DEŠIMTAJAME RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Veiks­mų de­ri­ni­mas prie po­sė­dį.
Gruo­džio 19 die­ną įvy­ko de­šim­ta­sis, pa­sku­ti­nis šiais me­tais, ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis. Ja­me da­ly­va­vo vi­si Ta­ry­bos na­riai. Aps­vars­ty­tas 31 klau­si­mas, vi­sais klau­si­mais priim­ti spren­di­mai. Po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas.

Ra­gi­no dis­ku­tuo­ti kul­tū­rin­gai

Po­sė­džio pra­džio­je kal­bė­jo eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Garš­vai­tė vi­siems po­li­ti­kams pri­mi­nė bend­ra­vi­mo eti­kos da­ly­kus: vi­sus konf­lik­tus spręs­ti tar­pu­sa­vy­je, dis­ku­tuo­ti kul­tū­rin­gai, veng­ti įžei­di­nė­ji­mų ir pa­ty­čių. O vie­šuo­se pa­si­sa­ky­muo­se pa­brėž­ti, kad Ta­ry­bos na­rys pa­tei­kia tik sa­vo, o ne Ta­ry­bos na­rių nuo­mo­nę.

Pri­ta­rė Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ro stei­gi­mui

Pir­muo­ju klau­si­mu svars­ty­tas spren­di­mo „Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2019 m. va­sa­rio 14 d. spren­di­mo „Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2019–2021 me­tų stra­te­gi­nio veik­los pla­no pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas, bal­sų dau­gu­ma jam pri­tar­ta.

Bal­sų dau­gu­ma bu­vo priim­tas spren­di­mas „Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lo – Jo­no ir Adol­fo Me­kų pa­li­ki­mo stu­di­jų cent­ro – stei­gi­mo. Prieš tai šis klau­si­mas ana­li­zuo­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­le­gi­jo­je, Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, va­do­vų pa­si­ta­ri­muo­se, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių su­si­ti­ki­me, Vi­suo­me­ni­nė­je kul­tū­ros ta­ry­bo­je, ku­ri Cent­ro stei­gi­mui pri­ta­rė.

Už­da­rys 6 Bib­lio­te­kos fi­lia­lus

Bal­sų dau­gu­ma priim­tas spren­di­mas „Dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos fi­lia­lų skai­čiaus ir jų iš­dės­ty­mo“. At­siž­vel­giant į Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos cent­ra­li­zuo­to au­di­to re­ko­men­da­ci­jas bei sie­kiant su­tau­py­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas nu­spręs­ta už­da­ry­ti An­čiš­kių, Ang­li­nin­kų, Pu­čia­kal­nės, Ra­mon­ga­lių, Rin­kuš­kių ir Šu­kio­nių struk­tū­ri­nius pa­da­li­nius (fi­lia­lus). Prieš pa­teik­da­mi šį spren­di­mo pro­jek­tą Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, dėl jo daug dis­ku­ta­vo, Bib­lio­te­kos fi­lia­lus ap­lan­kė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, spren­di­mo pro­jek­tą svars­tė ir jam pri­ta­rė Bir­žų ra­jo­no vi­suo­me­ni­nė kul­tū­ros ta­ry­ba. Bir­žų ra­jo­no bib­lio­te­kų tink­las ne­si­kei­tė nuo 2004 m. Jį su­da­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­ka, Va­bal­nin­ko fi­lia­las ir 25 kai­mo bib­lio­te­kų fi­lia­lai. Dau­gu­ma fi­lia­lų yra įsi­kū­rę bend­ruo­me­nėms, se­niū­ni­joms, švie­ti­mo įstai­goms pri­klau­san­čiuo­se pa­sta­tuo­se. 15 fi­lia­lų pa­tal­pos šil­do­mos elekt­ri­niais inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių šil­dy­tu­vais. To­kiuo­se fi­lia­luo­se kul­tū­ri­nė veik­la rudens‒žiemos pe­rio­du ne­vyks­ta, nes šal­ta. Bib­lio­te­ka var­to­to­jų po­rei­kius ten­ki­na mi­ni­ma­liai – iš­duo­da kny­gas ir spau­dą. La­bai su­ma­žė­jo skai­ty­to­jų fi­lia­luo­se. Še­šis Bib­lio­te­kos fi­lia­lus nu­ma­ty­ti už­da­ry­ti nuo 2020 m. ko­vo 1 die­nos. Vie­toj už­da­ry­tų fi­lia­lų veiks mo­bi­lus kny­gų iš­da­vi­mo punk­tas su ga­li­my­be pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­to. Kny­gų iš­da­vi­mo punk­tų ap­tar­na­vi­mui bus nau­do­ja­mas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis, bus iš­plės­tas kny­gų iš­da­vi­mo punk­tų tink­las.

4 eta­tai – spor­to or­ga­ni­za­to­riams se­niū­ni­jo­se

Priim­ti spren­di­mai dėl di­džiau­sio leis­ti­no pa­rei­gy­bių skai­čiaus Bir­žų švie­ti­mo pa­gal­bos tar­ny­bo­je, Bir­žų ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re (di­džiau­sia nau­jo­vė – 4 eta­tai, skir­ti spor­to or­ga­ni­za­to­riams se­niū­ni­jo­se) ir Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je.

Nut­rauk­ta dar­bo su­tar­tis su Švie­ti­mo pa­gal­bos tar­ny­bos di­rek­to­re

Po dis­ku­si­jų dau­gu­ma bal­sų priim­tas spren­di­mas „Dėl Bir­žų švie­ti­mo pa­gal­bos tar­ny­bos di­rek­to­rės Ge­no­vai­tės Nor­vi­die­nės dar­bo su­tar­ties nu­trau­ki­mo ir dėl pa­ve­di­mo Aud­ro­nei Ja­nu­še­vi­čiū­tei lai­ki­nai ei­ti Bir­žų švie­ti­mo pa­gal­bos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­rei­gas“. Su­tar­tis su G. Nor­vi­die­ne nu­trau­kia­ma nuo 2019 m. gruo­džio 31 d. ša­lių su­si­ta­ri­mu (G. Nor­vi­die­nės pa­siū­ly­mu), G. Nor­vi­die­nei bus iš­mo­kė­ta 6 mė­ne­sių vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio kom­pen­sa­ci­ja.

Su­tei­kė ga­ran­ti­jas pa­sko­lai

Priim­tas spren­di­mas „Dėl Sa­vi­val­dy­bės ga­ran­ti­jos su­tei­ki­mo už­da­ra­jai ak­ci­nei bend­ro­vei vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­rai dėl už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės „Bir­žų van­de­nys“ iš van­dent­var­kos fon­do ima­mos pa­sko­los in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tui fi­nan­suo­ti“.

Ki­ti klau­si­mai

Bal­sų dau­gu­ma pa­tvir­tin­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2020 m. pir­mo­jo pus­me­čio dar­bų pla­nas.

Priim­tas spren­di­mas kon­kur­są į šias pa­rei­gas lai­mė­ju­sį Dai­nių Kor­sa­ką pa­skir­ti Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos di­rek­to­riu­mi.