra­vi­cie­nė: To­kia min­tis ir man bu­vo: pi­giai pir­ko, dar pi­giau par­duos pri­va­ti­nin­kui, ir sa­kys: te­gul re­mon­tuo­ja...

Vil­man­tė Vo­rie­nė: Bib­lio­te­ka pla­nuo­ja­ma.

Ri­ta Ta­ma­šaus­kai­tė Treč: Bib­lio­te­kai ne­la­bai tin­ka. Mies­tie­čiams pa­to­gu bū­tų, bet tu­ris­tai pa­si­juok­tų. Ne­to­li yra tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ras, tai rei­kia de­rin­ti su pre­ky­ba kaž­ką, kad tik­tų tu­ris­tams.

Ne­ri­jus Ta­maus­kas: Bib­lio­te­kų pa­sta­tai tik­rai tu­ri bū­ti tik mo­der­nūs, kaip Ry­go­je ar Mins­ke.

Gra­ži­na Aukš­tai­tė: Gal sa­vi­val­dy­bė jį res­tau­ruos ir bus dar vie­nas lan­ky­ti­nas ob­jek­tas, kaip pi­lis.

Da­lius Ja­ku­bė­nas: Sun­ku bus su re­no­va­ci­ja, nes fa­sa­di­nė pu­sė nu­tru­pė­ju­si, kaip be­pri­lip­dy­si?

Ai­das Ra­da­vi­čius: Toks pa­sta­tas Bir­žus puo­šia. Cent­ras.

Ed­var­das Stan­kus: Po­nų rū­mai ne­sug­riu­vo, nes ge­rai sta­ty­ti bu­vo.